Hoppa till huvudinnehåll

Policy Instruments for Fossil Free Freight (PIFF)

Detta projekt syftar till att analysera styrmedel som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp inom godstransportsektorn samtidigt som svensk konkurrenskraft bibehålls eller ökar. Målet är att projektet ska resultera i kunskap och rekommendationer kring vilka kostnadseffektiva styrmedel som kan implementeras inom den svenska godstransportsektorn för att bidra till att målet om nettonollutsläpp 2045 uppnås.

Växthusgasutsläppen från den svenska godstransportsektorn har sedan 2010 minskat, men den årliga procentuella minskningen har varit långsammare än vad som krävs för att nå de svenska klimatmålen till 2030 och 2045. Dessutom visar flertalet prognoser att klimatmålen inte kommer att nås med dagens existerande och beslutade styrmedel. Fler och/eller kraftfullare styrmedel kommer därmed behövas.

Styrmedel som enligt nationalekonomisk teori är kostnadseffektiva lösningar till att minska växthusgasutsläpp fungerar inte alltid i praktiken som det är tänkt i teorin. Exempelvis måste nya styrmedel interagera med existerande styrmedel, vilket beroende på styrmedlets utformning kan ge upphov till samverkande eller motverkande effekter. Vidare finns det politiska begränsningar som påverkar vilka styrmedel som är möjliga att implementera, vilket innebär att existerande styrmedel inte alltid är de mest effektiva ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Illustration av projektet, med en kartong, logistikflöde, domarklubba och pengar.

Detta projekt syftar till att analysera styrmedel som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp inom godstransportsektorn samtidigt som svensk konkurrenskraft bibehålls eller ökar. Projektet kommer att bidra med ökad kunskap om effekter och kostnadseffektivitet av redan existerande styrmedel inom godstransportsektorn och delvis inom andra sektorer, både nationellt och internationellt. 

 

Vidare kommer det att undersökas hur styrmedel inom godstransportsektorn interagerar med andra styrmedel samt om dessa ger upphov till oväntade eller motverkande effekter. Slutligen kommer projektet ur ett systemperspektiv undersöka begränsningar som påverkar implementering av kostnadseffektiva styrmedel. Målet är att projektet ska resultera i kunskap och rekommendationer kring vilka kostnadseffektiva styrmedel som kan implementeras inom den svenska godstransportsektorn för att bidra till målet om nettonollutsläpp till 2045 uppnås.

Kontakt

Projektledare

Yvonne Andersson Sköld
Yvonne Andersson-Sköld

Doktorander