Hoppa till huvudinnehåll

Omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv

Regeringens mål är att minska hela transportsektorns utsläpp med 70 procent år 2030 jämfört med år 2010. Utredningar gällande omställning till ett fossilfritt godstransportsystem pekar på tre åtgärdskategorier; effektivisering, överflyttning till energieffektiva fordon och farkoster samt ökad användning av fossilfria bränslen. För att uppnå målen krävs en snabb omställning till fossilfria logistiklösningar. Projektet analyserar hinder för omställning till fossilfria logistiklösningar från ett speditörsperspektiv i relation till varuägare, transportföretag, tillgänglig teknik och gällande policy. 

Studier och utredningar identifierar olika hinder för omställning som bl.a. handlar om trösklar för investeringar och brist på långsiktighet och trygghet när det gäller förutsättningar för verksamheten. Transportefterfrågan är mycket komplex där olika branscher och aktörer har olika krav och förutsättningar. Transportbranschen efterfrågar en tydlig policyinriktning men politiken har svårt att bemöta komplexiteten. På samma sätt behövs långsiktigt säkerställd tillgänglighet på ny teknik men samtidigt behövs en tillräckligt stor och säker marknad för att göra tekniken tillgänglig till rimligt pris.

Speditörer har en mycket viktig roll i godstransportsystemet genom att de samordnar stora godsflöden från en mängd olika aktörer (varuägare) och samtidigt koordinerar och utformar transportlösningar i samarbete med många partners (t.ex. åkeriföretag). Speditörer utformar transporttjänster som möter behov från en mängd olika kunder med olika förutsättningar och krav, med hänsyn till de begräsningar och möjligheter som ges av tillgänglig infrastruktur, teknik och gällande policyer.

Detta projekt grundas på genomförda utredningar och praktisk erfarenhet av möjligheter och hinder för omställning till fossilfria logistiklösningar, där ett flertal hinder är generella för samtliga åtgärdskategorier. Projektet analyserar dessa hinder från ett speditörsperspektiv i relation till varuägare, transportföretag, tillgänglig teknik och gällande policy. Projektet genomför en fallstudie i samarbete med Schenker som har ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom fallstudien studeras hinder generellt och en ökad användning av biogas i distrikt Östergötland specifikt, för att få ett konkret fall av implementering där realisering av potentialen redan påbörjats. Baserat på empirin utvecklas ”good practice” för storskalig användning av biogas som kan spridas till andra distrikt och speditörer. Baserat på caset om biogas utvecklas generella strategier för att möta hinder inom samtliga tre åtgärdskategorier.

Illustration av projektet, med bland annat en logistikaktör, policyrelaterade symboler och hållbarhetssymbol.

Projektet bidrar till att skapa rimliga förutsättningar för transportbranschen att genomföra en snabb omställning där Sverige närmar sig klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft och välfärd som även bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Projektet leder till att förbättra speditörers beredskap för en snabb omställning, utvecklar strategier för att öka efterfrågan på hållbara transportlösningar och identifierar krav. 

Kontakt

Projektledare

Maria Huge-Brodin
Maria Huge-Brodin

Doktorand