Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Partners

Triple F-konsortiet är brett och multidisciplinärt samt med spetskompetens från hela Sverige och representerar  samhälle, industri, akademi och institut,  vilket ger oss en unik möjlighet att hantera alla de komplexa frågor som omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem innebär.

Vill du bli partner? Som partner förväntas du vara med och bidra aktivt i dialogen kring omställningen och hur vi för Sverige på bästa sätt når målen. Triple F’s styrelse fattar formellt beslut kring partnerskap.

Ansök här

Samhälle

Partners

 • Borås Stad Läs mer om Borås Stad

  Roll i Triple F:

  Borås stad kan bidra inom flera utmaningsområden inom Triple F, och pågående projekt och initiativ relaterar till fossiloberoende, och mer effektiva logistik- och transportlösningar, samt ny teknik. Staden bidrar med kunskap kring de logistiska förutsättningarna lokalt och regionalt, samt med erfarenheter från lokala, regionala och internationella logistikprojekt. Staden kan också vara kontaktyta gentemot ett flertal relevanta aktörer inom exempelvis handel, tillverkning och logistik. Staden har också sedan ett antal år ett nära samarbete med Högskolan i Borås kring logistik, gällande forskning, examensarbeten m.m.

  Kontaktperson: Sara Thiel

 • Göteborgs Stad Läs mer om Göteborgs Stad

  Roll i Triple F:

  Göteborgs stad kommer att både identifiera utmaningar men även vara en viktig demonstrationsarena, både gällande urban mobilitet men även kopplat till långväga transporter där bl.a Göteborgs hamn är en viktig möjliggörare för projekt inom innovation i energieffektiva och miljövänliga logistik- och transportupplägg. Göteborgs stad är också partners i CLOSER och deltar i Urban Mobility round-table.

  Kontaktperson: Michelle Coldrey

 • Helsingborg stad Läs mer om Helsingborg stad

  Roll i Triple F:

  Helsingborg är partner i CLOSER och deltar i CLOSERs Urban Mobility Round Table. Kommunens medverkan i Triple F öppnar upp för möjlighet att använda kommunen som en testbädd för introduktion av ny teknik och innovationer.

  Kontaktperson: Linda Bermin

 • Stockholms Stad Läs mer om Stockholms stad

  Roll i Triple F 

  Stockholms stad är en av de främsta tillväxtregionerna i Sverige. En växande befolkning och en kraftig exploatering för nybyggnation ställer krav på innovation inom försörjningsleden för att möta ett ökat transportbehov. Mot denna bakgrund deltar Stockholm stad i Triple F-samarbetet för att fungera som en innovationsarena för nya lösningar likväl som att staden bidrar med dess kunnande till övriga kommuner nationellt samt identifierar utmaningar. Stockholms stad är också partners i CLOSER och deltar i Urban Mobility round-table samt i styrelsen.

  Kontaktperson: Robin Billsjö

 • Dalarna Science Park Läs mer om Dalarna Science Park

  Roll i Triple F:

  Dalarna Science Parks kärnkompetens är främst att driva innovations- och affärsutvecklingsprocesser. Genom organisationens engagemang i olika branscher kan Dalarna Science Park bidra med internationellt vedertagna metoder och processer i utvecklingsarbeten med omfattande intressentgrupperingar. 

  Kontaktperson: Sture Ericsson

 • Länsstyrelsen i Västmanland Läs mer om Länsstyrelsen i Västmanland

  Roll i Triple F:

  Ger möjlighet att omsätta forskningsresultat i projekt Fair transport 2.0 som handlar om att minska klimatpåverkan av godstransporter på väg. Länsstyrelsen har även möjlighet att underlätta implementering av målet om ett transporteffektivt samhälle genom uppdraget att vägleda kommuner i tillämpning av Plan- och bygglagen.

  Kontaktperson: Jan van der Horst

 • NetPort Science Park Läs mer om NetPort Science Park

  Roll i Triple F:

  NetPort Science Park har, genom sitt fokusområde Intelligenta Transportsystem, en bred kompetens samt ett brett nätverk och kommer att fungera som en nod för näringslivet i södra Sverige.

  Kontaktperson: Stina Apel

   
 • Göteborgs Hamn Läs mer om Göteborgs Hamn

  Roll i Triple F:

  Som hamnmyndighet har Göteborgs hamn möjlighet att dels delta i projekt inom Triple F men även öppna upp kontaktytor mot hamnens aktörer, både terminalbolag men även rederier och varuägare.

