Hoppa till huvudinnehåll

Transportsystemets omställning och finansiering (TOF)

Omställningen till ett fossilfritt transportsystem kräver omfattande investeringar i allt från infrastruktur till processer och teknik i alla former. Transportsystemet har alltid varit kapitalintensivt men omställningen kommer innebära investeringsbehov som vida överstiger vad systemet traditionellt hanterat. 

Investeringsbehovet kommer påverka alla aktörer men kan skilja sig beroende på val av teknik, affärsmodeller men även hur snabbt omställningen genomförs. Sammantaget genererar detta ett enormt finansieringsbehov i transportsystemet som måste hanteras. Trots osäkra förutsättningar måste finansieringssystemet kunna hantera kostnader, risker och multi-dimensionella effekter och hur dessa fördelas mellan olika intressenter och vilket ansvar/roller olika aktörer har att bidra med denna finansiering.

Kunskap och analys kring finansiering från flera olika perspektiv är väsentligt för att säkerställa, underlätta och skynda på transportsystemets omställning till fossilfrihet. På grund av frågeställningarnas komplexitet, tvärvetenskapliga natur och projektets omfattning samlas inom ramen för detta projekt myndigheter, näringsliv och seniorforskning från flera discipliner i samverkan med doktorandresurser.

Illustration av projektet:  2020.3.2.11 Transportsystemets omställning och finansiering

Projektets syfte är att analysera och förstå utmaningarna med att finansiera godstransportsystemets omställning och på så sätt identifiera möjligheter och hot som kan underlätta respektive hindra dess finansiering.

Projektet kommer att på att svara på frågorna:

  • Hur stort kommer finansieringsbehovet vara på kort respektive lång sikt?
  • Hur kan rollfördelningen mellan olika aktörer se ut?
  • Vilken roll kan kompensationsåtgärder/investeringar ha för att uppnå bättre miljöprestanda?
  • På vilket sätt påverkar reglering av grön finansiering idag och framåt?
  • På vilket sätt kommer olika aktörers affärsmodeller att påverka behovet och strukturen kring finansiering?

 

  • Vilka roller har logistikbranschens aktörer för att underlätta transportsystemets omställning utifrån ett finansieringsperspektiv?
  • Vilka typer av tjänster och funktioner kan utvecklas (t.ex. laddning och laddinfrastruktur, freight as a service utifrån ett fordonstillverkarperspektiv)?
  • Vilket internationellt ansvar kan tänkas att en logistikaktör kan ta?

Projektpartners
Göteborgs universitet (koordinerande), Sagax, Scania, AB VolvoSdiptech AB, Wistrand, Meeting point finance, SEBZuoraKPMG, Care by Volvo, JLT, SKFKPA Pension och DB Schenker. ​

Doktorandprojekt
2020.3.2.11​

Kontakt

Projektledare

Doktorand