Hoppa till huvudinnehåll

Smarta Fossilfria Returer – SFR

Detta projekt syftar till att förstå hur vi kan öka transporteffektiviteten för returer inom e-handeln, förbättra lönsamheten kopplad till dem och samtidigt förbättra miljöprestandan och främja cirkulär ekonomi.

Returflöden har inom e-handeln länge accepterats och ansetts som ett nödvändigt ont. Returnivåerna idag gör att många handlare drabbas hårt ekonomiskt vilket har lett till att företag dels försöker begränsa mängden returer men även se över själva returprocessens effektivitet. En del i detta arbete är att digitalisera returprocessen och på så vis få en bättre flödes- och kostnadskontroll. Samtidigt så diskuteras det hur vi kan transformera dagens linjära ekonomi till cirkulär ekonomi/affärsmodeller där olika resurser exempelvis återbrukas, återanvänds eller delas. Det innebär att vi har två liknande returflöden där vi vill begränsa det ena, dagens returer, men samtidigt bygga system för att öka återflödet av det andra morgondagens cirkulära.

Illustration av en kartong och returpilar.

I det ena flödet så är det mest ett internt, företags, kostnads/lönsamhetsfokus medan i det andra så hamnar miljön, hållbarhet och omställningen i fokus. Detta projekt försöker förstå hur vi kan göra både och – det vill säga förbättra lönsamheten men inte på bekostnad av miljön.

Förstudien är tänkt att initialt bistå med mer kunskaper om de bakomliggande faktorerna och de huvudsakliga anledningarna till varför en handlare beslutar sig för att implementera ett digitalt returinformationssystem. Utifrån denna förståelse är målsättningen att beskriva, i form utav en roadmap, hur dessa lärdomar om implementeringen och dess effekter på den egna verksamheten kan användas för att ta nästa steg, nämligen bistå och accelerera dels en omställning till ett transporteffektivt samhälle genom att på ett smart sätt styra dagens returflöde, dels hitta vägen framåt för att skapa morgondagen smarta fossilfria returflöden i en cirkulär ekonomi. 

Projektpartners
Lunds Tekniska Högskola (koordinerande), Stadium, Easycom Nordic AB, Acceltech

Förstudie
2022.5.2.8 

Kontakt