  Kontaktperson: Arvid Guthed

 • Trelleborgs hamn

  Trelleborgs Hamn Läs mer om Trelleborgs Hamn

  Roll i Triple F

  Hamnen medverkar inom Triple F genom att dels dela kunskap om grön hamnverksamhet men även för att delta i projekt för omställning och överflyttning av lastbilstrafik till järnvägslösningar.

  Kontaktperson: Torgny Nilsson

 • Region Blekinge

  Region Blekinge Läs mer om Region Blekinge

  Roll i Triple F:

  Regionen är beredda att fungera som en experimentarena för test och att tillföra empiri till forskningen. Region Blekinge söker även till att finna en brygga mellan forskning som sker inom ramen för Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Ett område som är av intresse är exempelvis hur lärdomar som dragits vid omställning inom persontrafik kan appliceras på godstransportsektorn. Region Blekinge kommer att vara en aktiv projektpartner i projekt bl.a. kopplat till deras strategiska utveckling av transportsystem. Regionen har väl upparbetade och etablerade samarbeten på politisk nivå med regioner och städer i Östersjöområdet, konkretiserat genom exempelvis sjömotorvägsprojekten (EU TEN-T MoS) Karlshamn-Klaipeda och för Karlskrona-Gdynia.

  Kontaktperson: Peter Hermansson

   

 • Region Jönköpings Län Läs mer om Region Jönköpings Län

  Roll i Triple F:

  Region Jönköpings län är partner i CLOSER och deltar i round-tables samt i styrelsen. Region Jönköpings län tillsammans med Energikontoret i länet är aktiva i förstudien om biogas för tunga transporter som bedrivs i CLOSERs regi. Inom Triple F kommer regionen att delta med kunskap och information kring den terminal och logistikverksamhet som sker inom regionen. Därtill kommer Region Jönköpings län bidra till projekt i form av egna insatser men även som kontaktyta mot intressanta varuägare och logistikföretag som är lokaliserade inom regionen.

  Kontaktperson: Tommy Eriksson

   

 • Region Skåne Läs mer om Region Skåne

  Roll i Triple F

  Region Skåne kommer att bidra med regional kunskap och data kring logistik- och transportverksamhet i Skåne. Därtill kommer Region Skåne att delta med projekt som stöds inom ramen för den nyligen framtagna regionala godsstrategin. Genom det regionala logistiknätverket kommer Region Skåne även samla regionala aktörer som potentiellt kanbidra in i projekt som drivs inom ramen för Triple F. Region Skåne sitter också i styrelsen för Triple F.

  Kontaktperson: Petra Stelling

   

 • Västra Götalandsregionen Läs mer om Västra Götalandsregionen

  Roll i Triple F:

  Västra Götalandsregionen driver ett klimatarbete, "Klimat 2030- Västra Götaland ställer om". Här är transporter ett fokusområde med 4 speciella satsningar varav effektiva godstransporter är en. Dessa utmaningar gör att Västra Götalandsregionen har ett stort intresse av att delta i Triple F:s utvecklingsprojekt.

  Kontaktperson: Tomas Österlund

 • Region Örebro

  Region Örebro län Läs mer om Region Örebro län

  Roll i Triple F

  Inom Triple F kommer vi att bidra med kunskap och information om den logistikverksamhet som finns i regionen. Region Örebro län deltar och kommer att delta i projekt samt vara kontaktyta mot relevanta varuägare och logistikföretag som är verksamma inom vår region.

  Kontaktperson: Karin Wallin

 • slpab

  Sundsvalls Logistikpark Läs mer om Sundsvalls Logistikpark

  Roll i Triple F:

  Sundsvalls logistikpark är partner i CLOSER och deltar i de olika roundtables inom CLOSER. Sundsvalls logistikpark medverkan i Triple F skapar möjlighet till att genomföra tester och innovationsprojekt för multimodala transportlösningar. Den fysiska logistikparken har en gynnsam lokalisering för att bl.a. hantera råvaruintensiva godsflöden i export och kan därmed ge möjlighet till innovation vid omlastning mellan trafikslag.

  Kontaktperson: Tomas Widenfalk

 • transportföretag

  Transportföretagen Läs mer om Transportföretagen

  Roll i Triple F:

  Transportföretagen anser att det program som Triple F presenterat ligger mycket nära vår egen syn på hur arbetet med att uppnå fossilfria godstransporter bör fokuseras. Vi hoppas kunna bidra med erfarenheter på branschnivå och med den viktiga förankringen av olika idéer och förslag hos berörda företag inom transportsektorn.

