Hoppa till huvudinnehåll

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Grön frodig skog med sol bakom grenarana

Sök finansiering för projekt

Nästa ordinarie utlysning i programmet öppnar i april och stänger 1 oktober 2024. Då är det möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt, forskning- och innovationsprojekt samt förstudier.

Förutom den ordinarie utlysningen görs även utlysningar för strategiska projekt under året.

Strategiska projekt – öppen

Nu kan du söka finansiering för projekt under temana Ökad servicegrad för intermodala transporttjänster, Elektrifiering av godstransporter och Scenarioanalys för skiftet till förnybara drivmedel av godstransporter på väg. Läs mer om utlysningen och kriterierna för att söka finansiering nedan. 

Ordinarie utlysning – stängd

Den ordinarie utlysningen öppnar i april och kommer att stänga den 1 oktober. Denna utlysning ger möjlighet att ansöka om finansiering för förstudier, FOI-projekt och doktorandprojekt.

Strategisk utlysning

I denna utlysningsomgång har tre prioriterade ämnen tagits fram, som baserar sig på den resultat- och portföljanalys som genomförts av Triple F:s programledning under 2023.

Utlysningen stänger 4/4.

De frågeställningar/ämnen som är möjliga att söka projekt inom listas nedan.

1. Ökad servicegrad för intermodala transporttjänster 

I detta område är utgångspunkten verkliga transportfall där behov är tydligt uttalade från en eller flera transportköpare och möjligheter för intermodala transporttjänster där järnvägen utnyttjas för att skapa hållbara transportflöden utreds. Projektet kan till exempel undersöka institutionella åtgärder för en konkurrenskraftig järnväg och utveckla lösningar för att öka järnvägens servicegrad, bland annat genom förbättrade transporttjänster med digitalisering och AI. Projektet kan även inkludera förberedelser för eller initiera större test och demonstrationer. 

För att en projektansökan ska ha möjlighet att beviljas så förväntas aktivt deltagande aktörer från industri, samhälle/myndigheter samt akademi i projektgruppen. 

Finansiering upp till ca MSEK2, förväntad projekttid ca 2 år. In-kind-finansiering förväntas och en grundnivå för in-kind är 25% av den totala projektbudgeten. Högre in-kind-finansiering är meriterande i utvärderingen av projektansökan. 

2. Elektrifiering av godstransporter på väg 

Det finns många projekt, både inom och utom Triple F, som har studerat elektrifiering av vägtransportsektorn. Ett prioriterat nästa steg i programmet är att finansiera ett projekt som drar slutsatser om och hur elektrifiering kan rullas ut i olika segment, genom att sammanställa resultat från många olika studier. En sådan sammanställning skulle även identifiera de segment där andra fossilfria alternativ utöver elektrifiering är nödvändiga, samt identifiera luckor i forskning- och utveckling. Då analysen bör beakta allt från akademiska artiklar till resultat från test och demonstrationer så förväntas ett brett partnerskap med aktörer som representerar akademi, industri och samhälle att bidra i projektet.

För att en projektansökan ska ha möjlighet att beviljas så förväntas aktivt bidrag från ett flertal aktörer från industri, samhälle/myndigheter samt akademi i projektgruppen eller referensgrupp.

Finansiering upp till ca MSEK1, förväntad projekttid ca 1 år. In-kind-finansiering förväntas och en grundnivå för in-kind är 25% av den totala projektbudgeten. Högre in-kind-finansiering är meriterande i utvärderingen av projektansökan.

3. Scenarioanalys för skiftet till förnybara drivmedel av godstransporter på väg 

Programmet önskar finansiera ett projekt för scenarioanalys för att utvärdera möjliga lösningar för ett fossilfritt godstransportsystem på väg. I analysen inkluderas scenarier för att nå de nuvarande målen i Sverige för fossilfrihet i transportsektorn 2030 och 2045. Scenarierna bör inkludera en mix av el, vätgas, biodrivmedel, elektrobränslen och utvärderas i flera olika scenarier där olika nivåer av dessa alternativ utvärderas. De frågor som scenarioanalysen ska svara på är:

För de olika scenarierna vid uppfyllda mål 2030 och 2045: 

  • Vilka konsekvenser uppstår för transportsektorn (fordon, logistik, infrastruktur)?
  • Vilka åtgärder behövs för att möjliggöra scenarierna?
  • Hur kan resiliens i transportsystemet säkras i omställningen? 

Då analysen bör bygga på en bred kunskapsbas så förväntas ett brett partnerskap med aktörer som representerar akademi, industri och samhälle/myndigheter. För att en projektansökan ska ha möjlighet att beviljas så förväntas aktivt deltagande från ett flertal aktörer från industri, samhälle/myndigheter samt akademi i projektgruppen eller referensgrupp.

Finansiering upp till ca MSEK1,5, förväntad projekttid upp till 1,5 år. In-kind-finansiering förväntas och en grundnivå för in-kind är 25% av den totala projektbudgeten. Högre in-kind-finansiering är meriterande i utvärderingen av projektansökan.

Presentation av utlysningen

Den 19 februari så presenterade vi mer information om utlysningen och dess fokus samt förutsättningar för att söka. Här kan du se presentationen!

Så här söker du projekt och bidrar till omställningen

När vi har en utlysning öppen så hittar du tillvägagångssättet för att söka här.

1. Ta reda på förutsättningarna och vad för projekt du kan driva

2. Använd mallen för projektplan för att skriva en ansökan (på svenska)

3. Ansök via Research Web

Klart!

Illustration of branches

Partners

Våra partners driver på utvecklingen genom forskning, innovativa lösningar, kunskapsutbyte och nätverkande - vill du bli en av dem?

Har du frågor om hur ansökningsprocessen ser ut?