Hoppa till huvudinnehåll

Var sker godstransportsektorns framtida växthusgasutsläpp?

Projektet ska utvärdera storleksordningen och fördelningen av de totala transportrelaterade utsläppen från svenska godstransporter idag och i framtiden. Analysen kommer att visa hur mycket andra sektorer berörs av transportrelaterade utsläpp samt hur de påverkas av vägval för transportsektorns omställning. Resultaten kan användas för att bättre förstå hur omställningen av transportsektorn påverkar växthusgasutsläppen i stort och för att säkerställa att Sveriges långsiktiga klimatmål kan uppnås.

Sverige har som långsiktigt klimatmål att de nationella växthusgasutsläppen skall vara netto noll till 2045. För inrikes transporter är målet att minska växthusgasutsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Till utsläppen i transportsektorn räknas direkta utsläpp från fordon, i enlighet med internationellt överenskommen rapportering av växthusgasutsläpp.

Transporter bidrar dock också till växthusgasutsläpp som rapporteras i andra sektorer. Dessa utsläpp orsakas av: produktion och distribution av drivmedel/energibärare; produktion, underhåll och skrotning av fordon; byggnation, drift och underhåll av transportinfrastruktur samt påverkan på markanvändning.

En illustration av flöden i Europa, moln och sol.

Syftet med detta projekt är att utvärdera storleksordningen och fördelningen av de totala transportrelaterade utsläppen från svenska godstransporter idag och i framtiden. Analysen kommer, med livscykelperspektiv och scenarioanalys, att visa hur mycket andra sektorer berörs av transportrelaterade utsläpp, samt hur de påverkas av vägval för transportsektorns omställning.

I projektet analyseras vilka utsläpp som kan förväntas ske i Sverige respektive internationellt. Genom en styrmedelsanalys kartläggs hur växthusgasutsläppen för de sektorer där de transportrelaterade utsläppen hamnar i regleras liksom hur befintliga/föreslagna styrmedel för godstransporter beaktar transportrelaterade. Styrmedelsanalysen har fokus på Sverige och EU men görs även för ytterligare några utvalda länder.

Resultaten kan användas för att bättre förstå hur omställningen av transportsektorn påverkar växthusgasutsläppen i stort och för att säkerställa att Sveriges långsiktiga klimatmål kan uppnås. Projektet avgränsas till att analysera godstransporter på väg (tunga lastbilar), sjöfart (inrikes och utrikes), luftfart (inrikes och utrikes) samt järnväg, men med mer översiktlig analys för järnväg och utrikes sjöfart och flyg.

Projektpartners
RISE (koordinerande), IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU, Scania, Volvo Technology

FOI-projekt
2022.5.2.3 

Kontakt

Kristina Holmgren
Kristina Holmgren