  Kontaktperson: Stefan Back

 • TRB Sverige AB Läs mer om TRB

  Roll i Triple F:

  TRB och våra delägarföretag arbetar kontinuerligt med att hitta klimatsmarta och innovativa lösningar som ska ge verksamheterna fördelar och möjligheter att utvecklas som hållbara transport- och logistikföretag. Vi har inom TRB-gruppen två starka nätverk som vi hoppas ska kunna ha ömsesidigt utbyte av ett partnerskap i Triple F. Det handlar om ett nätverk för våra delägarföretags drivmedelsansvariga samt ett nätverk för miljö- och hållbarhetscheferna. 

  Kontaktperson: Fredrik Landegren

Näringsliv

Partners

 • Aptiv Läs mer om Aptiv

  Roll i Triple F:

  Aptiv är verksamma inom bilindustrin med fokus på säker, grön och uppkopplad värld. Våra kärnområden är aktivsäkerhet, förarstödsystem, automatiserad trafik, connectivity, infotainment och elektrisk arkitektur. Vi är aktiva inom samtliga områden på vårt kontor i Göteborg. I Triple F bidrar vi med kompetens och kunskap för gemensamma forskningsprojekt.

  Kontaktperson: Henrik Clasen

 • Chalmers Industriteknik Läs mer om Chalmers Industriteknik

  Roll i Triple F:

  Chalmers Industriteknik kommer att bidra med projektidéer samt delta i projekt som fokuserar på transporteffektivitet och utveckling av transportsystem för att kunna möta det framtida transportbehovet när Sverige ska ställa om till en cirkulär ekonomi. Chalmers Industriteknik jobbar med logistik inom flera branscher, till exempel återvinning, livsmedel och byggindustrin.
  Kontaktperson: Kristina Liljestrand

 • Clean Motion Läs mer om Clean Motion

  Roll i Triple F:

  Clean Motion har tio års erfarenhet av lättviktsdesign och eMobilitet inom last-mile området. 

  I Triple F kan vi bidra med erfarenheter och kunskap till ett fossilfritt transportsamhälle med fokus på sista milen. Clean Motion bidrar med teknisk kunskap inom lättviktskonstruktion, produktion av lättviktskomponenter, komplett drivlina för elfordon samt praktisk erfarenhet av battery swap system. 

  Kontaktperson: William Collings

 • Combitech Läs mer om Combitech

  Roll i Triple F:

  Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom digitalisering, cybersäkerhet och totalförsvar. I Göteborg har vi ett starkt fokus på fordonsindustrin. I projektet kommer vi att bidra med vår kunskap och kompetens, främst inom elektrifierade och autonoma fordon. Combitech har även en uttalad strategi kring hållbarhet och har som mål att bli det mest hållbara företaget i vår bransch.  Vår sida om hållbarhet

  Kontaktperson: Martin Fogelquist

 • Coop Läs mer om Coop

  Roll i Triple F 

  Coop Logistik fokuserar på att finna nya lösningar för att förse terminaler och butiker med miljövänliga och effektiva transporter. Frågor som Coop främst är intresserade av att lyfta och driva i Triple F handlar om intermodala HCT-lösningar, incitament och potential kring fyllnadsgrader, t ex horisontella samarbeten. 

  Kontaktperson: Christian Valdt

   

 • DHL Läs mer om DHL

  Roll i Triple F:
  DHL är partner i CLOSER och deltar aktivt i alla round-tables och driver frågor och projekt. DHL ser stora möjligheter i att samarbeta inom Triple F för att stödja och få insyn i vilka innovationer och vilken teknik som kommer vara gällande för omställningen. Därtill bidrar DHL med sin stora kunskap inom transport- och logistikområdet och bidrar in i innovationsprojekt.

  Kontaktperson: Ulf Hammarberg

   
 • Einride Läs mer om Einride

  Roll i Triple F:
  Som ett innovativt företag som driver på utvecklingen mot ett fossilfritt godstransportsystem kan Einride bidra till Triple F med kunskap om elektrifiering av godstransporter, både ur ett hårdvaru- och mjukvaruperspektiv. Företaget har stor kunskap om de utmaningar som en övergång till elektriska godstransporter innebär och samarbetar med kunder över hela världen. Dessutom kan Einride bidra med verkliga användarfall för akademiska forskare att arbeta med, inklusive egen data och utmaningar som identifierats tillsammans med våra kunder.

