Hoppa till huvudinnehåll

SLADD (Smart LADDinfrastruktur i Göteborg)

Elektrifiering av fordonsflottor är i dagsläget den enda framkomliga vägen för att nå noll emissioner från trafiken till år 2045. Förstudien adresserar den generella utmaningen kring dimensionering och utformning av städers laddinfrastruktur, anpassad till fordonsrörelser för åkeriernas lätta och medeltunga lastbilar.

För att adressera detta krävs en systemdemonstrator med engagemang från aktörer som täcker in alla dimensioner. Projektet tar därför avstamp i Göteborg och initiativet Gothenburg Green City Zone, som har ett tydligt mål att alla transporter skall vara utsläppsfria 2030, vilket innebär att samtliga fossila fordon behöver ersättas av elektrifierade.

Illustration av projektet, med lastbilar, en stad och laddsymboler.

Förstudiens mål är att bygga ett starkt konsortium med partners i hela branschen och därmed utbyta och stärka kunskapen om elektrifieringens utmaningar. Projektet avser att samla in data om kommersiella fordonsrörelser i huvudsak inom segmentet lätta- och medeltunga lastbilar under 16 tons bruttovikt och samla in data till en karta som visar en grov bild av antal fordon i rörelse samt var de mest trafikerade stråken går. Dessutom kommer en första kartläggning göras om var fordon står stilla under dygnet samt på vilka platser samt under vilka tider på dagen.

Parallellt kommer en kartläggning att göras kring vilka eventuella regelverk och lagar som finns idag som kan komma att hindra ovan kartläggning och omställning, exempelvis GDPR, civilrätt eller konkurrenslagstiftning och påvisa de eventuella ändringar som krävs i lagstiftning och regelverk.

Projektet kommer även att se över vilka analysverktyg som finns och kan anpassas för att i nästa steg kunna erbjuda enskilda åkerier en opartisk analys om vilka fordon och rutter som är lämpliga att elektrifiera och vilket laddbehov som kan förväntas under ett typiskt körschema. Samtidigt startar ett arbete med att förankra projektidén hos fler aktörer inför nästa fas som längre fram kommer innebära piloter i verklig miljö.

Projektpartners
RISE, Research Institutes of Sweden

Förstudie
2021.4.2.10

Kontakt

Mattias Esbjörnsson
Mattias Esbjörnsson