Hoppa till huvudinnehåll

Policy

Hur når vi ett fossilfritt godstransportsystem och Sveriges klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt? Policy ska utveckla kunskap och verktyg som leder arbetet framåt.

Mellan 2010 och 2030/2045 ska Sveriges koldioxidutsläpp kopplade till transporter minska med 70% - minst. Målet är satt av våra politiker för att motivera transportaktörer att skapa en hållbar godstransportkedja där fossila bränslen byts ut mot fossilfria alternativ. 

Arbetet inom forskningsområdet inkluderar:

  • Administrativa policyer - exempelvis regelverk
  • Ekonomiska policyer - exempelvis skatter och subventioner
  • Informativa policyer - exempelvis riktade informationsinsatser
  • Forskning och innovation - exempelvis finansiera forskning och strategier
  • Samhällsplanering - exempelvis infrastrukturplanering

Hur alla policyer ska utformas, både var för sig och tillsammans, är en central fråga i arbetet. Att Sverige måste nå klimatmålen är självklart, men det är viktigt att inte skapa oönskade bieffekter. Även de europeiska och globala perspektiven är relevanta eftersom Sverige påverkas av EU- och global politik.

Vad händer inom området idag?

Båt vid kaj som laddas med el

Strategier för minskade koldioxidutsläpp genom landansluten el för godssjöfart

Omställning inom samtliga trafikslag krävs för att nå uppsatta klimatmål.
Illustration visar en lastbil i en skog, H2 står även tryckt över hela ikonen liknandes en vattenstämpel

Vätgas som alternativ för skogsindustrins transport

Detta förstudieprojekt syftar till att ge en bedömning av vätgas som alternativ för skogsindustrins transporter. Hela värdekedjan inkluderas i analysen ur ett Well-to-Wheel (WtW)-perspektiv.
 2020.3.2.15 REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

REFOG Resilienta fossilfria godstransportsystem

REFOG handlar om att öka förståelsen för hur omställningen från fossilbundet till fossilfritt godstransportsystem påverkar systemens anpassningsförmåga vid störningar.
Illustration av projektet, med en kartong, logistikflöde, domarklubba och pengar.

Policy Instruments for Fossil Free Freight (PIFF)

Detta projekt syftar till att analysera styrmedel som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp inom godstransportsektorn samtidigt som svensk konkurrenskraft bibehålls och ökar.
Illustration av projektet:  2020.3.2.11 Transportsystemets omställning och finansiering

Transportsystemets omställning och finansiering (TOF)

Projektets syfte är att analysera och förstå utmaningarna med att finansiera godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.
Ikon som illustrerar fossilfri sjötransport. En blixt och ett löv är illlustrerad mot en havsblå bakgrund med ett fartyg som tornar upp sig!

Introduktion av förnybara drivmedel i sjöfarten

Målet med projektet är att beskriva hur typiska godstransporter med fartyg kan genomföras med förnybara drivmedel och visa på styrmedel som kan behöva implementeras.
Illustration som visar timmer fraktas på en ellastbil

Accelererad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn

Detta projekt studerar godstransporter i skogssektorn och utmaningen att nå fossilfria transporter på väg i Sverige med alternativa drivlinor, energibärare och systemlösningar.
Fossil Free Freight Challenge ikon

Fossil-Free Freight Challenge 2020

För att skynda på minskningen av CO2-utsläpp från godstransporter initierades flera projekt inom Triple F. Fossil Free Freight Challenge 2020 är ett av dem.
Ikon som föreställer papper och vägar, sjö som på land.

Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden

Detta projekt syftar till att stimulera denna överflyttning genom att analysera och identifiera åtgärder som kan förbättra konkurrenskraften hos intermodala transporter.
Bioship ikon

Biofuels for low-carbon shipping (BIOSHIP)

I den här studien undersöktes möjligheterna att introducera biobaserat bränsle i sjöfarten och var främst inriktad mot tanksjöfarten.
HCT ikon

HCT - en genomförbarhetsstudie

Inom ramen för denna studie analyserades förutsättningarna för HCT för att kunna assistera järnvägen som ett komplement mellan kombiterminal och godslagringsplats.
Goods distribution challenge ikon

Goods distribution challenge 2019

Projektets fokus har varit att utveckla kunskap om en katalysator för att ta fram och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom ramen Triple F.
örlängda Sjöben ikon

Förlängda Sjöben

En stor del av Sveriges transporter sker via närsjöfart. Färjorna utgör viktiga transportlänkar gods men ofta minimeras överfartens längd för att istället maximera vägsträckan i Sverige.

Vill du veta mer om Policy?