  Kontaktperson: Andreas Allström

 • fkg_logga

  FKG Läs mer om FKG

  Roll i Triple F

  FKG bidrar i projektet som företrädare för leverantörer till fordonsindustrin. Genom deras deltagande i Triple F öppnas möjligheter till att finna nya innovationer som stödjer omställning inom fordonsindustrin och som kan demonstreras och testas i specifika projekt.

  Kontaktperson: Leif Olsson

 • Flexiwaggon Läs mer om Flexiwaggon

  Roll i Triple F

  Vi tillför ny teknik, nytt kunnande och ny lösning på transportproblematiken världen över. Flexivagnen som lösning är unik och möjliggör rena transporter redan idag genom att kombinera vätgas/eldrift på lastbilarna med flexivagnen.

  Kontaktperson: Jan Eriksson

 • Green Cargo Läs mer om Green Cargo

  Roll i Triple F:

  Inom Triple F är Green Cargo bland annat intresserade av innovationsprojekt kopplat till supply-chains och järnvägens roll som en del av en integrerad försörjningskedja. Detta kan i praktiken även innebära informationsöverföring mellan trafikslag som gör planeringen, och styrningen mer proaktiv men också frågor kring hur policy främjar järnvägstransporter. Vilka incitament som krävs för att en överflyttning till större andel godstransporter på järnväg ska kunna ske? Hur kan prestanda, kostnads- och kvalitetsmässigt, i det järnvägsrelaterade produktionsnätverket förbättras? Mätmetoder och samhällsekonomiska modeller är också av intresse samt hur man fokuserar på rätt investeringar, t ex infrastrukturellt, för att lösa flaskhalsar i järnvägssystemet. Genom optimering av tåglägen (successiv tilldelning) utifrån ett systemperspektiv effektiviseras användningen av infrastruktur, behov av att bygga mer kapacitet minskar. Gör man både och så höjs såväl kvalitet som tillgänglig kapacitet.

  Kontaktperson: Jonatan Gjerdrum 

 • Greencarrier Läs mer om Greencarrier

  Roll i Triple F:

  Greencarrier är ett internationellt logistikbolag med huvudkontor i Göteborg och ca 40 kontor i 11 olika länder. Vi erbjuder transport- och logistiklösningar med alla transportslag över hela världen, med starkt fokus på mer hållbara lösningar och att vara en kunskapspartner inom logistikfrågor. Vårt bidrag i Triple F är vårt kunnande och vårt engagemang inom hållbarhetsfrågor och internationella transporter. 

  Kontaktperson: Åsa Leander

 • Gällivare Näringsliv AB Läs mer om Gällivare Näringsliv AB

  Roll i Triple F:

  Vi inom Gällivare Näringsliv AB har som vision att ha ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i ett företagsklimat och samverkan i världsklass, ett långsiktigt mål är att minst CO2-påverkan med minst 70 % fram till 2030. Näringslivet i Gällivare har en start tyngdpunkt på transporter både i de bägge gruvorna LKAB och Boliden med också transporter till / från Gällivare med gods. Kunna dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter samt få input från Triple F kring projekt som praktiskt kan implementeras och därigenom minska mijöpåverkan.

  Kontaktperson: Roger Hansson

 • Holmen

  Holmens Skog Läs mer om Holmen Skog

  Roll i Triple F:

  Inom projektet ger Holmens Skog möjlighet för projekt där innovation och nya transport- och drivmedelsalternativ kan testas för transport av skogsråvaror till förädling. Därtill skapar medverkan via Holmens Skog en möjlighet att även se på distribution från koncernens anläggningar.

  Kontaktperson: Jonas Eriksson

 • IVL Läs mer om IVL

  Roll i Triple F:

  IVL kommer att delta i olika typer av projekt. Speciellt är mätning, kartläggning och uppföljning av emissioner av klimatgaser, tekniska och organisatoriska lösningar för att öka andelen förnybart bränsle, mobilitetslösningar för att minska trafikbehov, studier av transportinköp samt miljöekonomiska analyser.

  Kontaktperson: Erik Fridell

 • Lighthouse Läs mer om Lighthouse

  Roll i Triple F 

  Lighthouse verksamhet drivs av ett kansli och en programkommitté. Lighthouse programkommitté kommer att fungera som en 3H-grupp inom konsortiet med speciell kompetens kring sjöfartsfrågor.

