Hoppa till huvudinnehåll

Ny licentiatuppsats om hur styrmedel kan bidra till att minska växthusgasutsläpp i transportsektorn

onsdag, november 29, 2023

Lina Trosvik är en av fyra doktorander inom Triple F som nyligen publicerat sin licentiatuppsats. Vad var hennes största takeaways och vad hon skulle vilja att det forskas vidare på? Få reda på det och hitta länk till uppsatsen och mer information om projektet här nedan. Grattis till denna milstolpe, Lina!

Illustration av projektet, med en kartong, logistikflöde, domarklubba och pengar.

Vad har du forskat på? 

– Mitt forskningsprojekt handlar om att analysera hur styrmedel kan bidra till att minska växthusgasutsläpp i godstransportsektorn på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Min licentiatavhandling omfattar två studier, där den första fokuserar på att dra lärdomar från implementerade styrmedel och den andra fokuserar på att undersöka vilka effekter som framtida föreslagna styrmedel kan få. 

– I den första studien gör vi en systematisk litteratursökning och meta-analys för att undersöka utformningen och resultaten av utvärderingar av implementerade klimatstyrmedel i godstransportsektorn. Syftet med studien var att undersöka om estimerade effekter av styrmedel är möjliga att jämföra mellan varandra och om resultaten är lämpliga att använda för evidensbaserat beslutsfattande. 

– Den andra studien fokuserar på sjöfartssektorns planerade inkludering i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS. Syftet med studien var undersöka hur denna inkludering kan komma att påverka fartygsägares investeringsbeslut i förnybara bränslen och framdrivningstekniker. Inom ramen för projektet utvecklade vi ett modelleringsverktyg som användes för att analysera detta. 

Vilka är dina viktigaste resultat? 

– Från den första studien är det främsta resultatet att det finns för lite systematisk utvärdering av klimatstyrmedel inom godstransportsektorn för att kunna jämföra resultat och dra tillförlitliga slutsatser om styrmedels effekter. I studien föreslår vi ett antal sätt om hur riktlinjer för styrmedelsutvärderingar kan justeras för att utvärderingar ska kunna förbättras i framtiden. 

– Det främsta bidraget från den andra studien är framtagandet av modelleringsverktyget då den kan ta hänsyn till fler aspekter än tidigare liknande verktyg. Scenariomodelleringarna indikerar att styrmedel har potentialen att påverka fartygsägares investeringsbeslut, men att relativt kraftiga prissignaler krävs för att omfattande minskningar av växthusgasutsläpp ska ske. 

Har du någon annan lärdom från arbetet som du vill lyfta? 

– Godstransportsektorn beskrivs ofta som en ”hard-to-abate sector” – en sektor där det är svårt att minska växthusgasutsläpp – på grund av det höga användandet av fossila bränslen, investeringars långa livslängder – särskilt i sjöfartssektorn där livslängden hos fartyg kan vara runt 25-30 år – samt att efterfrågan på godstransporter prognostiseras att öka i framtiden.  

– Men en lärdom från arbetet är att det också finns många lösningar för att minska växthusgasutsläpp. För att dessa lösningar ska genomföras i just en sådan sektor är det extra viktigt att det finns en långsiktighet och stabilitet i de styrmedel som implementeras, vilket är ett resultat som indikerades i min andra studie. 

Vad skulle du vilja att det forskas vidare på? 

– Kopplat till resultaten från mina studier vore det relevant att fortsätta studera hur styrmedelsutvärderingar kan användas för att ge information om hur framtida styrmedel bör utformas för att bli så effektiva och kostnadseffektiva som möjligt. 

–Exempelvis skulle kopplingen och samverkan mellan utvärderingar som sker före och efter implementeringen av styrmedel – ex-ante och ex-post – kunna utforskas mer samt vilka utvärderingsmetoder och vilken data som krävs för att utvärdera olika typer av styrmedel.