Hoppa till huvudinnehåll

Logistiska konsekvenser av elektrifiering av godstransporter på väg - LOKET

I det här projektet söker vi att närma oss ett området som inte fått lika stort utrymme i forskningen och i debatten, men som givet behovet av snabb omställning blivit en akut angelägenhet, nämligen de logistiska konsekvenserna av olika teknikval för elektrifiering för nyckelaktörer som är användare av godstransportsystemet d.v.s. speditörer, transportörer och varuägare.

Det står tilltagande klart att avfossilisering av det svenska godstransportsystemet för vägtransporter kommer att kräva en hög grad av elektrifiering. Det finns stöd för att avfossiliseringen av godstransporter på väg genom elektrifiering är tekniskt genomförbart och samhällsekonomiskt lönsamt. Den stora utmaningen ligger snarare i att lyckas åstadkomma en omfattande elektrifiering under relativt kort tid (10 år) utan stora kostsamma felinvesteringar samt störningar i systemet och dess kritiska funktioner och prestanda.

illustration föreställande tre gestlater som håller om varandra och tittar frågandes på en elektrisk lastbil.

I projektet utvecklar vi metodik för att modellera realistiska scenarion om olika tänkbara teknikmixer i det framtida elektrifierade vägtransportsystemet för långväga godstransporter. Metodiken ska möjliggöra framtagning av modeller för att analysera de logistiska konsekvenserna av dessa ur speditörer, åkerier och varuägares perspektiv. Analysmetodiken som tas fram ska kunna skalas upp i ett huvudprojekt så att nyttan ska kunna realiseras av samhällets aktörer.

Resultaten från projektet kommer att bestå av en beskrivning av metoder och modeller för scenariomodellering för elektrifiering som möjliggör analyser av de logistiska konsekvenserna av olika scenarion för respektive aktörsgrupp. Detta för att i ett huvudprojekt kunna ta fram bl.a. ny kunskap om hur randvillkoren för det operativa produktionssystemet förändras, till vilken effekt och vilka nya överväganden som måste ingå i design och operation av befintliga produktionssystem i olika framtida elektrifieringsscenarion.

Dessa kunskaper är nödvändiga för att kunna ta fram beslutsunderlag för teknikval, investering- och omställningsbeslut som möjliggör en kostnadseffektiv och framgångsrik tillämpning av åtgärder för omställning till fossilfria godstransporter på väg. Effektiviteten av transportsystemet spelar en avgörande roll för den svenska industrins konkurrenskraft vilket gör bibehållen/ökad prestanda och kostnadseffektivitet under och efter omställningen kritiskt viktigt.

Kontakt

Joakim Kalantari