Hoppa till huvudinnehåll

Logistik

Framtidens godstransporter kommer vara fossilfria - hur påverkar det framtidens logistiklösningar?

Inom Logistik utvecklas transport- och logistiklösningar som förverkligar målet om ett fossiloberoende godstransportsystem. Dessa bygger på behov från samhälle och näringsliv om säkra och effektiva dörr-till-dörr-lösningar. 

Logistiken sätts i ett systemperspektiv inom programmet där Policy-, Teknik- och Logistikutveckling kombineras för att ta fram kunskap som möjliggör omställningen. Genom Policy bildas regelverk som möjliggör omställningen och Teknik studerar effekten av den tekniska utvecklingen och teknikens roll denna.

Kunskap om hur funktionella och fossilfria logistiklösningar kan utvecklas och appliceras är centralt inom området. Implementering av fossilfria logistiklösningar innebär ett direkt och konkret steg närmare målet om ett fossiloberoende godstransportsystem.

Projekt inom Logistik

Lastbil vid fabrik

2021.4.2.1 Halvering av ett företags transportrelaterade klimatpåverkan – vilka anpassningar och samarbeten gör det möjligt?

Undersöker vad ett enskilt företag kan göra för att halvera de transportrelaterade koldioxidutsläpp som orsakas av företagets verksamhet med fokus på inköps- och försörjningskedjor.
HCT-lastbil

2021.4.2.3 Elektriska lastbilar och Intermodalitet

Förbereder för en storskalig implementering och drift av elektriska lastbilar inom anslutande transporter i intermodala logistikkedjor.
TRACER

2020.3.2.35 Transport demand centric decision support for electric charging infrastructure planning and operations

Utforskar scenarier för elektrifiering av transporter som maximerar nyttan och minimerar kostnaden för elektrifiering.
Illustration av en väg som går mot fjärran med pengar och papper och affärsmodeller längs vägen!

2020.3.2.18 - Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem

Projektet syftar till att snabba upp omställningen till fossilfria godstransporter genom att studera affärsmodeller för fordonstillverkare respektive transport- och logistikföretag.
illustration föreställande tre gestlater som håller om varandra och tittar frågandes på en elektrisk lastbil.

2020.3.2.8 Förstudie om logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg

Närmar de logistiska konsekvenserna av olika teknikval för elektrifiering för nyckelaktörer som är användare av godstransportsystemet d.v.s. speditörer, transportörer och varuägare.
Ikon föreställande en speditör med papper, lampor och lövblad som omger hen.

2019.2.2.22 Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv

Regeringens mål är att minska hela transportsektorns utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Projektet analyserar hinder för omställning till fossilfria logistiklösningar.
Ilustration föreställande logistikklustret av godstransporter. Illustrationen föreställer en mobil som visar en hamn, lastbilar och fartyg och hur dem hänger ihop med Teknink.

2019.2.2.16 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-TEK

Digitaliserade multimodala transportlösningar som bland annat effektiviserar sjö- och landanslutningarna intill hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp.
Illustread ikon som visar en mobil innehållande logistikklustret för hamn, sjöfart och väg

2019.2.2.15 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-POL

Forskningen som samlas i det här projektet ska bland annat bidra till att utveckla robusta och säkra tekniska lösningar för informationsdelning.
Illustrerad ikon som visar En mobil som visar logistiklustretsdelar, hamn, väg och sjöfart

2019.2.2.14 Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-LOG

Forskningen som samlas i projektet ämnas bidra till att utveckla robusta och säkra tekniska lösningar för informationsdelning samt adressera frågeställningar som hur logistikkedjor digitalt kan...
Ikon föreställande en bygglastvagn på ett bygge med jord lastat därbak.

2019.2.2.5 Fossilfri Bygglogistik

Målet med projektet är att med systemanalys som grund öka kunskapen om samhällets samlade byggtransporter och baserat på detta ta fram en kravplattform för en fossilfri bygglogistik
Ikon som visar boxar staplade på varnadra och en gestalt som står och lurar i bakgrunden

2019.2.2.1 Transportinköp - varuägarens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem

En omställning till ett fossilfritt transportsystem förutsätter förändrat kravställande från transportköpande företag.
Recycling

A. Effektiva fossilfria logistiksystem för återvinningstransporter i tätorter

En avsikt med studien var att söka svar på frågeställningen om det finns förutsättningar att utveckla ett fossiloberoende godstransportsystem för återvinningsbart material.
Fossilfri bygglogistik ikon

B. Fossilfri bygglogistik

Förstudien studerade bygglogistiken i Norrköping och Linköping. För att minska CO2-emissionerna från byggtrafiken och för en omställning till fossilfria godstransporter behövs stöd.
Gruva ikon

E. Framtida fossiloberoende tunga transporter inom gruv/stålbranschen

Studien bidrog till kunskap om hinder respektive möjligheter för ett framtida fossiloberoende transportsystem utifrån transportörer/transportköpare inom gruv- och stålindustrin.
CIRF ikon

H. Effektiva cirkulära flöden (CIRF)

Förutsättningarna för att transportefterfrågan effektivt kan absorberas av överkapaciteten i det befintliga transportsystemet analyserades i projektet.
E-handel ikon

I. Förbättrad fyllnadsgrad för E-handel

Projektet studerade returprocessen för e-handel och hur returer genom hela kedjan påverkar hållbarheten i detaljhandelns transporter samt hur returflöden kan effektiviseras.
Goods distribution challenge ikon

J. Goods distribution challenge 2019

Projektets fokus har varit att utveckla kunskap om en katalysator för att ta fram och pröva kreativa lösningar och projektidéer inom ramen Triple F.
Urbara distributionssystem ikon

K. Urbana distributionssystem: vägen mot transporteffektiva städer

Förstudiens syfte var att att kartlägga och beskriva hur städer och kommuner kan arbeta strategiskt och organisatoriskt för att anpassa dagens godstransportsystem till fossilfriatransportsystem.