Hoppa till huvudinnehåll

E. Framtida fossiloberoende tunga transporter inom gruv/stålbranschen

Studien bidrog till kunskap om hinder respektive möjligheter för ett framtida fossiloberoende transportsystem med utgångspunkt från två stora transportörer/transportköpare inom den transportintensiva gruv- och stålindustrin, LKAB och SSAB.

I början av studien genomfördes intervjuer med projektparterna. Syftet med intervjuerna var att få information från respektive organisation om godsflödena för att grovt kunna uppskatta påverkan på CO2-utsläpp, samt synpunkter och inspel om vilka frågor som är viktiga för en omställning till ett fossiloberoende transportsystem. I ett andra steg genomfördes en litteraturstudie för en fördjupning av tre utvalda områden, baserat på intervjuerna i samråd med projektparterna.

Utifrån de frågor som angetts som viktigast för utvecklingen av ett framtida fossiloberoende transportsystem under intervjuerna och projektgruppsmötena, samt den fördjupade litteraturstudien, har följande idéområden formulerats för fokus i fortsatt arbete och forskning:

  • Stärkt infrastruktur för järnväg och sjöfart i ett systemperspektiv
  • Avgifts- och incitamentstruktur för olika transportslag
  • Utveckling av förnybara bränslen
  • Längre och tyngre fordon
  • Sista sträckan ut till kund – last mile
  • Ökad samordning av godstransporter
  • Värdering av CO2-utsläpp
  • Snabbare stöd till innovationer
  • Idéerna har samtliga ett långsiktigt perspektiv. Genom att tydliggöra vilka åtgärder som ger störst effekt, och börja arbeta med dem, kan förändringar åstadkommas i ett kort perspektiv

Vill du veta mer?