Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of leaves

Initiativ för en fossilfri godstransportsektor

Illustration av lastbilar på olika platser i ett vägsystem.

Beräkningsmodeller och simulering av storskalig elektrifiering av godstransporter

Doktorandprojektet har som syfte att främja storskalig omställning till fossilfria godstransporter genom att undersöka hur optimering av rutter och laddning påverkas av strategiska beslut kopplade...
Illustration av ett träd med en bruten gren där ett nytt skott får ny fart.

Mot ett fossilfritt och resilient transportsystem – intressekonflikter och synergier

Detta doktorandprojekt har som mål att identifiera och utveckla strategier för att lösa intressekonflikter – och skapa synergier – mellan fossilfrihet och resiliens i det svenska transportsystemet...
Illustration av lastbil och tåg som åker.

High Capacity Intermodal Transport (HCIT) – effektiv och konkurrenskraftig intermodalitet för skogsnäringen

Denna förstudie synar Trafikverkets två förslag för att stimulera intermodala lösningar som skulle kunna optimera hela transportkedjan. Genom att fördjupa kunskaperna om syftar projektet till att ta...
Illustration av en tankmunstycke, en person och en lastbil.

Fuel identification – Verifierad bränsleanvändning inom tunga vägtransporter

Projektet syftar till att lägga grunden till en standardiserad lösning för spårbar tankning av förnybara drivmedel i fordon, med fokus på tunga lastbilar.
Illustration av händer som hjälps åt att dra runt pilar som visar på cirkuläritet.

Mot Fossilfria godstransporter genom samverkansbaserad prestationsstyrning

Projektet syftar till att långsiktigt stödja transportköpare och transportleverantörer i omställningen till ett fossilfritt transportsystem med fokus på prestationsstyrning i aktörssamarbete. Bland...
En illustration av en drönare som flyger med ett paket, över en väg i glesbygd där en buss åker.

Fossilfri leverans av gods i glesbygd

Transporter i glesbygd står inför stora utmaningar för att bli hållbara. Drönare, som kan vara ett effektivt transportslag då de kan ta fågelvägen, kan vara en lösning för att tackla utmaningarna...
Illustration av en glödlampa med en hjärna inuti, som visar neurala trådar. Även en sol och ett moln syns bakom glödlampan.

Självlärande neurala nätverk för operativ lokstyrning – SOL huvudstudie

Projektet bygger vidare på en förstudie som utforskade självlärande algoritmer med djupa neurala nätverk (DRL) för operativ lokstyrning. I denna huvudstudie görs en mer omfattande utforskning där...
En illustration av en lastbil på en väg i en skog. Ett sågverk ligger längre bort på vägen.

System Integrated modelling for Zero Emission forestry transport – SIZE

Projektet tar fram en simuleringsmiljö som ska kunna användas för möjliggöra så välgrundade beslut som möjligt kopplade till elektrifieringen av skogsbrukets vägtransporter. Simuleringarna kommer...
En illustrerad grön container med en lampa på som håller på att flyttas bland andra, vita containrar. I lampan syns en blomma.

Fossil-Free Freight Challenge 2023

Fossil-Free Freight Challenge 2023 var en innovationstävlingen som syftade till att stimulera och utveckla idéer eller lösningar för hur vi kan nå ett fossilfritt godstransportsystem genom att göra...
Illustration av transportrutter i Sverige.

Förutsättningar för vätgasdriven tung trafik

Vätgas har stor potential som ett fossilfritt drivmedel och då tekniken är på framväxt finns det flera utmaningar att lösa. Denna förstudie kommer att ta fram ett transparent beslutsunderlag gällande...
En illustration av en stad med växtlighet i den.

Miljözon klass 3 lastbilar

Miljözoner kan användas som ett styrmedel för att skynda på övergången till utsläppsfria fordon. Inom denna förstudie kommer projektparterna, i nära samverkan med två kommuner, ge förslag på...
En illustration av en timmerbil, skog och ett vindkraftverk.

ElRutt – Analysverktyg för elektrifiering av skogstransporter

Hur kan skogsindustrins transporter elektrifieras? Vilka logistikflöden kan bli kostnadseffektiva, kan laddning garanteras och hur påverkas logistikupplägg och -flöden? Detta undersöks i projektet...
Händer som skakar hand över dokument.

