Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Pågående projekt

Här listas de projekt som pågår inom Triple F som bidrar till visionen om ett fossilfritt godstransportsystem genom att vara en nationell kraftsamling där Sveriges mest framstående experter kan arbeta gemensamt mot målet.

Projektidéer eller problemområden

Ladda ner rapportmall här

Ladda ner PPT mall här

Projekt

 • 2.2.20: Fossil-Free Freight Challenge 2020 Läs mer

  För att skynda på minskningen av CO2-utsläpp från godstransporter har vi flera projekt igång inom Triple F-programmet. Fossil Free Freight Challenge 2020 är ett av dem. Fossil Free Freight Challenge 2020 projektuppdrag är ett sätt, utöver den vanliga processen, att bli ett godkänt Triple F-projekt.

 • 2019.2.2.1 Transportinköp - varuägarens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem Läs mer

  Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på transporternas miljöpåverkan och transportsektorns framtida utveckling. En omställning till ett fossilfritt transportsystem förutsätter förändrat kravställande från transportköpande företag, då de val som transportköpare gör får direkta och indirekta effekter på användandet av olika trafikslag, drivlinor och drivmedel. För att uppnå det långsiktiga målet att ställa om till ett fossilfritt transportsystem räcker det alltså inte med nya tekniska lösningar. Det krävs också förändrat beteende hos transportköpare.

 • 2019.2.2.14 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-LOG Läs mer

  Digitaliserade multimodala transportlösningar som bygger på effektiviseringar av sjö- och landanslutningarna intill hamnarna och en trafikslagsövergripande samordning i hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp samtidigt som transportkostnaderna kan sänkas och tjänstekvaliteten höjas. Det finns potentialer för s.k. win-win-lösningar. Utöver klimateffekterna i de befintliga transportkedjorna underlättar effektiviseringarna i och i anslutning till hamnarna överflyttningar från mer energikrävande vägtransporter till mindre energikrävande sjö- och järnvägstransporter. 

 • 2019.2.2.15 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-POL Läs mer

  Digitaliserade multimodala transportlösningar som bygger på effektiviseringar av sjö- och landanslutningarna intill hamnarna och en trafikslagsövergripande samordning i hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp samtidigt som transportkostnaderna kan sänkas och tjänstekvaliteten höjas. Det finns potentialer för s.k. win-win-lösningar. Utöver klimateffekterna i de befintliga transportkedjorna underlättar effektiviseringarna i och i anslutning till hamnarna överflyttningar från mer energikrävande vägtransporter till mindre energikrävande sjö- och järnvägstransporter. 

 • 2019.2.2.16 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-TEK Läs mer

  Digitaliserade multimodala transportlösningar som bygger på effektiviseringar av sjö- och landanslutningarna intill hamnarna och en trafikslagsövergripande samordning i hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp samtidigt som transportkostnaderna kan sänkas och tjänstekvaliteten höjas. Det finns potentialer för s.k. win-win-lösningar. Utöver klimateffekterna i de befintliga transportkedjorna underlättar effektiviseringarna i och i anslutning till hamnarna överflyttningar från mer energikrävande vägtransporter till mindre energikrävande sjö- och järnvägstransporter. 

 • 2019.2.2.21 Accelerad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn Läs mer

  Detta projekt studerar godstransporter i skogssektorn och utmaningen att nå fossilfria transporter på väg i Sverige med alternativa drivlinor, energibärare och systemlösningar. Skogsbruket transporterar skoglig biomassa och färdiga skogsvaror och står totalt för ca 25% av transportarbetet på väg i Sverige och även 25% av energianvändningen bland tunga vägtransporter. I denna förstudie studeras och jämförs några av de viktigaste och mest innovativa alternativa lösningarna för att nå fossilfria transporter: byte av fossila drivmedel till biodrivmedel, elektrifiering, och nya systemlösningar med autonoma fordon. Projektet syftar till att föreslå vilka nya system och kombinationer av tekniker som bör prövas i konkreta demonstrationsprojekt för att accelerera omställningen till fossilfria transporter i skogssektorn.

 • 2019.2.2.22 Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv Läs mer

  Regeringens mål är att minska hela transportsektorns utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Utredningar gällande omställning till ett fossilfritt godstransportsystem pekar på tre åtgärdskategorier; effektivisering, överflyttning till energieffektiva fordon och farkoster samt ökad användning av fossilfria bränslen. För att uppnå målen krävs en snabb omställning till fossilfria logistiklösningar.

