Hoppa till huvudinnehåll

Beräkningsmodeller och simulering av storskalig elektrifiering av godstransporter

Doktorandprojektet har som syfte att främja storskalig omställning till fossilfria godstransporter genom att undersöka hur optimering av rutter och laddning påverkas av strategiska beslut kopplade till flottor av elektriska tunga fordon.

Projektet ska undersöka problemställningar kopplade till vilka strategiska beslut som är robusta när det gäller osäkerheter runt externa faktorer som elpris och efterfrågan och hur man ska välja egenskaper, som exempelvis batterikapacitet, för de elektriska fordonen som ingår i en flotta.

Ett examensarbete som utfördes vid Linköpings universitet undersökte konkurrenskraftig elektrifiering av godstrafik genom att använda beräkningsmodellering och simulering av transportnätverk inom ramverket för decision-making under deep uncertainty (DMDU). Resultatet av examensarbetet visade att ruttoptimering hade stor påverkan på kostnadsminimering och konkurrenskraft för tunga elfordon, vilket tidigare inte har undersökts i litteraturen och därmed underskattades. Doktorandprojektet ska bygga vidare på metoderna som utforskades i detta examensarbete.

Illustration av lastbilar på olika platser i ett vägsystem.

Centrala frågeställningar som syftas besvaras är:

  • Hur ska systemegenskaper (flottkomposition, batterikapacitet för fordonen, laddningseffekt på laddningsstationer, mm) väljas för att elektrifiera större andelar av godstransportsnätverk med hänsyn till osäker efterfrågan och optimering av rutter och laddning?
  • Hur kan fasad diffusion av tunga elfordon påskynda omställningen till fossilfria godstransportsystem?
  • Hur ska elektrifierade transportnätverk utformas för att ha resiliens mot oförutsägbar elpris och efterfråga?

Projektet förväntas bidra till Triple F:s övergripande mål genom beslutsstödsmodeller som möjliggör kostnadseffektiv elektrifiering av godstransport med tunga elfordon. Resultaten kommer att vara användbara för logistikbolag, fordonsindustrin och myndigheter.

På kort, medellång och lång sikt förväntas projektet bidra till accelererad omställning till fossilfria godstransport genom att möjliggöra bättre strategiska beslut för att göra elektrifiering mer kostnadseffektivt och demonstrera att elektrifierade godstransporter är mer konkurrenskraftigt än tidigare antaget och på detta vis nå målet för nettonollutsläpp från vägtrafik innan 2045.

Projektparter
Einride (koordinerande) och Linköpings universitet.

Doktorandprojekt
2023.6.2.1

Kontakt

Andreas Allström, Einride.
Andreas Allström