Hoppa till huvudinnehåll
Illustration of branch

Triple F - tillsammans för ett fossilfritt godstransportsystem

Triple F står för Fossil Free Freight, som anspelar på programmets syfte - att bidra till att minska godstransporternas koldioxidutsläpp i Sverige. Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning och Lindholmen Science Park står som värd i samarbete med VTI och RISE. Programmet startade 2018 och kommer som längst pågå till 2030.

Triple F:s mål är att:

  • Genom våra innovations- och doktorandprojekt utveckla nytänkande lösningar och forskning som innebär tydliga steg mot en omställning till en fossiloberoende godstransportsektor. För att nå detta mål kan du söka projektfinansiering hos Triple F.
  • Att skapa en plattform för att både utveckla och sprida kunskap mellan aktörer, branscher och regioner. Vi formar framtidens experter inom omställningen genom vårt doktorandprogram.

Vår vision är att skapa en mötesplats där Sveriges experter kan arbeta tillsammans mot de nationella klimatmålen. För att nå vår vision utgår Triple F från en metod med samarbeten som sträcker sig över flera organisationer och kunskapsområden, där fokus är att utveckla kunskap som möjliggör omställningen.

Hur tar vi oss till ett fossilfritt godsystem?

Triple F fokuserar på tre utmaningar. Möts dessa finns möjligheten att ställa om till ett fossilfritt godstransportsystem.

Ett mer transporteffektivt samhälle

Inom denna utmaning hittar vi dels lösningar som minskar behovet av godstransporter, dels åtgärder som ska minska själva transportsträckan som gods måste transporteras.

Överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon

Här ingår åtgärder som syftar till överflyttning av gods till mer energieffektiva trafikslag, men även att använda mer energieffektiva fordon och farkoster inom ett trafikslag.

Skifte till förnybara drivmedel

Här ingår att hitta lösningar för att möjliggöra en fossilfri energiförsörjning.  Lösningarna kan handla om användandet av policyer för att underlätta ett skifte men även att titta på lösningar på hur förnybara drivmedel kan implementeras i godstransportsystemet.

Forskning och innovation

Inom Triple F finns tre inriktningar. Där samlas våra partners inom akademi, näringsliv och samhälle för att gemensamt arbeta för morgondagens transportsystem. Inom våra inriktningar drivs alla projekt - dessa är:

Illustration of T

Teknik

Hur möjliggör teknisk utveckling omställningen för fossilfria godstransporter? Inom inriktningen Teknik studerars tekniken som möjliggörare för att uppnå Sveriges klimatmål.
Illustration of P

Policy

Hur når vi ett fossilfritt godstransportsystem och Sveriges klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt? Policy ska utveckla kunskap och verktyg som leder arbetet framåt.
Illustration of L

Logistik

Framtidens godstransporter kommer vara fossilfria - hur påverkar det framtidens logistiklösningar?

Resultatanalys – så har Triple F bidragit till omställningen

Genom de resultat som produceras inom Triple F:s projekt och doktorandprogram bidrar vi till konkreta resultat som kan användas i arbetet för ett mer hållbart och fossilfritt godstransportsystem. Här har vi samlat de projekt som gått i mål, visualiserat hur de relaterar till de utmaningar vi arbetar för att lösa och analyserat hur deras resultat bidrar till omställningen. 

Gränsöverskridande samarbetsgrupper - Triple helix

Triple helix-samarbeten är konstellationer där näringsliv, samhällsaktörer och akademi samverkar för att arbeta mot ett gemensamt mål. Samverkansformen är beprövad och effektiv – och en självklar arbetsmetod för Triple F. Dels består vår styrelse av representanter från dessa tre sektorer, dels samarbetar vi med flera andra grupper som är byggda enligt triple helix-modellen. De formeringar vi samverkar med återfinns på regional och nationell nivå och arbetar med bland annat transport och logistik, elektrifiering, järnväg och uppkopplade transportlösningar.

Representerar du en triple helix-grupp som skulle gynnas av att samverka med Triple F eller söker ni grupper där ni kan samverka över gränser för att driva på utvecklingen? Kontakta vår programledning!

Vad händer inom programmet?

Illustration of tree

Projekt

Hitta alla våra projekt och läs mer om dem här.

Vill du söka projekt inom Triple F?

Frodig grön skog med solsken bakom grenarna

Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?

Här kan du och din organisation engagera sig och söka projekt.
Kvinna sitter i träd med laptop

För framtidens fossilfria godstransporter

Triple F satsar på framtidens experter för att långsiktigt bidra till omställningen.

Omställningen kräver samarbete

Många är engagerade för att nå Sveriges klimatmål. Inom Triple F arbetar programkontoret och partners för att ställa om vårt godstransportsystem - se hur du kan lära känna oss och bidra du med!

Illustration of branches

Partners

Våra partners driver på utvecklingen genom forskning, innovativa lösningar, kunskapsutbyte och...

Vill du veta mer om Triple F & om hur du kan engagera dig?