Hoppa till huvudinnehåll

Nya förstudier: AI för lokplanering och logistiklösningar för biobränslen

torsdag, november 3, 2022

Under våren öppnades möjligheten att söka strategiska förstudier inom Triple F för att komplettera programmets projektportfölj och för att starta nya projekt mer kontinuerligt under året. Utlysningen ledde till att två nya förstudier startade i oktober.

Godståg åker genom ett grönt och mulligt landskap. När bilden tas passerar godsloket under en bro. Solig höstdag ger ett mysigt intryck av bilden.

Den strategiska förstudien FIBER Från fossilt till bio - klimatpåverkan av drivmedelsdistribution, ska undersöka hur drivmedelslogistiken påverkas av en ökande efterfrågan på biodrivmedel i transportsektorn.

Den andra strategiska förstudien som satte igång i oktober, SOL Självlärande neurala nätverk för operativ lokstyrning, ska utforska möjligheten att använda AI algoritmer för bättre planering av lok.

Vi bad projektledarna beskriva vilka förväntningar de har när det gäller resultaten från förstudierna och hur de kan bidra till omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem.

Strategierna för att uppnå fossilfrihet inom transportsystemet förlitar sig starkt på en övergång till biobränslen och på elektrifiering. Idag står transporter av varugrupperna råolja och fossila drivmedel inom samt till och från Sverige för ca 15 % av godstransporternas växthusgasutsläpp. I denna förstudie vill vi studera om och hur drivmedelslogistiken påverkas av en ökande efterfrågan på biodrivmedel i transportsektorn och vad det innebär i form av förändrade växthusgasutsläpp. På sikt förväntas projektet bidra med beslutsunderlag för att kunna utforma styrmedel och planera åtgärder som minimerar växthusgasutsläpp förknippade med biodrivmedelsdistribution.

Lisa Björk, projektledare från VTI för FIBER Från fossilt till bio - klimatpåverkan av drivmedelsdistribution

– I förstudien SOL undersöker vi möjligheten att använda AI-algoritmer för bättre planering av lok. Syftet är att åstadkomma bättre resurseffektivitet som kommer godstransportköparna till godo men framför allt en bättre leveranskvalitet genom att beslut kan fattas från ett holistiskt perspektiv där AI-modellen kan ta hänsyn till fler variabler än vad som är möjligt för den mänskliga hjärnan. Vi samarbetar med godstågsoperatören Green Cargo.

Zohreh Ranjbar, projektledare från RISE för SOL Självlärande neurala nätverk för operativ lokstyrning

Läs mer om de strategiska förstudierna här

Ikon över projektet, äppelskruttar och gamal fisk visas framför en väg där en lastbil kör

Från fossilt till bio - klimatpåverkan av drivmedelsdistribution (FIBER)

Undersöker och kartlägger hur en förändring i drivmedelsanvändning inom framför allt tunga transporter och industrin kan se ut.
Ikon över projektet där en slingrig tågräls går genom ett grönt landskap som leder till en komplicerad kopplad hjärna.

Självlärande neurala nätverk för operativ lokstyrning – SOL förstudie

Ska visa på möjligheter och bedöma förutsättningar för att använda datadrivna AI- metoder som beslutstöd för operativ omplanering hos en godstågsoperatör.

Nya utlysningar planeras just nu för 2023 och mer information kommer att delas på Triple Fs hemsida inom kort. 

Frodig grön skog med solsken bakom grenarna
Vill du bidra till att godstransportsystemet blir fossilfritt?
Här kan du och din organisation engagera sig och söka projekt.