Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of leaves

Initiativ för en fossilfri godstransportsektor

Illustrerad ikon som visar En mobil som visar logistiklustretsdelar, hamn, väg och sjöfart

2019.2.2.14 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-LOG

Forskningen som samlas i projektet ämnas bidra till att utveckla robusta och säkra tekniska lösningar för informationsdelning samt adressera frågeställningar som hur logistikkedjor digitalt kan...
Illustread ikon som visar en mobil innehållande logistikklustret för hamn, sjöfart och väg

2019.2.2.15 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-POL

Forskningen som samlas i det här projektet ska bland annat bidra till att utveckla robusta och säkra tekniska lösningar för informationsdelning.
Ilustration föreställande logistikklustret av godstransporter. Illustrationen föreställer en mobil som visar en hamn, lastbilar och fartyg och hur dem hänger ihop med Teknink.

2019.2.2.16 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-TEK

Digitaliserade multimodala transportlösningar som bland annat effektiviserar sjö- och landanslutningarna intill hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp.
Fossil Free Freight Challenge ikon

2019.2.2.20 Fossil-Free Freight Challenge 2020

För att skynda på minskningen av CO2-utsläpp från godstransporter initierades flera projekt inom Triple F. Fossil Free Freight Challenge 2020 är ett av dem.
Illustration som visar timmer fraktas på en ellastbil

2019.2.2.21 Accelerad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn

Detta projekt studerar godstransporter i skogssektorn och utmaningen att nå fossilfria transporter på väg i Sverige med alternativa drivlinor, energibärare och systemlösningar.
Ikon föreställande en speditör med papper, lampor och lövblad som omger hen.

2019.2.2.22 Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv

Regeringens mål är att minska hela transportsektorns utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Projektet analyserar hinder för omställning till fossilfria logistiklösningar.
Ikon som föreställer papper och vägar, sjö som på land.

2019.2.2.4 Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden

Detta projekt syftar till att stimulera denna överflyttning genom att analysera och identifiera åtgärder som kan förbättra konkurrenskraften hos intermodala transporter.
Ikon föreställande en bygglastvagn på ett bygge med jord lastat därbak.

2019.2.2.5 Fossilfri Bygglogistik

Målet med projektet är att med systemanalys som grund öka kunskapen om samhällets samlade byggtransporter och baserat på detta ta fram en kravplattform för en fossilfri bygglogistik
Illustration av projektet:  2020.3.2.11 Transportsystemets omställning och finansiering

2020.3.2.11 - Transportsystemets omställning och finansiering

Projektets syfte är att analysera och förstå utmaningarna med att finansiera godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.
Ikon som visar en dommarklubba, pengar och en kartong samt en uppåtstigande graf

2020.3.2.14 Policy Instruments for Fossil Free Freight

Detta projekt syftar till att analysera styrmedel som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp inom godstransportsektorn samtidigt som svensk konkurrenskraft bibehålls och ökar.
illustration av elektrifierade transporter

2020.3.2.16 Elektrifierade transporter Stockholm Syd

Syftet är att utföra en förstudie för elektrifierade hub2hub-transporter där olika typer av transportflöden och koncept kombineras för att fånga utökade systemeffekter.
Illustration av en väg som går mot fjärran med pengar och papper och affärsmodeller längs vägen!

2020.3.2.18 - Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem

Projektet syftar till att snabba upp omställningen till fossilfria godstransporter genom att studera affärsmodeller för fordonstillverkare respektive transport- och logistikföretag.
Ikon som visar ett förstoringsglas, i förstoringsglaset visas ett täck, en elblixt och en återvinningscirkel

2020.3.2.24 Metod och datastöd för miljöanalys av eldriven trafik

Projektet ska bistå transportsektorns aktörer med en fungerande metodik och databas för att genomföra jämförande analyser av eldrivna transportkedjors livscykelvärden.
Illustration visar en lastbil i en skog, H2 står även tryckt över hela ikonen liknandes en vattenstämpel

2020.3.2.26 Vätgas som alternativ för skogsindustrins transport

Detta förstudieprojekt syftar till att ge en bedömning av vätgas som alternativ för skogsindustrins transporter. Hela värdekedjan inkluderas i analysen ur ett Well-to-Wheel (WtW)-perspektiv.
Karta som visar var laddningsstationer finns i landet

2020.3.2.31 Laddinfrastruktur för elektrifierad distribution av dagligvaror - behov och systemförslag

Projektet syftar till att underlätta implementering av eldistributionsfordon inom dagligvarubranschen genom att beskriva lämpliga systemlösningar för laddinfrastruktur.
Illustrerad ikon av ellastbil, papper och en könsneutral operatör

2020.3.2.32 Effektiva systemlösningar för tunga ellastbilar

Projektet undersöker hur system av laddare och lastbilar kan göras kostnadseffektiva för olika typer av medellånga och längre transporter.
Ikon som illustrerar fossilfri sjötransport. En blixt och ett löv är illlustrerad mot en havsblå bakgrund med ett fartyg som tornar upp sig!

2020.3.2.4 Introduktion av förnybara drivmedel i sjöfarten

Målet med projektet är att beskriva hur typiska godstransporter med fartyg kan genomföras med förnybara drivmedel och visa på styrmedel som kan behöva implementeras.
Ikon som visar en fossilfri godstransport, liknar en golfbil med en illustrerad stadssiluett i bakgrunden

2020.3.2.6 E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon

För att säkerställa att system får en hållbar transportlösning ska projektet utveckla en lösning för att ställa om e-handelsdistribution av livsmedel i städer till elfordon.
illustration föreställande tre gestlater som håller om varandra och tittar frågandes på en elektrisk lastbil.

2020.3.2.8 Förstudie om logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg

Närmar de logistiska konsekvenserna av olika teknikval för elektrifiering för nyckelaktörer som är användare av godstransportsystemet d.v.s. speditörer, transportörer och varuägare.
El-logik ikon

El-logik

Förstudien tittade på vilka förutsättningar som finns för att etablera semioffentlig lastbilsladdning på tre logistikplatser med olika operativa egenskaper.
Ikon som visar boxar staplade på varnadra och en gestalt som står och lurar i bakgrunden

2019.2.2.1 Transportinköp - varuägarens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem

En omställning till ett fossilfritt transportsystem förutsätter förändrat kravställande från transportköpande företag.
 2020.3.2.15 REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

2020.3.2.15 REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

REFOG handlar om att öka förståelsen för hur omställningen från fossilbundet till fossilfritt godstransportsystem påverkar systemens anpassningsförmåga vid störningar.
TRACER

2020.3.2.35 Transport demand centric decision support for electric charging infrastructure planning and operations

Utforskar scenarier för elektrifiering av transporter som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering.
Lastbil vid fabrik

2021.4.2.1 Halvering av ett företags transportrelaterade klimatpåverkan – vilka anpassningar och samarbeten gör det möjligt?

Undersöker vad ett enskilt företag kan göra för att halvera de transportrelaterade koldioxidutsläpp som orsakas av företagets verksamhet med fokus på inköps- och försörjningskedjor.

Har du en projektidé som du vill ta vidare? Engagera dig i omställningen!

Frodig grön skog med solsken bakom grenarna

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Här kan du och din organisation engagera sig och söka projekt.
Kvinna sitter i träd med laptop

För framtidens fossilfria godstransporter

Triple F satsar på framtidens experter för att långsiktigt bidra till omställningen.