Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of leaves

Initiativ för en fossilfri godstransportsektor

HCT-lastbil

Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande transporter i intermodala logistikkedjor.
Lastbil vid fabrik

Halvering av ett företags transportrelaterade klimatpåverkan – vilka anpassningar och samarbeten gör det möjligt?

Undersöker vad ett enskilt företag kan göra för att halvera de transportrelaterade koldioxidutsläpp som orsakas av företagets verksamhet med fokus på inköps- och försörjningskedjor.
Båt vid kaj som laddas med el

Strategier för minskade koldioxidutsläpp genom landansluten el för godssjöfart

Omställning inom samtliga trafikslag krävs för att nå uppsatta klimatmål.
Illustration på lastbilar som går med stora släp. Blixt på lastbilens bakre del illusterar att den går på el.

Fossilfria godstransporter och det långsiktiga klimatmålet - förstudie

Sverige har som långsiktigt klimatmål att de nationella växthusgasutsläppen skall vara nettonoll till 2045. För transportsektorn finns ett mål om att minska växthusgasutsläppen med 70% till 2030...
Godståg på räls

Snabba och smarta godståg, en länk i framtidens logistikkedja

Järnvägsbranschen kännetecknas traditionellt av begränsad teknisk utveckling och låg innovationsförmåga jämfört med den snabba tekniska utvecklingen för exempelvis lastbilar.
En illustration av projektet, med lastbilar, en stad och laddsymboler.

SLADD (Smart LADDinfrastruktur i Göteborg)

Elektrifiering av fordonsflottor är i dagsläget den enda framkomliga vägen för att nå noll emissioner från trafiken till år 2045. Förstudien adresserar den generella utmaningen kring dimensionering...
Illustration av projektet, med en kartong, logistikflöde, domarklubba och pengar.

Policy Instruments for Fossil Free Freight (PIFF)

Detta projekt syftar till att analysera styrmedel som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp inom godstransportsektorn samtidigt som svensk konkurrenskraft bibehålls och ökar.
Ikon föreställande en bygglastvagn på ett bygge med jord lastat därbak.

Fossilfri Bygglogistik

Målet med projektet är att med systemanalys som grund öka kunskapen om samhällets samlade byggtransporter och baserat på detta ta fram en kravplattform för en fossilfri bygglogistik
Illustration av projektet med en ellastbil, en laddare och en logistikaktör.

Effektiva systemlösningar för tunga ellastbilar

Projektet undersöker hur system av laddare och lastbilar kan göras kostnadseffektiva för olika typer av medellånga och längre transporter.
Illustration av projektet:  2020.3.2.11 Transportsystemets omställning och finansiering

Transportsystemets omställning och finansiering (TOF)

Projektets syfte är att analysera och förstå utmaningarna med att finansiera godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.
 2020.3.2.15 REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

REFOG handlar om att öka förståelsen för hur omställningen från fossilbundet till fossilfritt godstransportsystem påverkar systemens anpassningsförmåga vid störningar.
illustration av elektrifierade transporter

Elektrifierade transporter Stockholm Syd

Syftet är att utföra en förstudie för elektrifierade hub2hub-transporter där olika typer av transportflöden och koncept kombineras för att fånga utökade systemeffekter.
illustration föreställande tre gestlater som håller om varandra och tittar frågandes på en elektrisk lastbil.

Logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg - LOKET

Närmar de logistiska konsekvenserna av olika teknikval för elektrifiering för nyckelaktörer som är användare av godstransportsystemet d.v.s. speditörer, transportörer och varuägare.
Ikon som illustrerar fossilfri sjötransport. En blixt och ett löv är illlustrerad mot en havsblå bakgrund med ett fartyg som tornar upp sig!

Introduktion av förnybara drivmedel i sjöfarten

Målet med projektet är att beskriva hur typiska godstransporter med fartyg kan genomföras med förnybara drivmedel och visa på styrmedel som kan behöva implementeras.
Ikon som visar ett förstoringsglas, i förstoringsglaset visas ett täck, en elblixt och en återvinningscirkel

Metod och datastöd för miljöanalys av eldriven trafik

Projektet ska bistå transportsektorns aktörer med en fungerande metodik och databas för att genomföra jämförande analyser av eldrivna transportkedjors livscykelvärden.
Illustration av en väg som går mot fjärran med pengar och papper och affärsmodeller längs vägen!

Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem

Projektet syftar till att snabba upp omställningen till fossilfria godstransporter genom att studera affärsmodeller för fordonstillverkare respektive transport- och logistikföretag.
Karta som visar var laddningsstationer finns i landet

Laddinfrastruktur för elektrifierad distribution av dagligvaror - behov och systemförslag

Projektet syftar till att underlätta implementering av eldistributionsfordon inom dagligvarubranschen genom att beskriva lämpliga systemlösningar för laddinfrastruktur.
Ikon som visar en fossilfri godstransport, liknar en golfbil med en illustrerad stadssiluett i bakgrunden

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon

För att säkerställa att system får en hållbar transportlösning ska projektet utveckla en lösning för att ställa om e-handelsdistribution av livsmedel i städer till elfordon.
Illustration visar en lastbil i en skog, H2 står även tryckt över hela ikonen liknandes en vattenstämpel

Vätgas som alternativ för skogsindustrins transport

Detta förstudieprojekt syftar till att ge en bedömning av vätgas som alternativ för skogsindustrins transporter. Hela värdekedjan inkluderas i analysen ur ett Well-to-Wheel (WtW)-perspektiv.
El-logik ikon

El-logik

Förstudien tittade på vilka förutsättningar som finns för att etablera semioffentlig lastbilsladdning på tre logistikplatser med olika operativa egenskaper.
Fossil Free Freight Challenge ikon

Fossil-Free Freight Challenge 2020

För att skynda på minskningen av CO2-utsläpp från godstransporter initierades flera projekt inom Triple F. Fossil Free Freight Challenge 2020 är ett av dem.
Ikon som föreställer papper och vägar, sjö som på land.

Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden

Detta projekt syftar till att stimulera denna överflyttning genom att analysera och identifiera åtgärder som kan förbättra konkurrenskraften hos intermodala transporter.
Illustration av projektet, med bland annat en logistikaktör, policyrelaterade symboler och hållbarhetssymbol.

Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv

Regeringens mål är att minska hela transportsektorns utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Projektet analyserar hinder för omställning till fossilfria logistiklösningar.
Illustration som visar timmer fraktas på en ellastbil

Accelererad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn

Detta projekt studerar godstransporter i skogssektorn och utmaningen att nå fossilfria transporter på väg i Sverige med alternativa drivlinor, energibärare och systemlösningar.

Har du en projektidé som du vill ta vidare? Engagera dig i omställningen!

Frodig grön skog med solsken bakom grenarna

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Här kan du och din organisation engagera sig och söka projekt.
Kvinna sitter i träd med laptop

För framtidens fossilfria godstransporter

Triple F satsar på framtidens experter för att långsiktigt bidra till omställningen.