Frivilliga klimatåtaganden på godstransportområdet – hur kan de bidra?

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur företags frivilliga klimatåtaganden samt policy- och styrmedelsutveckling kan samverka för att snabba på utvecklingen av fossilfria godstransporter och...
Illustration av ett skepp lastat med batterier.

Elektrifierad sjötransport av gods Norrland–Södertälje – ELINORR

Elektrifierad sjöfart kan bidra till minskade växthusgasutsläpp för inrikes godstransporter och ökad andel förnybar energi i transportsektorn. Dock finns utmaningar kopplade till elektrifierad sjöfart...
Illustration av elproduktion och en eldriven lastbil.

Lokala energisystem för elektrifierade logistikapplikationer – LEELA

Projektet undersöker hur ett lokalt energilagrings- och energiförsörjningssystem av el och vätgas kan utformas för att det högre energibehov som elektrifieringen av tunga fordon har på...
Illustration av en kartong och returpilar.

Smarta Fossilfria Returer – SFR

Detta projekt syftar till att förstå hur vi kan öka transporteffektiviteten för returer inom e-handeln, förbättra lönsamheten kopplad till dem och samtidigt förbättra miljöprestandan och främja...
Illustration av människor framför en eldriven lastbil.

EVÅLUTION – Elektrifieringens utveckling ur ett åkeriperspektiv

Syftet med projektet är att förstå och förklara den framväxande elektrifieringen av godstransporter ur ett åkeriperspektiv.
Illustration av en lastbil som kör runt med en mapp och det finns data i bakgrunden.

Myndighetsdriven Datadelning och Samverkan för Effektivare Godstransporter (MDSEG)

Projektet undersöker hur offentliga aktörer tillsammans med transporttjänsteleverantörer genom datadelning och samverkan kan möjliggöra en ökad samlastning, ruttoptimering och transporteffektivisering...
Illustration av arbetsmaskiner på en byggarbetsplats och returpilar.

Transporteffektiv cirkulär masshantering i samverkan

Det är svårt att åstadkomma cirkulära flöden av utgrävda sten- och grusmassor och transporteffektiviteten är låg. För att kunna få till en förändring krävs att policyprocesser och praktisk planering...
En illustration av flöden i Europa, moln och sol.

Var sker godstransportsektorns framtida växthusgasutsläpp?

Projektet ska utvärdera storleksordningen och fördelningen av de totala transportrelaterade utsläppen från svenska godstransporter idag och i framtiden. Analysen kommer att visa hur mycket andra...
TRACER

Transport demand centric decision support for electric charging infrastructure planning and operations (TRACER)

Utforskar scenarier för elektrifiering av transporter som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering.
Ikon över projektet där en slingrig tågräls går genom ett grönt landskap som leder till en komplicerad kopplad hjärna.

Självlärande neurala nätverk för operativ lokstyrning – SOL förstudie

Ska visa på möjligheter och bedöma förutsättningar för att använda datadrivna AI- metoder som beslutstöd för operativ omplanering hos en godstågsoperatör.
Ikon över projektet, äppelskruttar och gamal fisk visas framför en väg där en lastbil kör

Från fossilt till bio - klimatpåverkan av drivmedelsdistribution (FIBER)

Undersöker och kartlägger hur en förändring i drivmedelsanvändning inom framför allt tunga transporter och industrin kan se ut.
Fossilfri bygglogistik 2.0

Fossilfri Bygglogistik 2.0

Bygglogistik innefattar att på ett effektivt sätt planera och styra materialflöden från, på och till byggarbetsplatsen. Bygglogistik är omfattande, såväl kostnads som miljömässigt.

Har du en projektidé som du vill ta vidare? Engagera dig i omställningen!

Frodig grön skog med solsken bakom grenarna

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Här kan du och din organisation engagera sig och söka projekt.
Kvinna sitter i träd med laptop

För framtidens fossilfria godstransporter

Triple F satsar på framtidens experter för att långsiktigt bidra till omställningen.