Hoppa till huvudinnehåll

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Grön frodig skog med sol bakom grenarana

Sök finansiering för projekt

Vår ordinarie utlysning är nu öppen och stänger 1 oktober 2024. Inom utlysningen är det möjligt att söka finansiering för doktorandprojekt, forskning- och innovationsprojekt samt förstudier.

Förutom den ordinarie utlysningen görs även utlysningar för strategiska projekt.

Strategiska projekt – stängd

Den strategiska utlysningen är stängd. Nästa omgång kan komma att öppna under 2025 och då publicerar vi all information här.

Ordinarie utlysning – öppen

Den ordinarie utlysningen är nu öppen och kommer att stänga den 1 oktober. Denna utlysning ger möjlighet att ansöka om finansiering för förstudier, FOI-projekt och doktorandprojekt.

Ordinarie utlysning

Inför År 7 (2025), med inlämnade projektförslag senast 1 oktober 2024, ska projektansökningar svara på de tre utmaningarna i programmet: 

  1. Ett mer transporteffektivt samhälle 
  2. Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster 
  3. Skifte till förnybara drivmedel 

En mer detaljerad beskrivning av utmaningarna finns i Triple F:s Utvecklingsplan.

Vi önskar projektansökningar som adresserar en eller flera av utmaningarna genom att arbeta med de tre inriktningarna teknik, policy och logistik. Projekten bör tydligt möta en eller flera av utmaningarna och inkludera en eller flera av inriktningarna.

Oavsett projektidé är det av stor vikt att motivera hur resultaten leder till potential för omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem. In-kind-bidrag förväntas och aktivt deltagande från industri och/eller samhällsaktörer stärker ansökan. 

Triple F strävar efter att projekten inom programmet ska komplettera varandra och tillsammans bidra till ett systemperspektiv i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem. Utöver ovan beskrivning så listas nedan ett antal områden som särskilt anses komplettera programmets portfölj och som prioriteras i utlysningen.

1. Systemperspektiv

Inom detta område önskas ansökningar som inkluderar de tre inriktningarna teknik, logistik och policy. Genom att fokusera på samverkan mellan teknik, logistik och policy kan vi identifiera och hantera flaskhalsar i omställningen till fossilfria transporter. Denna integration är nödvändig för att hantera de komplexa utmaningar som finns på lokala, regionala, nationella och internationella nivåer. Det är därför viktigt att främja en helhetssyn på utveckling av system, där interaktionen mellan olika delar i systemet identifieras och utnyttjas för att skapa robusta lösningar på dagens transportutmaningar. 

Ett exempel som visar hur områdena teknik, logistik och policy interagerar är utvecklingen av elektronisk godstransportinformation (eFTI) för att styra mot ett fossilfritt godstransportsystem. Vilka digitala lösningar krävs för att integrera utsläppsdata från lastbärare och gods? Hur kan utvecklingen påskyndas av nya lagkrav, t.ex. eFTI  och dataförordningen?

2. Samarbete mellan transport- och energiaktörer för att möjliggöra ett skifte till förnybara drivmedel

För att ställa om till fossilfria godstransporter krävs lösningar där transport- och energibranschen samarbetar. Hållbara produktions- och distributionslösningar för förnybar energi som el, vätgas och biobränsle är nödvändiga i omställningen. I utlysningen prioriteras projekt där samarbete för att utveckla nya lösningar genomförs.

3. Intermodala transportlösningar

Exempel på frågeställningar är hur transporteffektiviteten kan öka genom att i högre grad utveckla intermodala transportlösningar där de olika trafikslagen väg, järnväg och sjöfart och noder som länkar dessa utnyttjas. Hur kan effektiv datadelning, nya affärsmodeller och policy utvecklas för att möjliggöra effektiva intermodala transporter? Med intermodala transporter avses i detta sammanhang transporter där två eller fler trafikslag används.

Så här söker du projekt och bidrar till omställningen

När vi har en utlysning öppen så hittar du tillvägagångssättet för att söka här.

1. Ta reda på förutsättningarna och vad för projekt du kan driva

2. Använd mallen för projektplan för att skriva en ansökan, som får vara max 15 sidor lång och måste vara på svenska.

3. Ansök via Research Web

Klart!

Illustration of branches

Partners

Våra partners driver på utvecklingen genom forskning, innovativa lösningar, kunskapsutbyte och nätverkande - vill du bli en av dem?

Har du frågor om hur ansökningsprocessen ser ut?