Hoppa till huvudinnehåll

Mot ett fossilfritt och resilient transportsystem – intressekonflikter och synergier

Detta doktorandprojekt har som mål att identifiera och utveckla strategier för att lösa intressekonflikter – och skapa synergier – mellan fossilfrihet och resiliens i det svenska transportsystemet. Särskilt fokus kommer att ges till elektrifiering och digitalisering.

I omställningsarbetet till ett fossilfritt transportsystem krävs en god systemsyn, där konsekvenserna av olika logistikbeslut kring fossilfrihet sätts in i ett större sammanhang. På senare tid har det blivit tydligt att det finns behov av en ökad resiliens, det vill säga förmåga hos transportsystemet att kunna hantera större störningar såsom pandemier, krig, cyberangrepp och klimatförändringar. Det saknas dock kunskap om hur åtgärder för fossilfrihet påverkar transportsystemets resiliens.

Syftet med detta doktorandprojekt är att utforska samspelet mellan fossilfrihet och resiliens i det svenska transportsystemet. Mer specifikt kommer vi att identifiera och beskriva intressekonflikter och synergier mellan fossilfrihet och resiliens samt utveckla strategier för att hantera intressekonflikter respektive skapa synergier mellan fossilfrihet och resiliens. Särskilt fokus kommer att ges till elektrifiering och digitalisering då dessa områden är av stor betydelse i arbetet mot ett fossilfritt transportsystem samtidigt som dess konsekvenser för resiliens är relativt outforskade.

Illustration av ett träd med en bruten gren där ett nytt skott får ny fart.

Projektets mål är att:

  • Identifiera och beskriva intressekonflikter och synergier mellan fossilfrihet och resiliens i det svenska transportsystemet.
  • Utveckla strategier för att hantera intressekonflikter respektive skapa synergier mellan fossilfrihet och resiliens i det svenska transportsystemet.

Projektet bygger på en ansats där kunskap inom hållbarhet, med fokus på fossilfrihet, respektive resiliens kombineras med hjälp av paradoxteorin. Projektets empiriska grund utgörs av en multipel fallstudie med ett antal varuägare och logistik- och transportföretag. Resultat från projektet är tänkta att stötta transportköpare och -säljare med kunskap om hur olika åtgärder för att ställa om till fossilfrihet kan påverka sårbarheten i logistikverksamheten och därmed transportsystemets resiliensförmåga. 

Projektets resultat är även av stor vikt för andra aktörer i transportsystemet såsom exempelvis infrastrukturhållare och myndigheter i deras planering av transportsystemet. Projektet ska generera kunskap som på längre sikt leder till ett fossilfritt såväl som resilient transportsystem.

Projektparter
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut (koordinerande) och Linköpings universitet.

Doktorandprojekt
2023.6.2.3

Kontakt

Illustration av en anonymiserad person.
Linea Kjellsdotter Ivert