  Kontaktperson: Åsa Burman

 • MaserFrakt Läs mer om MaserFrakt

  Roll i Triple F 

  MaserFrakt är ett av Sveriges största transport- och maskinföretag. MaserFrakt förfogar över ett stort antal fordon, har kontroll över rutter och transportplanering samt äger och driver dessutom egna tankstationer. Detta gör det möjligt för oss att ta position i att prova nya lösningar kring både fossilfrihet och effektivare logistik. I Triple F bidrar vi till kunskapsuppbyggnad för en fossilfri omställning, att etablera praktiska tillämpningar för mer effektiva logistikupplägg och för alternativa drivmedel.

  Kontaktperson: Per Bondemark

 • NTM www.transportmeasures.org

  Roll i Triple F

  Nätverket för transporter och miljön, NTM har sedan 1993 utvecklat metoder, data samt verktyg för att beräkna transporter miljö-, klimat och energianvändning. Den kommande omställningen mot ett fossilfritt transportsystem kräver förfinande uppföljningsverktyg av såväl framsteg som motgångar på ett trovärdigt sätt. Under omställningen kommer nya tekniker, bränslen och beteenden att fordras som i sin tur behöver utvärderas. Vår ambition är att utveckla uppföljningsverktyg parallellt med tester av nya lösningar inom ramen för Triple F. Om lösningarna är framgångsrika kan dessa implementeras av andra aktörer och verktyg för utvärdering och effektmätning blir därmed tillgängliga för flera.

  Kontaktperson: Magnus Swahn

 • PostNord Läs mer om PostNord

  Roll i Triple F:

  PostNord är partner i CLOSER och deltar aktivt i alla round-tables samt driver frågor och projekt. PostNord bidrar till Triple F med kompetens och expertis utifrån deras mångfacetterade uppdrag och är dessutom med i programmets styrelse. De kommer att aktivt bidra med kunskap i innovationsprojekt och även bidra med data som underlag för forskning. Likt övriga landtransportörsföretag har PostNord ett starkt intresse i att forma morgondagens drivmedelsval som en del av val av framtidens lastbilsflotta.

  Kontaktperson: Henrik Boding

 • Ramböll Sverige AB Läs mer om Ramböll

  Roll i Triple F:

  Rambölls roll i Triple F är huvudsakligen som samordnare/projektledning experter inom transportområdet och samhällsplanering. Vi kan bidra med kompetens inom bland annat: Projekt- och processledning, kvantitativa analyser av transportflöden, prognosmodeller och flödesanalyser, samhällsekonomi, utvärdering, strategier och systemanalyser, transportsystem & markanvändnin, gränsöverskridande transporter och strategisk planering. 

  Kontakt: John McDaniel

 • Scandfibre Logistics Läs mer om Scandfibre Logistics

  Roll i Triple F:  

  Inom Triple F kommer Scandfibre att delta i specifika projekt och också med empiri och verkliga data för forskning.

  Kontaktperson: Pär Sund

   
 • Scania Läs mer om Scania

  Roll i Triple F:  

  Scania kommer att delta till samverkan i form av industridoktorandprojekt och innovationsprojekt. Scania har intresse av att bidra till kunskapsutveckling genom att initiera industridoktorandprojekt inom de områden där Scania är aktiva. Scania ser också fram emot att generera och delta i innovationsprojekt i samverkan med akademi, samhälle och andra industrigrenar. För att nå ett fossilfritt godstransportsystem behövs kompetens och ett aktivt deltagande från fordonsindustrin. Nya innovativa lösningar för svensk transportnäring och för transportintensiv industri som skogs- och gruvnäringen bör utvecklas, testas och demonstreras i samverkan med fordonsindustri, samhällsföreträdare och akademi.

  Kontaktperson:

  Magnus Blinge

   
 • SEI Läs mer om SEI

  Roll i Triple F:

  I Triple F förväntas SEI bidra med expertis inom dels policyanalys, dels byte till förnyelsebara energikällor med konkret expertis på elektrifiering av fordon, bio-energi och bioekonomi. SEI har stor erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga forskningskonsortium finansierade av tex MISTRA och Europeiska kommissionen och har stor vana av att länka samman perspektiv och aktörer inom forskningsprojekt och mellan forskning, policyaktörer och samhälle. I Triple F bidrar vi med kapacitet på samverkansforskning, scenariometodologi och hoppas konkret kunna bygga vidare på tidigare forskning om fossilfira transporter på väg och existerande samverkan med svensk industri. Slutligen förväntar vi oss att i konsortiet vara en resurs för andra partners i utveckling av projekt med fokus på policy och styrningsutmaningar.

