Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Pågående projekt

Här listas de projekt som pågår inom Triple F som bidrar till visionen om ett fossilfritt godstransportsystem genom att vara en nationell kraftsamling där Sveriges mest framstående experter kan arbeta gemensamt mot målet.

Projektidéer eller problemområden

Ladda ner rapportmall här

Ladda ner PPT mall här

Projekt

 • 2020.3.2.11 Transportsystemets omställning och finansiering Läs mer

  Transportsystemet står inför stora omställningar i samband med att systemet skall bli mer hållbart och fossilfritt. Omställningen innebär stora behov av omfattande investeringar i teknik, faciliteter och infrastruktur. Detta finansieringsbehov är betydligt större än vad logistik- och transportrelaterad industri och verksamhet traditionellt har haft. Detta projekt fokuserar på att bättre förstå hur dessa utmaningar kan och bör hanteras framöver för att säkerställa omställningen mot ett mer hållbart transportsystem.

 • 2020.3.2.12 Energieffektiva och elektrifierade intermodala system för snabbrörligt och tidskänsligt gods Läs mer

  Projektet syftar till att ta fram och identifiera kunskap, systemlösningar och teknik som möjliggör hållbara transporter av snabbrörligt och tidskänsligt gods med en minskad fossil energianvändning genom ett ökat utnyttjande av energieffektiva trafikslag såsom järnväg. En avsikt är att visa hur elektrifierade transportkedjor och intermodala lösningar kan bryta kopplingen mellan mobilitet och fossila bränslen samt därigenom främja att användningen av trafikslag med hög energieffektivitet, och oftast elektrifierad drift såsom järnväg, ökar.

 • 2020.3.2.15 REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem Läs mer

  REFOG handlar om att öka förståelsen för hur omställningen från fossilbundet till fossilfritt godstransportsystem påverkar systemens anpassningsförmåga (resiliens) vid störningar.

  Samhällets omställning till fossilfritt godstransportsystem måste både ta hänsyn till de nya risker som uppkommer av omställningen och hantera framtidens riskbild, till exempel klimatförändringar, pandemier och det försämrade säkerhetspolitiska läget.

 • 2020.3.2.16 Elektrifierade transporter Stockholm Syd Läs mer

  I Södertälje och Nykvarns kommuner pågår utvecklingen av ett stort logistikområde på ca 1000 ha, Almnäs/Mörby, som ligger i anslutning till E20 och ca 30 km från Stockholm. Det finns ett stort intresse för etableringar i området och kommunerna vill att området ska få en hållbar inriktning. För att reducera effekterna av den tillkommande vägtrafiken har Trafikverket tillsammans med Södertälje kommun, Nykvarns kommun och Södertälje hamn genomfört en åtgärdsvalsstudie. En prioriterad åtgärd i åtgärdsvalsstudien var att möjliggöra elektrifierade hub2hub-transporter till och från logistikområdet och hamnen för att bidra till en hållbar utveckling av området.

 • 2020.3.2.18 Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem Läs mer

  Projektet syftar till att snabba upp omställningen till fossilfria godstransporter genom att studera affärsmodeller för fordonstillverkare respektive transport- och logistikföretag. Ett fokus på affärsmodeller bidrar med ökad kunskap kring kommersiella såväl som tekniska och policybaserade drivkrafter och hinder för omställningen. Elektrifiering av transporter är ett studieobjekt, men även andra former för fossilfria transporter ingår i projektet.

 • 2020.3.2.32 Effektiva systemlösningar för tunga ellastbilar Läs mer

  Ellastbilar med batterier har ofta avfärdats som olämpliga för längre avstånd, men prisreduktionen på batterier och möjlighet för snabbladdning gör dem nu lämpliga även för långväga transporter. Detta projekt skall svara på hur system av laddare och lastbilar kan göras kostnadseffektiva för olika typer av medellånga och längre transporter.

 • 2020.3.2.4 Introduktion av förnybara drivmedel i sjöfarten Läs mer

  Målet med projektet är att beskriva hur typiska godstransporter med fartyg kan genomföras med förnybara drivmedel, identifiera vilka hinder som finns för att genomföra nödvändiga förändringar, samt föreslå lösningar som konkret påskyndar övergången till ren och fossilfri framdrift inom både inrikes och internationell sjöfart. Projektet ska peka på åtgärder som behöver genomföras och visa på styrmedel som kan behöva implementeras för att få till övergången.

 • 2020.3.2.6 E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon Läs mer

  E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt våren 2020 då den sköt i höjden på grund av Corona. För att säkerställa att dessa system får en hållbar transportlösning ska det nystartade projektet E-EDEL utveckla en lösning för att ställa om e-handelsdistribution av livsmedel i städer till elfordon. Projektet involverar Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop, Castellum och Stockholms stad och är finansierat av Triple F.

