Hoppa till huvudinnehåll

Från fossilt till bio - klimatpåverkan av drivmedelsdistribution (FIBER)

En tilltagande efterfrågan på biodrivmedel, rena, blandade och biogas, både från transportsektorn och från industrin, kommer att förändra förutsättningarna för drivmedelstransporter.

Vi menar att det är viktigt att beakta denna förändring för att fullt ut förstå konsekvenserna, både positiva och negativa, av en ökad användning av biodrivmedel för att ersätta fossila drivmedel. Idag finns en välutvecklad logistik kopplad till olje- och petroleum, med stort utnyttjande av stordriftsfördelar och väl etablerade distributionsnoder. Transportlogistiken kring biodrivmedel är däremot långt ifrån etablerad och behöver utvecklas i snabb takt, framför allt de kommande åtta åren.

Ikon över projektet, äppelskruttar och gamal fisk visas framför en väg där en lastbil kör

Målet med förstudien är att undersöka och kartlägga hur en förändring i drivmedelsanvändning inom framför allt tunga transporter och industrin kan komma att se ut och vilka implikationer det får för drivmedelsdistribution. Ett ytterligare mål är att etablera ett starkt konsortium och identifiera specifika fallstudier för att möjliggöra ett större projekt. 

Mer specifikt vill vi använda insikterna från förstudien för att, inom ramen för en huvudstudie, ta fram scenarier för drivmedelsanvändning i transportsektorn samt industrin. Givet dessa scenarier kan vi studera distribution av bränslen (inklusive import och export) och utvärdera nettoeffekter på växthusgasutsläpp från den förändrade drivmedelslogistiken. Vidare möjliggör scenarierna att analysera effekter av styrmedel och åtgärder för att effektivisera logistiken kring distribution av biodrivmedel och rekommendationer på policies som kan minimera växthusgasutsläpp. Denna förstudie är en viktig förutsättning för att möjliggöra att huvudstudien har hög samhällsnytta, här spelar uppbyggnad av ett starkt konsortium en nyckelroll.

Projektpartners
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI (koordinerande), Drivkraft SverigeEnergimyndigheten, Trafikverket

Förstudie
2022.4.2.1

Kontakt

nanna.fukushima@vti.se
Nanna Fukushima