Hoppa till huvudinnehåll

System Integrated modelling for Zero Emission forestry transport – SIZE

Projektet tar fram en simuleringsmiljö som ska kunna användas för möjliggöra så välgrundade beslut som möjligt kopplade till elektrifieringen av skogsbrukets vägtransporter. Simuleringarna kommer bland annat att kunna ge vägledning gällande lämplig batteristorlek för olika uppdrag och planering av laddinfrastruktur.

Elektrifiering av skogsbrukets vägtransporter har mycket stor potential att sänka Sveriges utsläpp av koldioxid. Skogsbrukets vilja och ambition att ställa om till elektriska fordon är stor, men de tunga transporterna under högst varierande förhållanden bjuder extra utmaningar. Kapitalkostnader, räckvidd och flexibilitet anses vara de främsta hindren med frågan om batteristorlek som gemensam nämnare. Vidare är batteristorleken oupplösligt kopplat till utformning av laddinfrastrukturen och laddnätverk, logistikplanering och lagkrav på kör- och vilotider och en mängd andra frågor på högre systemnivåer.

En illustration av en lastbil på en väg i en skog. Ett sågverk ligger längre bort på vägen.

Projektet SIZE tar fram en simuleringsmiljö som inkluderar och kopplar samman faktorer på fordonsnivå såväl som på en övergripande systemnivå. Modellen ska användas för att testa olika scenarier samt bestämma lämplig batteristorlek och täthet mellan laddpunkter med hänsyn till energieffektivitet och robusthet i transportsystemet.

Simuleringsmodellen kombinerar systemdynamiska modeller, som betraktar systemet på en storskalig och aggregerad nivå (makronivå, där statistisk fördelning av transportavstånd, närhet till laddare och energiförbrukning är indata), med agentbaserade modeller, som beskriver beteendet hos enskilda fordon (mikronivå). 

Angreppssättet – att utgå från batteristorlek som gemensam nämnare och integrera effekter på olika systemnivåer – förväntas ge ny kunskap och resultat som är användbara för flera aktörer i värdekedjan, dels för att fatta investeringsbeslut på låg nivå och för att ge en bakgrund till planering på en infrastrukturell och logistiksystemnivå och bidrar på så sätt till effektiv omställning till fossilfria tunga godstransporter på väg.

Projektparter
Skogsforsk (koordinerande) och KTH/ITRL.

Doktorandprojekt
2023.6.2.2

Kontakt