 • 2.2.20: Fossil-Free Freight Challenge 2020 Läs mer

  För att skynda på minskningen av CO2-utsläpp från godstransporter har vi flera projekt igång inom Triple F-programmet. Fossil Free Freight Challenge 2020 är ett av dem. Fossil Free Freight Challenge 2020 projektuppdrag är ett sätt, utöver den vanliga processen, att bli ett godkänt Triple F-projekt.

 • 2019.2.2.1 Transportinköp - varuägarens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem Läs mer

  Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på transporternas miljöpåverkan och transportsektorns framtida utveckling. En omställning till ett fossilfritt transportsystem förutsätter förändrat kravställande från transportköpande företag, då de val som transportköpare gör får direkta och indirekta effekter på användandet av olika trafikslag, drivlinor och drivmedel. För att uppnå det långsiktiga målet att ställa om till ett fossilfritt transportsystem räcker det alltså inte med nya tekniska lösningar. Det krävs också förändrat beteende hos transportköpare.

 • 2019.2.2.14 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-LOG Läs mer

  Digitaliserade multimodala transportlösningar som bygger på effektiviseringar av sjö- och landanslutningarna intill hamnarna och en trafikslagsövergripande samordning i hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp samtidigt som transportkostnaderna kan sänkas och tjänstekvaliteten höjas. Det finns potentialer för s.k. win-win-lösningar. Utöver klimateffekterna i de befintliga transportkedjorna underlättar effektiviseringarna i och i anslutning till hamnarna överflyttningar från mer energikrävande vägtransporter till mindre energikrävande sjö- och järnvägstransporter. 

 • 2019.2.2.15 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-POL Läs mer

  Digitaliserade multimodala transportlösningar som bygger på effektiviseringar av sjö- och landanslutningarna intill hamnarna och en trafikslagsövergripande samordning i hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp samtidigt som transportkostnaderna kan sänkas och tjänstekvaliteten höjas. Det finns potentialer för s.k. win-win-lösningar. Utöver klimateffekterna i de befintliga transportkedjorna underlättar effektiviseringarna i och i anslutning till hamnarna överflyttningar från mer energikrävande vägtransporter till mindre energikrävande sjö- och järnvägstransporter. 

 • 2019.2.2.16 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-TEK Läs mer

  Digitaliserade multimodala transportlösningar som bygger på effektiviseringar av sjö- och landanslutningarna intill hamnarna och en trafikslagsövergripande samordning i hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp samtidigt som transportkostnaderna kan sänkas och tjänstekvaliteten höjas. Det finns potentialer för s.k. win-win-lösningar. Utöver klimateffekterna i de befintliga transportkedjorna underlättar effektiviseringarna i och i anslutning till hamnarna överflyttningar från mer energikrävande vägtransporter till mindre energikrävande sjö- och järnvägstransporter. 

 • 2019.2.2.21 Accelerad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn Läs mer

  Detta projekt studerar godstransporter i skogssektorn och utmaningen att nå fossilfria transporter på väg i Sverige med alternativa drivlinor, energibärare och systemlösningar. Skogsbruket transporterar skoglig biomassa och färdiga skogsvaror och står totalt för ca 25% av transportarbetet på väg i Sverige och även 25% av energianvändningen bland tunga vägtransporter. I denna förstudie studeras och jämförs några av de viktigaste och mest innovativa alternativa lösningarna för att nå fossilfria transporter: byte av fossila drivmedel till biodrivmedel, elektrifiering, och nya systemlösningar med autonoma fordon. Projektet syftar till att föreslå vilka nya system och kombinationer av tekniker som bör prövas i konkreta demonstrationsprojekt för att accelerera omställningen till fossilfria transporter i skogssektorn.

 • 2019.2.2.22 Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv Läs mer

  Regeringens mål är att minska hela transportsektorns utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Utredningar gällande omställning till ett fossilfritt godstransportsystem pekar på tre åtgärdskategorier; effektivisering, överflyttning till energieffektiva fordon och farkoster samt ökad användning av fossilfria bränslen. För att uppnå målen krävs en snabb omställning till fossilfria logistiklösningar.

 • 2019.2.2.4 Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden Läs mer

  Transportsystem har stor miljöpåverkan där framförallt vägtransporter bidrar till stora utsläpp av CO2. Ett verktyg för att minska miljöbelastningen är överföring av gods till andra mer miljöeffektiva transportsätt. Detta projekt syftar till att stimulera denna överflyttning genom att analysera och identifiera åtgärder som kan förbättra konkurrenskraften hos intermodala transporter inkluderande järnväg och sjöfart. För att få ett transportsystem som i sin helhet är effektivt och hållbart är det viktigt att sammankopplingen av olika trafikslag fungerar effektivt och sömlöst. 

