Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of leaves

Initiativ för en fossilfri godstransportsektor

Tag
En illustrerad grön container med en lampa på som håller på att flyttas bland andra, vita containrar. I lampan syns en blomma.

Fossil-Free Freight Challenge 2023

Fossil-Free Freight Challenge 2023 var en innovationstävlingen som syftade till att stimulera och utveckla idéer eller lösningar för hur vi kan nå ett fossilfritt godstransportsystem genom att göra...
Illustration av transportrutter i Sverige.

Förutsättningar för vätgasdriven tung trafik

Vätgas har stor potential som ett fossilfritt drivmedel och då tekniken är på framväxt finns det flera utmaningar att lösa. Denna förstudie kommer att ta fram ett transparent beslutsunderlag gällande...
En illustration av en stad med växtlighet i den.

Miljözon klass 3 lastbilar

Miljözoner kan användas som ett styrmedel för att skynda på övergången till utsläppsfria fordon. Inom denna förstudie kommer projektparterna, i nära samverkan med två kommuner, ge förslag på...
En illustration av en timmerbil, skog och ett vindkraftverk.

ElRutt – Analysverktyg för elektrifiering av skogstransporter

Hur kan skogsindustrins transporter elektrifieras? Vilka logistikflöden kan bli kostnadseffektiva, kan laddning garanteras och hur påverkas logistikupplägg och -flöden? Detta undersöks i projektet...
Händer som skakar hand över dokument.

Frivilliga klimatåtaganden på godstransportområdet – hur kan de bidra?

Projektet syftar till att skapa kunskap om hur företags frivilliga klimatåtaganden samt policy- och styrmedelsutveckling kan samverka för att snabba på utvecklingen av fossilfria godstransporter och...
Illustration av ett skepp lastat med batterier.

Elektrifierad sjötransport av gods Norrland–Södertälje – ELINORR

Elektrifierad sjöfart kan bidra till minskade växthusgasutsläpp för inrikes godstransporter och ökad andel förnybar energi i transportsektorn. Dock finns utmaningar kopplade till elektrifierad sjöfart...
Illustration av elproduktion och en eldriven lastbil.

Lokala energisystem för elektrifierade logistikapplikationer – LEELA

Projektet undersöker hur ett lokalt energilagrings- och energiförsörjningssystem av el och vätgas kan utformas för att det högre energibehov som elektrifieringen av tunga fordon har på...
Illustration av en kartong och returpilar.

Smarta Fossilfria Returer – SFR

Detta projekt syftar till att förstå hur vi kan öka transporteffektiviteten för returer inom e-handeln, förbättra lönsamheten kopplad till dem och samtidigt förbättra miljöprestandan och främja...
Illustration av människor framför en eldriven lastbil.

EVÅLUTION – Elektrifieringens utveckling ur ett åkeriperspektiv

Syftet med projektet är att förstå och förklara den framväxande elektrifieringen av godstransporter ur ett åkeriperspektiv.
Illustration av en lastbil som kör runt med en mapp och det finns data i bakgrunden.

Myndighetsdriven Datadelning och Samverkan för Effektivare Godstransporter (MDSEG)

Projektet undersöker hur offentliga aktörer tillsammans med transporttjänsteleverantörer genom datadelning och samverkan kan möjliggöra en ökad samlastning, ruttoptimering och transporteffektivisering...
Illustration av arbetsmaskiner på en byggarbetsplats och returpilar.

Transporteffektiv cirkulär masshantering i samverkan

Det är svårt att åstadkomma cirkulära flöden av utgrävda sten- och grusmassor och transporteffektiviteten är låg. För att kunna få till en förändring krävs att policyprocesser och praktisk planering...
En illustration av flöden i Europa, moln och sol.

Var sker godstransportsektorns framtida växthusgasutsläpp?

Projektet ska utvärdera storleksordningen och fördelningen av de totala transportrelaterade utsläppen från svenska godstransporter idag och i framtiden. Analysen kommer att visa hur mycket andra...
TRACER

Transport demand centric decision support for electric charging infrastructure planning and operations (TRACER)

Utforskar scenarier för elektrifiering av transporter som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering.
Ikon över projektet där en slingrig tågräls går genom ett grönt landskap som leder till en komplicerad kopplad hjärna.

Självlärande neurala nätverk för operativ lokstyrning – SOL förstudie

Ska visa på möjligheter och bedöma förutsättningar för att använda datadrivna AI- metoder som beslutstöd för operativ omplanering hos en godstågsoperatör.
Ikon över projektet, äppelskruttar och gamal fisk visas framför en väg där en lastbil kör

Från fossilt till bio - klimatpåverkan av drivmedelsdistribution (FIBER)

Undersöker och kartlägger hur en förändring i drivmedelsanvändning inom framför allt tunga transporter och industrin kan se ut.
Fossilfri bygglogistik 2.0

Fossilfri Bygglogistik 2.0

Bygglogistik innefattar att på ett effektivt sätt planera och styra materialflöden från, på och till byggarbetsplatsen. Bygglogistik är omfattande, såväl kostnads som miljömässigt.
HCT-lastbil

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande transporter i intermodala logistikkedjor.
Båt vid kaj som laddas med el

Strategier för minskade koldioxidutsläpp genom landansluten el för godssjöfart

Omställning inom samtliga trafikslag krävs för att nå uppsatta klimatmål.
Lastbil vid fabrik

Halvering av ett företags transportrelaterade klimatpåverkan – vilka anpassningar och samarbeten gör det möjligt?

Undersöker vad ett enskilt företag kan göra för att halvera de transportrelaterade koldioxidutsläpp som orsakas av företagets verksamhet med fokus på inköps- och försörjningskedjor.
Illustration på lastbilar som går med stora släp. Blixt på lastbilens bakre del illusterar att den går på el.

Fossilfria godstransporter och det långsiktiga klimatmålet - förstudie

Sverige har som långsiktigt klimatmål att de nationella växthusgasutsläppen skall vara nettonoll till 2045. För transportsektorn finns ett mål om att minska växthusgasutsläppen med 70% till 2030...
Godståg på räls

Snabba och smarta godståg, en länk i framtidens logistikkedja

Järnvägsbranschen kännetecknas traditionellt av begränsad teknisk utveckling och låg innovationsförmåga jämfört med den snabba tekniska utvecklingen för exempelvis lastbilar.
En illustration av projektet, med lastbilar, en stad och laddsymboler.

SLADD (Smart LADDinfrastruktur i Göteborg)

Elektrifiering av fordonsflottor är i dagsläget den enda framkomliga vägen för att nå noll emissioner från trafiken till år 2045. Förstudien adresserar den generella utmaningen kring dimensionering...
Illustration av projektet, med en kartong, logistikflöde, domarklubba och pengar.

Policy Instruments for Fossil Free Freight (PIFF)

Detta projekt syftar till att analysera styrmedel som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp inom godstransportsektorn samtidigt som svensk konkurrenskraft bibehålls och ökar.
Ikon föreställande en bygglastvagn på ett bygge med jord lastat därbak.

Fossilfri Bygglogistik

Målet med projektet är att med systemanalys som grund öka kunskapen om samhällets samlade byggtransporter och baserat på detta ta fram en kravplattform för en fossilfri bygglogistik

Har du en projektidé som du vill ta vidare? Engagera dig i omställningen!

Frodig grön skog med solsken bakom grenarna

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Här kan du och din organisation engagera sig och söka projekt.
Kvinna sitter i träd med laptop

För framtidens fossilfria godstransporter

Triple F satsar på framtidens experter för att långsiktigt bidra till omställningen.