Hoppa till huvudinnehåll

Laddinfrastruktur för elektrifierad distribution av dagligvaror - behov och systemförslag

Projektet syftar till att underlätta implementering av eldistributionsfordon inom dagligvarubranschen genom att beskriva lämpliga systemlösningar för laddinfrastruktur. I projektet utvärderas lösningar för laddinfrastruktur inom dagligvarubranschen baserat på ett behov av att använda helelektriska fordon för varudistribution. 

Uppbyggnad av laddinfrastruktur är avgörande för möjligheten att använda eldrift för dagligvarubranschen vilket i sin tur förväntas minska branschens fossilberoende och miljöpåverkan. Genom att utvärdera framtida behov inom branschen och ta fram lämpliga systemlösningar för laddinfrastruktur bidrar projektet till kunskapsbyggnad och kan även utgöra beslutstöd för dagligvaruföretag och andra organisationer med liknande distributionsupplägg samt myndigheter. 

Användning av eldistributionsfordon med eldrift är intressant för flera dagligvaruföretag som både har interna och externa krav att uppfylla gällande minskning av koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan.

Karta som visar var laddningsstationer finns i landet

Projektet utgår från tidigare studier av elektrifierade godstransporter i tätorter och inleds med en explorativ ansats där litteraturstudier och kartläggning av hur förutsättningarna inom dagligvarubranschen ser ut. Genom en fallstudier fördjupas analys av förutsättningar och möjliga laddinfrastruktursystem undersöks. Slutsatser om möjliga system och affärsmodeller dras och kommuniseras i slutskedet av projektet.

 

Förväntade resultat är ansatser till och förslag på laddinfrastrukturupplägg hos de medverkande dagligvaruaktörerna samt förslag på möjliga affärsmodeller. Resultaten förväntas kunna utgöra beslutsunderlag för såväl aktörer inom dagligvarubranschen som andra intresserade parter, samt ligga till grund för efterföljande implementeringsinriktade och/eller teknikutvecklande projekt. Projektet förväntas bidra till att fossilberoende och utsläppsnivåerna från dagligvarubranschens distributionsfordon minskar och att miljökvalitetsmål, som begränsad klimatpåverkan och frisk luft, och Agenda 2030-målen kan nås.

Kontakt

Ingrid Nordmark