Hoppa till huvudinnehåll

Miljözon klass 3 lastbilar

Miljözoner kan användas som ett styrmedel för att skynda på övergången till utsläppsfria fordon. Inom denna förstudie kommer projektparterna, i nära samverkan med två kommuner, ge förslag på utformning av miljözoner för lastbilar där krav ställs på el-, vätgas- eller gasdrift. Parterna ska också bland annat analysera och hantera målkonflikter kopplat till städers varuförsörjning och beräkna effekten på utsläpp till luft.

Medan elektrifieringen av personbilar tagit fart går elektrifieringen av lastbilar mer långsamt. Nya riktade styrmedel behövs för att nå en högre elektrifieringstakt av lastbilar, vilka idag står för ca 27 procent av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Ett möjligt styrmedel vore att ge kommuner möjlighet att införa en särskild miljözon för lastbilar där krav ställs på el-, vätgas- eller gasdrift. Ingen kommun har hittills infört motsvarande zon för samtliga fordon, sannolikt på grund av låg acceptans för restriktioner på personbilssidan. En zon för lastbilar är enklare att införa och kan därmed påskynda elektrifieringen, med minskad klimatpåverkan, lägre halter luftföroreningar samt minskat buller som effekt.

En illustration av en stad med växtlighet i den.

Projektet kommer att utföras i nära samverkan med två kommuner samt andra berörda parter för att ge förslag på utformning av zoner som kan införas samt att analysera och hantera målkonflikter kopplat till exempelvis städers varuförsörjning. I projektet beräknas också effekten på utsläpp till luft och en analys görs av ökad efterfrågan av el- och gasfordon.

Projektmålen inkluderar:

  • Fördjupad omvärldsbevakning gällande miljözonsimplementering för nollutsläppsfordon med inriktning på Europa
  • Genomförda beräkningar och effektanalyser av införande av miljözon klass 3 för lätta och tunga lastbilar i utvalda kommuner
  • Analys och rekommendationer av relevant lagstiftning/förordning/lokala trafikföreskrifter på nationell och lokal nivå
  • Ökad kännedom om miljözon klass 3 för lätta och tunga lastbilar hos svenska kommuner och relevanta branschaktörer

Projektledare

Sara Svedberg. Foto: IVL
Sara Svedberg