Hoppa till huvudinnehåll

Fossilfria godstransporter och det långsiktiga klimatmålet - förstudie

Sverige har som långsiktigt klimatmål att de nationella växthusgasutsläppen skall vara nettonoll till 2045. För transportsektorn finns ett mål om att minska växthusgasutsläppen med 70% till 2030 jämfört med 2010. De fossilfria lösningar för transportsektorns framdrift som hittills använts och de som förväntas. 

Denna förstudie handlar om svenska godstransporter och hur utvecklingen mot nettonollutsläpp för dessa kan komma att påverka utsläpp av växthusgaser i andra sektorer och i andra länder. Syftet med förstudien är att utreda förutsättningarna för att kunna utvärdera framtida transportscenarier från ett systemperspektiv som tar hänsyn till hur utsläppen i olika berörda sektorer påverkas, för att på så sätt säkerställa att Sveriges långsiktiga klimatmål kan uppnås.

Illustration på lastbilar som går med stora släp. Blixt på lastbilens bakre del illusterar att den går på el.

Förstudien inkluderar en beskrivning av kunskapsläget för nuvarande och framtida utsläpp i livscykelperspektiv från de olika transportslagen inklusive uppströms utsläpp från produktion av energibärare, fordon, transportinfrastruktur etc. Avseende infrastrukturen kommer fokus ligga på sådan infrastruktur som kommer att behöva byggas ut för att omställningen skall kunna genomföras.

I målen ingår att identifiera vilken ny kunskap och information om utsläpp orsakade av fossilfria godstransporter i uppströmsleden som skulle behöva tas fram. Förslag på hur denna nya information skulle kunna tas fram och vad som minst bör inkluderas, vilka nyckelaktörer som bör vara inkluderade samt vilka avgränsningar som är rimliga i ett sådant arbete kommer också att ges.

Kontakt

Kristina Holmgren
Kristina Holmgren