Hoppa till huvudinnehåll

Mot Fossilfria godstransporter genom samverkansbaserad prestationsstyrning

Projektet syftar till att långsiktigt stödja transportköpare och transportleverantörer i omställningen till ett fossilfritt transportsystem med fokus på prestationsstyrning i aktörssamarbete. Bland annat så kommer projektparterna att arbeta för att förtydliga och öka förståelsen för de komplexa sambanden mellan prestationsstyrning, omställning till ett fossilfritt transportsystem och styrningens utformning genom att ta fram konceptmodeller, manualer och verktyg för prestationsstyrning.

Åtskilliga management- och teknikorienterade åtgärder måste införas i godstransportsystemet för att nå fossilfrihet, men hur säkerställer företag att de rör sig åt rätt håll? Dagens prestationsstyrning stödjer inte alltid miljöförbättringar. Snäva eller ogenomtänkta miljökrav från transportköpare fortplantar sig på ett undermåligt sätt i transportförsörjningskedjor bestående av transportmäklare, speditörer och åkare. 

Uppföljningen saknar ändamålsenliga mått och verktyg, vilket medför suboptimeringar och att ineffektiva åtgärder implementeras. Egenintressen, avsaknad av helhetsperspektiv och bristande samverkan hindrar utvecklingen. Samtidigt stödjer prestationsstyrningen sällan den aktörssamverkan som är så central för omställningen. Projektet syftar därför till att långsiktigt stödja transportköpare och transportleverantörer i omställningen till ett fossilfritt transportsystem med fokus på prestationsstyrning i aktörssamarbete.

Illustration av händer som hjälps åt att dra runt pilar som visar på cirkuläritet.

Projektet har som mål att:

  • Bidra till ökad förståelse för de komplexa sambanden mellan prestationsstyrning, omställning till ett fossilfritt transportsystem och prestationsstyrningens utformning
  • Ta fram konceptmodeller, manualer och verktyg för prestationsstyrning
  • Bidra till fördjupad samverkan mellan akademi och näringsliv, samt mellan näringslivets olika aktörer
  • I hög grad sprida projektets resultat till en bred målgrupp 

Projektet präglas av en kvalitativ fallstudieansats med longitudinella studier med ett tydligt inslag av interaktiv forskning. Observationer, intervjuer och workshops kommer att vara centrala delar, där vi tar utgångspunkt i projektets sju proaktiva partnerföretag. Framtagandet av konceptmodeller, manualer och verktyg för prestationsstyrning inkluderar bland annat krav och mått med ett språkbruk som är förankrat hos både transportköpare och transportleverantörer, rollfördelning och utformning av samverkansbaserad uppföljning.

Kontakt

Maria Björklund, Linköpings universitet.
Maria Björklund