Hoppa till huvudinnehåll

Fuel identification – Verifierad bränsleanvändning inom tunga vägtransporter

Projektet syftar till att lägga grunden till en standardiserad lösning för spårbar tankning av förnybara drivmedel i fordon, med fokus på tunga lastbilar.

Övergången till fossilfrihet kommer antagligen i tidsperspektiv 2035/2040 inte kunna verkställas enbart genom elektrifiering, men det kommer att finnas en andel av lastbilsflottan kvar som kör på flytande (eller gasformiga) drivmedel. Dessa drivmedel måste då vara verifierbara för sin klimatprestanda (CO2-neutrala bränslen) och det krävs spårbarhet som säkerställer att fordonen faktiskt använder dessa bränslen (och inte kör på fossila alternativ).

Lösningar krävs som fungerar både nationellt och internationellt samt är lättimplementerbara för samtliga aktörer längs värdekedjan för tunga transporter. En sammanställning av olika gångbara lösningsalternativ som lyfts i litteratur och som har testats i pilotprojekt kommer att göras, och under workshopar med aktörer från hela värdekedjan kommer för- och nackdelar, samt flaskhalsar och frågeställningar som kräver ytterligare utredning fastställas. Även gällande lagar och direktiv såsom EURO7-standarden och CountEmissions-direktivet kommer att tas hänsyn till i analysen.

Illustration av en tankmunstycke, en person och en lastbil.

Målet med projektet är att identifiera och rangordna de mest lovande teknologier som kan hjälpa den europeiska tunga transportsektorn att säkerställa användning av koldioxidneutrala bränslen i enlighet med lagen och på ett hanterbart sätt för hela transportbranschen. Resultaten av studien kan också bilda grunden för en internationell studie som adresserar frågeställningen i samverkan med aktörer från andra europeiska länder.

Målet är även att samla en stor skara aktörer och skapa en nationell kraftsamling kring frågeställningen som kan ta frågan vidare på internationell nivå.

Kontakt