Hoppa till huvudinnehåll

Trafikslagsövergripande digitalisering: Klimateffektivitet genom ökad samordning och informationsdelning i multimodala noder: MODIG-LOG

Digitaliserade multimodala transportlösningar som bygger på effektiviseringar av sjö- och landanslutningarna vid hamnar och en trafikslagsövergripande samordning i hamnarna har potential att minska godstransporternas energiåtgång och CO2-utsläpp samtidigt som transportkostnader kan sänkas och tjänstekvalitet höjas. Utöver klimateffekter i transportkedjor underlättar effektiviseringarna i och i anslutning till hamnarna överflyttningar från mer energikrävande vägtransporter till mindre energikrävande sjö- och järnvägstransporter. I projektet analyseras såväl anlöp från sjösidan och anslutningstransporter från landsidan och verksamheten i hamnen.

Forskningen som samlas i projektet ämnas bidra till att utveckla robusta och säkra tekniska lösningar för informationsdelning samt adressera frågeställningar som hur logistikkedjor digitalt kan kopplas upp och ihop samt hur affärsmodeller och styrmedel kan utvecklas.

Digitalisering som förutsättningsskapare för klimateffektivitet i multimodala transportkedjor kan med fördel angripas gemensamt och samtidigt från land- och sjösidan i ett nära samarbete med hamnen.

Det finns delvis överlappande utmaningar inom områdena Teknik, Policy och Logistik. De olika trafikslagen har inte kommit lika långt med att utveckla och tillämpa digitala lösningar. Idag är digital information kopplat till sjöfarts-, järnvägs- och vägtransporter fragmenterad och ofta inte tillgänglig för samtliga aktörer i multimodala transportkedjor och det saknas en samordning mellan trafikslagen. Olika typer av sekretess- och säkerhetsaspekter (cyber security) behöver också lösas.

Illustration av projektet, med bland annat symboler för fartyg, järnväg och lastbilstransport.

Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter och frångå det trafikslagsvisa stuprörstänkande kan Trafikverket, Sjöfartsverket och de berörda hamnarna bidra till att dagens infrastruktur utnyttjas på ett effektivare sätt. Detta bidrar till kostnadsbesparingar i form av lägre investeringsbehov och lägre klimatpåverkan. Det är viktigt att infrastrukturhållarna och andra myndigheter skapar ramarna för att företagen som underlättar att förbättra dagens logistik- och transportupplägg och ta fram nya lösningar och affärsmodeller. 

Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter och frångå det trafikslagsvisa stuprörstänkande kan Trafikverket, Sjöfartsverket och de berörda hamnarna bidra till att dagens infrastruktur utnyttjas på ett effektivare sätt. Detta bidrar till kostnadsbesparingar i form av lägre investeringsbehov och lägre klimatpåverkan. Det är viktigt att infrastrukturhållarna och andra myndigheter skapar ramarna för att företagen som underlättar att förbättra dagens logistik- och transportupplägg och ta fram nya lösningar och affärsmodeller. 

Forskningsområdet är sedan tidigare identifierad men litteraturen är fokuserad på den konceptuella nivån där man t ex förutsätter att olika typer av data är tillgängliga och bortser ifrån de praktiska svårigheterna att åstadkomma en trafikslagsövergripande informationsdelning givet dagens teknik, affärsmodeller och regelverk.

Projektpartners
Linköpings universitet, Sjöfartsverket, Trafikverket, Luleå hamn, Gävle hamn

Doktorandprojekt
2019.2.2.14

Kontakt

Projektledare

Niklas Arvidsson
Niklas Arvidsson

Doktorand