Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of leaves

Initiativ för en fossilfri godstransportsektor

Illustration av projektet:  2020.3.2.11 Transportsystemets omställning och finansiering

Transportsystemets omställning och finansiering (TOF)

Projektets syfte är att analysera och förstå utmaningarna med att finansiera godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.
 2020.3.2.15 REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

REFOG handlar om att öka förståelsen för hur omställningen från fossilbundet till fossilfritt godstransportsystem påverkar systemens anpassningsförmåga vid störningar.
illustration av elektrifierade transporter

Elektrifierade transporter Stockholm Syd

Syftet är att utföra en förstudie för elektrifierade hub2hub-transporter där olika typer av transportflöden och koncept kombineras för att fånga utökade systemeffekter.
illustration föreställande tre gestlater som håller om varandra och tittar frågandes på en elektrisk lastbil.

Logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg - LOKET

Närmar de logistiska konsekvenserna av olika teknikval för elektrifiering för nyckelaktörer som är användare av godstransportsystemet d.v.s. speditörer, transportörer och varuägare.
Ikon som illustrerar fossilfri sjötransport. En blixt och ett löv är illlustrerad mot en havsblå bakgrund med ett fartyg som tornar upp sig!

Introduktion av förnybara drivmedel i sjöfarten

Målet med projektet är att beskriva hur typiska godstransporter med fartyg kan genomföras med förnybara drivmedel och visa på styrmedel som kan behöva implementeras.
Ikon som visar ett förstoringsglas, i förstoringsglaset visas ett täck, en elblixt och en återvinningscirkel

Metod och datastöd för miljöanalys av eldriven trafik

Projektet ska bistå transportsektorns aktörer med en fungerande metodik och databas för att genomföra jämförande analyser av eldrivna transportkedjors livscykelvärden.
Illustration av en väg som går mot fjärran med pengar och papper och affärsmodeller längs vägen!

Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem

Projektet syftar till att snabba upp omställningen till fossilfria godstransporter genom att studera affärsmodeller för fordonstillverkare respektive transport- och logistikföretag.
Karta som visar var laddningsstationer finns i landet

Laddinfrastruktur för elektrifierad distribution av dagligvaror - behov och systemförslag

Projektet syftar till att underlätta implementering av eldistributionsfordon inom dagligvarubranschen genom att beskriva lämpliga systemlösningar för laddinfrastruktur.
Ikon som visar en fossilfri godstransport, liknar en golfbil med en illustrerad stadssiluett i bakgrunden

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon

För att säkerställa att system får en hållbar transportlösning ska projektet utveckla en lösning för att ställa om e-handelsdistribution av livsmedel i städer till elfordon.
Illustration visar en lastbil i en skog, H2 står även tryckt över hela ikonen liknandes en vattenstämpel

Vätgas som alternativ för skogsindustrins transport

Detta förstudieprojekt syftar till att ge en bedömning av vätgas som alternativ för skogsindustrins transporter. Hela värdekedjan inkluderas i analysen ur ett Well-to-Wheel (WtW)-perspektiv.
El-logik ikon

El-logik

Förstudien tittade på vilka förutsättningar som finns för att etablera semioffentlig lastbilsladdning på tre logistikplatser med olika operativa egenskaper.
Fossil Free Freight Challenge ikon

Fossil-Free Freight Challenge 2020

För att skynda på minskningen av CO2-utsläpp från godstransporter initierades flera projekt inom Triple F. Fossil Free Freight Challenge 2020 är ett av dem.
Ikon som föreställer papper och vägar, sjö som på land.

Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden

Detta projekt syftar till att stimulera denna överflyttning genom att analysera och identifiera åtgärder som kan förbättra konkurrenskraften hos intermodala transporter.
Illustration av projektet, med bland annat en logistikaktör, policyrelaterade symboler och hållbarhetssymbol.

Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv

Regeringens mål är att minska hela transportsektorns utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Projektet analyserar hinder för omställning till fossilfria logistiklösningar.
Illustration som visar timmer fraktas på en ellastbil

Accelererad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn

Detta projekt studerar godstransporter i skogssektorn och utmaningen att nå fossilfria transporter på väg i Sverige med alternativa drivlinor, energibärare och systemlösningar.
Ilustration föreställande logistikklustret av godstransporter. Illustrationen föreställer en mobil som visar en hamn, lastbilar och fartyg och hur dem hänger ihop med Teknink.

Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-TEK

Digitaliserade multimodala transportlösningar som bland annat effektiviserar sjö- och landanslutningarna intill hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp.
Illustration av projektet, med bland annat symboler för fartyg, järnväg och lastbilstransport.

Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-LOG

Forskningen som samlas i projektet ämnas bidra till att utveckla robusta och säkra tekniska lösningar för informationsdelning samt adressera frågeställningar som hur logistikkedjor digitalt kan...
Ikon som visar boxar staplade på varnadra och en gestalt som står och lurar i bakgrunden

Transportinköp - varuägarens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem

En omställning till ett fossilfritt transportsystem förutsätter förändrat kravställande från transportköpande företag.
Illustread ikon som visar en mobil innehållande logistikklustret för hamn, sjöfart och väg

Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-POL

Forskningen som samlas i det här projektet ska bland annat bidra till att utveckla robusta och säkra tekniska lösningar för informationsdelning.
DKE ikon

Utvärdering av DME som drivmedel

Projektet hade som mål att skapa kompletterande underlag beträffande partiklar för DME-lastbil och därmed verifiera kommersiellt gångbar transportlösning som kan minska utsläpp.
HCT ikon

HCT - en genomförbarhetsstudie

Inom ramen för denna studie analyserades förutsättningarna för HCT för att kunna assistera järnvägen som ett komplement mellan kombiterminal och godslagringsplats.
CIRF ikon

Effektiva cirkulära flöden

Förutsättningarna för att transportefterfrågan effektivt kan absorberas av överkapaciteten i det befintliga transportsystemet analyserades i projektet.
Gruva ikon

Framtida fossiloberoende tunga transporter inom gruv/stålbranschen

Studien bidrog till kunskap om hinder respektive möjligheter för ett framtida fossiloberoende transportsystem utifrån transportörer/transportköpare inom gruv- och stålindustrin.
Hållbara biogasbaserade transportlösningar  ikon

Hållbara biogasbaserade transportlösningar för export

Projektet genomförde en screening efter tekniska lösningar som har förmåga att avlägsna kväve och/eller syre från metan.

Har du en projektidé som du vill ta vidare? Engagera dig i omställningen!

Frodig grön skog med solsken bakom grenarna

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Här kan du och din organisation engagera sig och söka projekt.
Kvinna sitter i träd med laptop

För framtidens fossilfria godstransporter

Triple F satsar på framtidens experter för att långsiktigt bidra till omställningen.