Hoppa till huvudinnehåll

Halvering av ett företags transportrelaterade klimatpåverkan – vilka anpassningar och samarbeten gör det möjligt?

Denna studie, som utförs i form av ett doktorandprojekt, är en djupstudie av de möjligheter som ett företag har att radikalt reducera sin transportrelaterade klimatpåverkan uppströms genom egna anpassningar och i samarbeten med företagets leverantörer av produkter och transporter samt andra relevanta parter.

Tidigare studier visar hur företagens inköp ger upphov till transportrelaterad klimatpåverkan. Både direkt –genom de transporter som företaget utför eller köper – och indirekt som en följd av vilka produkter som köps, från vilka leverantörer och till vilka villkor.

Utöver de företagsinterna faktorer som sätter gränser för transportinköpen finns många olika externa faktorer som exempelvis företagets och leverantörernas placering, transportinfrastrukturen, transportleverantörernas paketering av tjänster och vilka krav deras andra kunder ställer. Företagens möjligheter att minska transporternas klimatpåverkan uppströms påverkas också i hög grad av att transporterna ofta ingår i produktköpen och därmed inte är synliga eller kända av de köpande företagen. Denna begränsade horisont innebär ytterligare svårigheter för köpande företag att förstå hur de genom sina produktinköp påverkar de transporter som inköpen ger upphov till–och vad de kan göra för att minska klimatpåverkan av dessa transporter.

Lastbil vid fabrik

Forskningsmässigt kommer studien kunna ge bidrag till flera aktuella, och för omställningen viktiga, forskningsområden:

  • Hur uppfattas och hanteras transportsystemets transformation ur ett företagsperspektiv – vilka förändrade förutsättningar bidrar till, och vilka hindrar, omställning?
  • Hållbara försörjningskedjor; Hur kommer transporterna in i andra hållbarhetsansträngningar exempelvis när det gäller omställning till cirkulära affärsmodeller och reverse logistics?
  • Hur fungerar kopplingen och samspelet mellan företags- och samhällsnivån (mikro-makro) i omställningen; Kommer gränssnitten mellan olika systemnivåer och aktörer att behöva utmanas som en effekt av omställningen eller för att möjliggöra omställningen? 

Såväl möjligheter som hinder analyseras, liksom hur företaget och dess samarbetspartners kan komma att påverkas av kommande externa förändringar, så som exempelvis höjda transportkostnader, och hur dessa förändringar inverkar på valet av åtgärder. Studien utförs tillsammans med Siemens Energy.

Projektpartners
Chalmers tekniska högskola (koordinerande), Siemens Energy

Doktorandprojekt
2021.4.2.1

Kontakt

Projektledare

Doktorand