Hoppa till huvudinnehåll

Systemövergripande uppföljning

Sverige har målsättningen att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) med 70% till 2030 jämfört med 2010 samt att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till atmosfären till 2045 (för hela ekonomin). Den Systemövergripande uppföljningen inom Triple F har som syfte att följa upp hur godstransportsektorn närmar sig 2030-målet.

Den Systemövergripande uppföljningen används även i urvalet av framtida forskningsprojekt inom Triple F. PM:et nedan redovisar ett flertal indikatorer över bland annat godstransportsektorns växthusgasutsläpp och transportarbete, samt vad som kan ha bidragit till denna utveckling. Genom att relatera till indikatorer tydliggörs vilka faktorer i projekten som påverkar utsläppsminskningen.

Övergripande indikatorer 
Ger en övergripande bild av de svenska växthusgasutsläppen och utvecklingen sedan 2010.

Indikatorer för godstransportsektorn
Fördjupning om hur just godstransportsektorn kan bidra till uppfyllandet av 2030-målet.

Indikatorer för Triple Fs utmaningar 
I detta kapitel presenteras indikationer för respektive utmaning som Triple F jobbar mot.

Prognoser och övergripande trender
Prognoser över godstransporters framtida utveckling samt övergripande påverkningstrender.

Utsläppsminskningarna som redovisas här bör tolkas med försiktighet då det finns en viss problematik med att bryta ut transportsektorns växthusgasutsläpp från den totala ekonomins. Exempelvis bokförs inte biodrivmedels växthusgasutsläpp i transportsektorn utan istället i markanvändningssektorn (eller något annat lands markanvändningssektor). Detta indikerar att transportsektorn orsakar mer växthusgasutsläpp än vad som presenteras i indikatorerna i denna rapport.