Hoppa till huvudinnehåll

K. Urbana distributionssystem: vägen mot transporteffektiva städer

Förstudiens syfte var att att kartlägga och beskriva hur städer och kommuner kan arbeta strategiskt och organisatoriskt för att anpassa dagens godstransportsystem till morgondagens fossilfria urbana transportsystem. 

Framtidens godstransportsystem måste innehålla fossilfria distributionssystem.Vägen dit måste starta långt innan vi ens vet vad den slutligen innehåller. Projektet undersöker hur stadens egna transporter, behov och upphandling av transporter och hur dessa utförs kan ligga till grund för hur staden kan ta en aktiv roll i att driva utvecklingen av fossilfrihet i dess närmiljö.

Även aktörer och områden som redan är med och formar städers utveckling, bland annat:

 

  • Handeln
  • Fastigheter/fastighetsägare Logistik- och transportoperatörer
  • Fordonstillverkare
  • Transportinfrastrukturaktörer

Alla parter ser utmaningarna mot transporteffektiva städer från olika perspektiv. Dessa samlas i projektet för att bidra till kunskapsutvecklingen kring hur samhället startar omställningen för Sveriges stadsdistribution till fossilfrihet.

Projektets mål är att bygga upp kunskap kring stadens roll i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem. Ett delmål är att förstå hur stadens samarbete med olika intressentgrupper behöver utvecklas. Ett annat delmål är att förstå olika intressenters roller och deras samverkan samt beskriva intressenternas utmaningar och möjligheter i omställningen mot ett fossilfritt transportsystem i städer samt krav på och utmaningar med aktörssamarbete i en omställning. Det tredje skapar en syntes av projektet med input till framtidsscenarier för en omställlning. 

Vill du veta mer?