 • 2019.2.2.5 Fossilfri Bygglogistik Läs mer

  Just nu pågår omkring 290 000 byggprojekt runt om i landet. Till och från dessa transporteras cirka 20% av Sveriges totala transporterade vikt. Med andra ord är en ”fossilfri bygglogistik” med effektiva och fossilfria byggtransporter en förutsättning för att Sverige ska kunna nå ett fossilfritt godstransportsystem år 2045 En ”fossilfri bygglogistik” är viktigt också med tanke på att Sverige måste tillmötesgå behovet av ökat byggande för att möta andra problem i samhället. Det ökande byggande är en rimlig delförklaring till att godstransportarbetet på väg har ökat de senaste åren.

 • 2020.3.2.14 Policy Instruments for Fossil Free Freight Läs mer

  Detta projekt syftar till att analysera styrmedel som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp inom godstransportsektorn samtidigt som svensk konkurrenskraft bibehålls och ökar. Målet är att projektet ska resultera i kunskap och rekommendationer kring vilka kostnadseffektiva styrmedel som kan implementeras inom den svenska godstransportsektorn för att bidra till att målet om nettonollutsläpp till 2045 uppnås.

   

 • 2020.3.2.24 Metod och datastöd för miljöanalys av eldriven trafik

  Övergången till eldrift inom transportsektorn ökar antal aktörer med behov av att beskriva eldriven trafiks miljöprestanda. Projektet syftar till att bistå transportsektorns aktörer med en fungerande metodik och databas för att genomföra jämförande analyser av eldrivna transportkedjors livscykelvärden. Varianter inom energiförsörjning såväl som de fordonstekniska utformningarna kommer omfattas.

 • 2020.3.2.26 Vätgas som alternativ för skogsindustrins transporter Läs mer

  Detta förstudieprojekt syftar till att ge en bedömning av vätgas som alternativ för skogsindustrins transporter. Hela värdekedjan, inklusive produktion, komprimering, lagring och användning inkluderas i analysen som beaktar kostnader, energieffektivitet och växthusgasutsläpp ur ett Well-to-Wheel (WtW)-perspektiv. 

 • 2020.3.2.31 Laddinfrastruktur för elektrifierad distribution av dagligvaror - behov och systemförslag Läs mer

  Projektet syftar till att underlätta implementering av eldistributionsfordon inom dagligvarubranschen genom att beskriva lämpliga systemlösningar för laddinfrastruktur.

  Projektets mål är att utvärdera lösningar för laddinfrastruktur inom dagligvarubranschen baserat på ett behov av att använda helelektriska fordon för varudistribution. Användning av distributionsfordon med eldrift är intressant för flera dagligvaruföretag som både har interna och externa krav att uppfylla gällande minskning av koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan. 

 • 2020.3.2.35 Transport demand centric decision support for electric charging... Läs mer

  Hel eller delvis elektrifiering av transportarbetet med en kombination av offentliga och privata stationära laddstationer och Electric Road Systems (ERS) som drivs av en fossilfri energiförsörjningsmix och en blandning av batterielektriska och plugin-hybridfordon är ett hållbart sätt att uppnå utsläppsminskningsmålen inom den vägbundna tunga godstransportsektorn. Projektet syftar till att ge ett omfattande beslutsstöd som utforskar designutrymmet för planering och drift av elektrisk laddningsinfrastruktur med de ruttbaserade aspekterna i fokus.

 • 2020.3.2.8 Förstudie om logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg Läs mer

  Det står tilltagande klart att avfossilisering av det svenska godstransportsystemet för vägtransporter kommer att kräva en hög grad av elektrifiering. Det finns stöd för att avfossiliseringen av godstransporter på väg genom elektrifiering är tekniskt genomförbart och samhällsekonomiskt lönsamt. Den stora utmaningen ligger snarare i att lyckas åstadkomma en omfattande elektrifiering under relativt kort tid (10 år) utan stora kostsamma felinvesteringar samt störningar i systemet och dess kritiska funktioner och prestanda. I det här projektet söker vi att närma oss ett området som inte fått lika stort utrymme i forskningen och i debatten, men som givet behovet av snabb omställning blivit en akut angelägenhet, nämligen de logistiska konsekvenserna av olika teknikval för elektrifiering för nyckelaktörer som är användare av godstransportsystemet d.v.s. speditörer, transportörer och varuägare.