Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of leaves

Initiativ för en fossilfri godstransportsektor

SLADD

2021.4.2.10 Smart laddinfrastruktur i Göteborg (SLADD)

Elektrifiering av fordonsflottor är i dagsläget den enda framkomliga vägen för att nå noll emissioner från trafiken till år 2045. Förstudien adresserar den generella utmaningen kring dimensionering...
HCT-lastbil

2021.4.2.3 Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande transporter i intermodala logistikkedjor.
Fossilfri bygglogistik 2.0

2021.4.2.4 Fossilfri Bygglogistik 2.0

Bygglogistik innefattar att på ett effektivt sätt planera och styra materialflöden från, på och till byggarbetsplatsen. Bygglogistik är omfattande, såväl kostnads-som miljömässigt.
Båt vid kaj som laddas med el

2021.4.2.5 Strategier för minskade koldioxidutsläpp genom landansluten el för godssjöfart

Omställning inom samtliga trafikslag krävs för att nå uppsatta klimatmål.
Godståg på räls

2021.4.2.6 Snabba och smarta godståg, en länk i framtidens logistikkedja

Järnvägsbranschen kännetecknas traditionellt av begränsad teknisk utveckling och låg innovationsförmåga jämfört med den snabba tekniska utvecklingen för exempelvis lastbilar.
Illustration på lastbilar som går med stora släp. Blixt på lastbilens bakre del illusterar att den går på el.

2021.4.2.8 Fossilfria godstransporter och det långsiktiga klimatmålet - förstudie

Sverige har som långsiktigt klimatmål att de nationella växthusgasutsläppen skall vara nettonoll till 2045. För transportsektorn finns ett mål om att minska växthusgasutsläppen med 70% till 2030...
Ikon över projektet, äppelskruttar och gamal fisk visas framför en väg där en lastbil kör

2022.4.2.1 Från fossilt till bio - klimatpåverkan av drivmedelsdistribution (FIBER)

Undersöker och kartlägger hur en förändring i drivmedelsanvändning inom framför allt tunga transporter och industrin kan se ut.
Ikon över projektet där en slingrig tågräls går genom ett grönt landskap som leder till en komplicerad kopplad hjärna.

2022.4.2.2 Självlärande neurala nätverk för operativ lokstyrning – SOL förstudie

Ska visa på möjligheter och bedöma förutsättningar för att använda datadrivna AI- metoder som beslutstöd för operativ omplanering hos en godstågsoperatör.
Recycling

A. Effektiva fossilfria logistiksystem för återvinningstransporter i tätorter

En avsikt med studien var att söka svar på frågeställningen om det finns förutsättningar att utveckla ett fossiloberoende godstransportsystem för återvinningsbart material.
Fossilfri bygglogistik ikon

B. Fossilfri bygglogistik

Förstudien studerade bygglogistiken i Norrköping och Linköping. För att minska CO2-emissionerna från byggtrafiken och för en omställning till fossilfria godstransporter behövs stöd.
Bioship ikon

C. Biofuels for low-carbon shipping (BIOSHIP)

I den här studien undersöktes möjligheterna att introducera biobaserat bränsle i sjöfarten och var främst inriktad mot tanksjöfarten.
Hållbara biogasbaserade transportlösningar  ikon

D. Hållbara biogasbaserade transportlösningar för export

Projektet genomförde en screening efter tekniska lösningar som har förmåga att avlägsna kväve och/eller syre från metan.
Gruva ikon

E. Framtida fossiloberoende tunga transporter inom gruv/stålbranschen

Studien bidrog till kunskap om hinder respektive möjligheter för ett framtida fossiloberoende transportsystem utifrån transportörer/transportköpare inom gruv- och stålindustrin.
HCT ikon

F. HCT - en genomförbarhetsstudie

Inom ramen för denna studie analyserades förutsättningarna för HCT för att kunna assistera järnvägen som ett komplement mellan kombiterminal och godslagringsplats.
DKE ikon

G. Utvärdering av DME som drivmedel map partiklar och ljud

Projektet hade som mål att skapa kompletterande underlag beträffande partiklar för DME-lastbil och därmed verifiera kommersiellt gångbar transportlösning som kan minska utsläpp.
CIRF ikon

H. Effektiva cirkulära flöden (CIRF)

Förutsättningarna för att transportefterfrågan effektivt kan absorberas av överkapaciteten i det befintliga transportsystemet analyserades i projektet.
E-handel ikon

I. Förbättrad fyllnadsgrad för E-handel

Projektet studerade returprocessen för e-handel och hur returer genom hela kedjan påverkar hållbarheten i detaljhandelns transporter samt hur returflöden kan effektiviseras.
Goods distribution challenge ikon

J. Goods distribution challenge 2019

Projektets fokus har varit att utveckla kunskap om en katalysator för att ta fram och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom ramen Triple F.
Urbara distributionssystem ikon

K. Urbana distributionssystem: vägen mot transporteffektiva städer

Förstudiens syfte var att att kartlägga och beskriva hur städer och kommuner kan arbeta strategiskt och organisatoriskt för att anpassa dagens godstransportsystem till fossilfriatransportsystem.
örlängda Sjöben ikon

L. Förlängda Sjöben

En stor del av Sveriges transporter sker via närsjöfart. Färjorna utgör viktiga transportlänkar gods men ofta minimeras överfartens längd för att istället maximera vägsträckan i Sverige.

Har du en projektidé som du vill ta vidare? Engagera dig i omställningen!

Frodig grön skog med solsken bakom grenarna

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Här kan du och din organisation engagera sig och söka projekt.
Kvinna sitter i träd med laptop

För framtidens fossilfria godstransporter

Triple F satsar på framtidens experter för att långsiktigt bidra till omställningen.