 • 2019.2.2.4 Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden Läs mer

  Transportsystem har stor miljöpåverkan där framförallt vägtransporter bidrar till stora utsläpp av CO2. Ett verktyg för att minska miljöbelastningen är överföring av gods till andra mer miljöeffektiva transportsätt. Detta projekt syftar till att stimulera denna överflyttning genom att analysera och identifiera åtgärder som kan förbättra konkurrenskraften hos intermodala transporter inkluderande järnväg och sjöfart. För att få ett transportsystem som i sin helhet är effektivt och hållbart är det viktigt att sammankopplingen av olika trafikslag fungerar effektivt och sömlöst. 

 • 2019.2.2.5 Fossilfri Bygglogistik Läs mer

  Just nu pågår omkring 290 000 byggprojekt runt om i landet. Till och från dessa transporteras cirka 20% av Sveriges totala transporterade vikt. Med andra ord är en ”fossilfri bygglogistik” med effektiva och fossilfria byggtransporter en förutsättning för att Sverige ska kunna nå ett fossilfritt godstransportsystem år 2045 En ”fossilfri bygglogistik” är viktigt också med tanke på att Sverige måste tillmötesgå behovet av ökat byggande för att möta andra problem i samhället. Det ökande byggande är en rimlig delförklaring till att godstransportarbetet på väg har ökat de senaste åren.

 • 2020.3.2.11 Transportsystemets omställning och finansiering Läs mer

  Transportsystemet står inför stora omställningar i samband med att systemet skall bli mer hållbart och fossilfritt. Omställningen innebär stora behov av omfattande investeringar i teknik, faciliteter och infrastruktur. Detta finansieringsbehov är betydligt större än vad logistik- och transportrelaterad industri och verksamhet traditionellt har haft. Detta projekt fokuserar på att bättre förstå hur dessa utmaningar kan och bör hanteras framöver för att säkerställa omställningen mot ett mer hållbart transportsystem.

 • 2020.3.2.16 Elektrifierade transporter Stockholm Syd Läs mer

  I Södertälje och Nykvarns kommuner pågår utvecklingen av ett stort logistikområde på ca 1000 ha, Almnäs/Mörby, som ligger i anslutning till E20 och ca 30 km från Stockholm. Det finns ett stort intresse för etableringar i området och kommunerna vill att området ska få en hållbar inriktning. För att reducera effekterna av den tillkommande vägtrafiken har Trafikverket tillsammans med Södertälje kommun, Nykvarns kommun och Södertälje hamn genomfört en åtgärdsvalsstudie. En prioriterad åtgärd i åtgärdsvalsstudien var att möjliggöra elektrifierade hub2hub-transporter till och från logistikområdet och hamnen för att bidra till en hållbar utveckling av området.

 • 2020.3.2.32 Effektiva systemlösningar för tunga ellastbilar Läs mer

  Ellastbilar med batterier har ofta avfärdats som olämpliga för längre avstånd, men prisreduktionen på batterier och möjlighet för snabbladdning gör dem nu lämpliga även för långväga transporter. Detta projekt skall svara på hur system av laddare och lastbilar kan göras kostnadseffektiva för olika typer av medellånga och längre transporter.

 • 2020.3.2.4 Introduktion av förnybara drivmedel i sjöfarten Läs mer

  Målet med projektet är att beskriva hur typiska godstransporter med fartyg kan genomföras med förnybara drivmedel, identifiera vilka hinder som finns för att genomföra nödvändiga förändringar, samt föreslå lösningar som konkret påskyndar övergången till ren och fossilfri framdrift inom både inrikes och internationell sjöfart. Projektet ska peka på åtgärder som behöver genomföras och visa på styrmedel som kan behöva implementeras för att få till övergången.

 • 2020.3.2.6 E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon Läs mer

  E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt våren 2020 då den sköt i höjden på grund av Corona. För att säkerställa att dessa system får en hållbar transportlösning ska det nystartade projektet E-EDEL utveckla en lösning för att ställa om e-handelsdistribution av livsmedel i städer till elfordon. Projektet involverar Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop, Castellum och Stockholms stad och är finansierat av Triple F.