Hoppa till huvudinnehåll

High Capacity Intermodal Transport (HCIT) – effektiv och konkurrenskraftig intermodalitet för skogsnäringen

Denna förstudie synar Trafikverkets två förslag för att stimulera intermodala lösningar som skulle kunna optimera hela transportkedjan. Genom att fördjupa kunskaperna om syftar projektet till att ta fram ett underlag för en kommande systemdemonstrator.

Ett väl fungerande transportsystem omfattar effektiva och konkurrenskraftiga transporter från produktionsenhet till konsument via hamn och/eller terminal, så kallade intermodala transporter. Effektiviteten i intermodala transporter dimensioneras ofta av de delar av transportkedjan som har störst begränsningar: transportkapaciteten i lastbilssystemet respektive infrastrukturkapaciteten i järnvägssystemet.

För att främja effektivare och mer konkurrenskraftig intermodalitet föreslog Trafikverket i regeringsuppdraget ”Uppdrag att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter” två stimulansåtgärder för att optimera hela transportkedjan:

  • Dispens att använda eldrivna långa och tunga fordon (34 meter och 90/98 ton) i och kring en järnvägsterminal (100 km) om järnvägstransporten är minst 200 km.  
  • Utveckling av en ny generation standardiserade enhetslastbärare för att bättre utnyttja transportkapaciteten mellan järnvägsterminaler, och potentiellt även tillåta att lastbärare transporteras på ett avgränsat vägnät mellan terminal och avsändare/mottagare.
Illustration av lastbil och tåg som åker.

I förstudien utgår vi Trafikverkets förslag och fördjupar kunskapen om förutsättningar och möjligheter av de två föreslagna stimulansåtgärderna på två fallstudier samt generaliserar slutsatserna. Förstudien omfattar en nulägesanalys för att identifiera forsknings- och utvecklingsfronten, teoretiskt applicera stimulansåtgärderna på två fallstudier och slutligen genomföra en behovsanalys för den tänkta efterföljande systemstudien.

Målsättningen är att genomföra förstudien och att använda resultaten som underlag för en efterföljande systemdemonstrator där förslagen till åtgärder skall testas och dokumenteras i samverkan mellan akademi, näringsliv, och offentlig sektor. 

Projektparter
Träfraktkontoret (koordinerande), Skogforsk, Fiskarheden, Västerdala Terminal, Malung-Sälen Kommun, Värmlandsterminalen, Karlstad kommun, Kristinehamns kommun

Förstudie
2023.6.2.8

Kontakt