Hoppa till huvudinnehåll

Vätgas som alternativ för skogsindustrins transport

Detta förstudieprojekt syftar till att ge en bedömning av vätgas som alternativ för skogsindustrins transporter. Hela värdekedjan, inklusive produktion, komprimering, lagring och användning inkluderas i analysen som beaktar kostnader, energieffektivitet och växthusgasutsläpp ur ett Well-to-Wheel (WtW)-perspektiv. 

Skogsindustrin är en av Sveriges största transportanvändare och står exempelvis för ungefär en fjärdedel av de svenska godstransporterna på väg (Skogforsk, 2016). Även för själva skogsavverkningen används ansenliga mängder diesel. Således är en omställning av skogsindustrins transporter en mycket viktig del för att nå målet om fossilfrihet inom godstransportsystemet till år 2045.

Föreliggande projekt kommer att ge en vägledning om relevansen för vätgas, i jämförelse med andra alternativ, för skogsindustrins olika transporter. Projektet kommer därför på kort/medellång sikt bidra till en kunskapsuppbyggnad inom området fossilfria godstransporter med fokus på vätgas inom skogsindustrin samt en guidning om vilka fossilfria alternativ som är mest relevanta och som bör studeras vidare för olika transportflöden.

Illustration visar en lastbil i en skog, H2 står även tryckt över hela ikonen liknandes en vattenstämpel

Projektet kommer att studera specifika frågeställningar och synergier för vätgasbaserade värdekedjor inom skogsindustrin. Dock har resultaten relevans även för transporter utanför skogsindustrin.

 

I projektet studeras inte bara de olika alternativens klimatpåverkan utan även andra faktorer, främst kostnadseffektivitet och teknikkomplexitet. Genom en bredare analys minskar risken för att de beslut som tas gällande fossilfria alternativ leder till målkonflikter mellan klimatmål, andra prioriterade miljö- och samhällsmål samt andra för industrin viktiga faktorer. Med ett bredare målperspektiv i samband med beslut kring olika alternativ ökar istället möjligheten till att besluten bidrar till att ett flertal prioriterade mål uppnås. Att identifiera och utnyttja synergieffekter mellan olika mål kan även underlätta genomförandet och påskynda omställningen till fossilfria transporter samt förbättra kostnadseffektiviteten och nyttjandet av resurser.

Projektets resultat kommer att presenteras i en sammanfattningsrapport för tänkta avnämare. Rapportens innehåll:

  • Kartläggning av olika tekniska alternativ och nödvändiga investeringar vid produktion av vätgas som fordonsbränsle för timmertransporter
  • Sammanställning av nödvändiga investeringar för kompressor, lager och tankstationer
  • Kartläggning av timmerindustrins transportarbete och dess vätgasbehov
  • Utvärdering av kostnader, klimatnytta och energieffektivitet ur ett WtW-perspektiv
  • Förslag till scenarier för vätgasintroduktion och identifikation av möjliga hinder, inklusive utvärdering av energibehov och kostnader för vätgasinfrastruktur i olika lokaliseringar.

Kontakt

Karin Nilsson
Anders Lundblad
Anders Lundblad