Hoppa till huvudinnehåll

Introduktion av förnybara drivmedel i sjöfarten

Idag står sjöfarten för en mycket stor andel av det totala godstransportarbetet och bedrivs till stora delar energieffektivt. Trots detta står inrikes och internationell sjöfart för betydande utsläpp av växthusgaser och skadliga luftutsläpp. Målet med projektet är att beskriva hur typiska godstransporter med fartyg kan genomföras med förnybara drivmedel, identifiera vilka hinder som finns för att genomföra nödvändiga förändringar, samt föreslå lösningar som konkret påskyndar övergången till ren och fossilfri framdrift inom både inrikes och internationell sjöfart.

Om målet med fossilfrihet i det svenska godstransportsystemet ska nås krävs att även sjöfart inkluderas aktivt i det arbetet. Fossila drivmedel dominerar fullständigt inom godstransporter på köl.

Idag finns stor kunskap kring möjliga tekniska lösningar för att introducera fossilfria lösningar inom sjöfarten. Det finns också mycket kunskap kring vilka styrmedel som fungerar för nationell och internationell sjöfart. Det saknas dock en sammantagen överblick eller plan för hur nationell sjöfart och internationella godstransporter på köl till och från Sverige ska kunna tillämpa fossilfria lösningar. Detta projekt adresserar denna problematik.

Ikon som illustrerar fossilfri sjötransport. En blixt och ett löv är illlustrerad mot en havsblå bakgrund med ett fartyg som tornar upp sig!

Målet med projektet är att beskriva hur olika typiska godstransporter med fartyg kan genomföras med förnybara drivmedel, identifiera vilka hinder som finns för att genomföra nödvändiga förändringar, samt föreslå lösningar som konkret påskyndar övergången till ren och fossilfri framdrift inom både inrikes och internationell sjöfart. Dels genom att peka på åtgärder som behöver genomföras; dels genom att visa på vilka styrmedel som kan behöva implementeras för att få till övergången.

Projektet genomförs med starkt stöd från ansvariga myndigheter och näringslivsrepresentanter som också är direkt kopplade till projektet i dess referensgrupp.

Projektpartners
IVL, Svenska Miljöinstitutet

FOI-projekt
2020.3.2.4​

Kontakt

Karl Jivén
Karl Jivén