Hoppa till huvudinnehåll

Lokala energisystem för elektrifierade logistikapplikationer – LEELA

Projektet undersöker hur ett lokalt energilagrings- och energiförsörjningssystem av el och vätgas kan utformas för att det högre energibehov som elektrifieringen av tunga fordon har på logistiksystemet och elnätet.

I takt med den accelererande introduktionen av elektrifierade tunga fordon ökar kunskapen om och utmaningarna knutna till dess energiförsörjning. För att tillgodose logistiksystemets behov och för att fordonen skall kunna utnyttjas effektivt, förläggs laddning på tider och platser när fordonen står stilla, under omlastning och uppställning. Det skapar betydlig högre energibehov hos terminaler och i vissa fall väldigt höga effekttoppar.

En uppenbar lösning för detta är förstärkning av anslutningen till elnätet. Tillgänglig kapacitet i elnätet varierar mycket geografiskt, utbyggnad är tids- och resurskrävande och först till kvarn-principen gäller. För många logistikaktörer kan därmed lösningen för energiförsörjning finnas i energilagring och lokal elproduktion. Det kan också bidra till att både stötta existerande elnät och avlasta den förväntade höga utbyggnadstakten av elnäten som ska sörja för den breda elektrifieringen av vårt samhälle.

Illustration av elproduktion och en eldriven lastbil.

Flera logistikaktörer efterfrågar kunskap om hur ett lokalt energilagrings- och energiförsörjningssystem av el och vätgas kan utformas med utgångspunkt att minska investeringsbördan, minska belastningen på elnäten, hitta optimala energimixen, hantera pristariffer och hindrande regelverk utan att öka systemets sårbarhet.

För detta ändamål drivs projektet LEELA med ett innovativt projektupplägg som inkluderar både delprojekt i konkurrens och i samarbete, vilket möjliggör framtagande av systemkoncept för uppbyggnad av lokala energisystem för olika typer av tillämpningar baserat på verkliga behov hos logistikaktörerna som är med i projektet. Här ingår bland annat olika delsystem för lagring, produktion och nätkoppling. Projektet syftar även till att ta fram generiska verktyg för utveckling och ekonomiska analys av olika systemupplägg.

Modeller för olika typer av terminalkopplade lokala energisystem skall utvecklas och användas för att värdera olika lösningar för logistikenheter oavsett geografisk förankring och möjliggöra storskalig uppbyggnad av energiförsörjningssystem. Slutligen är ett mål, att med intressenterna och deras leverantörer, skapa underlag för en efterföljande demonstration av de konfigurerade systemuppläggen. 

Kontakt