Hoppa till huvudinnehåll

2019.2.2.21 Accelerad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn

Detta projekt studerar godstransporter i skogssektorn och utmaningen att nå fossilfria transporter på väg i Sverige med alternativa drivlinor, energibärare och systemlösningar. Skogsbruket transporterar skoglig biomassa och färdiga skogsvaror och står totalt för ca 25% av transportarbetet på väg i Sverige och även 25% av energianvändningen bland tunga vägtransporter. I denna förstudie studeras och jämförs några av de viktigaste och mest innovativa alternativa lösningarna för att nå fossilfria transporter: byte av fossila drivmedel till biodrivmedel, elektrifiering, och nya systemlösningar med autonoma fordon. 

I centrum står behovsägarna från svensk skogsindustri och analys av genomförbarheten av alternativa tekniker för att nå klimatmålen till 2030 och 2045. Fossilfria transporter av biomassa från skogen studeras givet industrins behov och förutsättningar. Initialt analyseras fyra till fem transportsträckor baserat på detaljerade transportdata bestående av konkreta flöden av tex timmer mellan terminaler och skogsindustrier. Transportsträckor väljs ut tillsammans med industrin.

Illustration som visar timmer fraktas på en ellastbil

Projektet levererar sedan en uppskattning av potentialen för minskning av CO2-utsläpp, analys av barriärer och möjligheter och kostnadsberäkningar. Detta görs genom detaljerade studier av tre sträckor och olika teknikval. Syftet är att förstå genomförbarheten av kombinationer av tekniker som senare bör studeras mer ingående i forsknings och demonstrationsprojekt i Triple F och relaterade forsknings- och innovationssatsningar.

 

Projektet använder sig av en teknikneutral, tvärvetenskaplig och aktörsövergripande ansats där kvantitativa metoder för att beräkna utsläppspotentialer och kostnadsuppskattningar kombineras med kvalitativa metoder där en bredd av sociotekniska barriärer och möjligheter inventeras i nära samverkan mellan skogsindustrin. Resultatet är en ämnesöverskridande sammanställning av genomförbarheten och potentialen med de undersökta teknikerna vilket sammanfattas i en rapport där framtida demonstrations- och pilotprojekt rekommenderas för att accelerera utvecklingen mot fossilfria timmertransporter.

Projektet syftar till att föreslå vilka nya system och kombinationer av tekniker som bör prövas i konkreta demonstrationsprojekt för att accelerera omställningen till fossilfria transporter i skogssektorn.

Vill du veta mer?