  Kontaktperson: Björn Nykvist

   
 • Sjöfartsverket Läs mer om Sjöfartsverket

  Roll i Triple F

  I Triple F bidrar Sjöfartsverket med sin FoI- och sjöfartskompetens i olika projekt och initiativ kopplade till innovationer för ökad energieffektivisering inom sjöfarts- och transportområdet. 

  Kontakt: Magnus Sundström

 • Skogforsk

  Role in Triple F 

  Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Skogforsk utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen till nytta för samhället. Vi medverkar i Triple F som utförare i FoI-projekt. Vi har kompetens och intresse rörande bland annat konsekvensanalyser av förändringar i transportsystemet på väsentliga godsflöden (teknik, infrastruktur, regelverk/policy) samt infrastrukturens påverkan på godsflöden och miljöeffekter. Vår roll är vidare att utgöra en nödvändig länk mellan akademi, praktik och myndigheter, där våra starka nätverk skapar goda förutsättningar för implementering.

  KontaktMagnus Thor

   

 • ssab_logotype

  SSAB Läs mer om SSAB

  Roll i Triple F

  SSAB:s deltagande inom Triple F är dels att dela med sig av kunskap men även som en möjlig partner vid innovationsprojekt för långväga transporter.

  Kontaktperson: Richard Backlund

   

 • SSPA Läs mer om SSPA

  Roll i Triple F:

  SSPA är partners i CLOSER och deltar aktivt i Round Table Urban Mobility. SSPA kommer att bidra med förslag på projektidéer samt kunna vara utförare i projekten som initieras inom Triple-F.

  Kontaktperson: Vendela Santén

   
 • Svensk Sjöfart

  Roll i Triple F

  Svensk Sjöfart företräder svenska rederier och öppnar därigenom upp för möjliga projektpartners i framtida projekt innefattande sjöfartstransporter. Därtill kan Svensk Sjöfart bidra med kunskap om svensk rederiverksamhet som underlag för forsknings- och innovationsprojekt. 

  Kontaktperson: Suzanne Green

  Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation samt konkurrenskraft för ökad tillväxt.

   

 • Sweco Läs mer om Sweco

  Roll i Triple F

  Sweco deltar i Triple F för att bidra som utförare i innovationsprojekt samt i projektsekretariat med samordning, projekt- och processledning. Frågor som Sweco främst är intresserad av är: Teknikens roll för omställning till fossilfrihet, utveckling av funktionella transport- och logistiklösningar, planering för ökad andel förnybara bränslen, genomförbarhetsstudier och metodutveckling och Utvärderingsmetoder oc hur fungerar dagens godstransportsystem? 

  Kontaktperson: Johan Johansson

   

 • Telenor Connexion

  Telenor Connexion Läs mer om Telenor Connexion

  Roll i Triple F

  Telenor Connexion är expertpartner inom det möjliggörande området digitalisering (exempel Internet of Things och uppkoppling). Företaget kommer delta i innovationsprojekt och piloter/proof of concepts .

  Kontaktperson: Svante Svanberg

 • TFK TransportForsK Läs mer om TransportForsK

  Roll i Triple F

  TFK är ett forskningsinstitut som har ett övergripande mål att verka för en ur miljösynpunkt, samt utifrån ekonomiska aspekter, hållbar logistik. En viktig del i detta är att bidra till en utveckling av energieffektivare samt i framtiden fossiloberoende godstransporter.

  Kontaktperson: Peter Bark

 • Skogsindustrierna Läs mer om Skogsindustrierna

  Roll i Triple F:

  Skogsindustrierna kommer att ha en plats i styrelsen för Triple F. Skogsindustrierna kommer kunna fungera som en källa till kunskap för forskningen med avseende på hur transportsystemet inom näringen ser ut idag och vilka frågor som är viktiga. Skogsindustrierna kommer därmed på ett relevant sätt kunna delta i arbetet med att formulera relevanta frågeställningar och inriktning på programmet samt för att bevaka kunskapen som kommer fram i programmet och sprida den till medlemmarna.

  Kontaktperson: Karolina Boholm

   
 • THETC The Techno Creatives Läs mer om THETC

  Roll i Triple F

  The Techno Creatives deltar i Triple F för att bidra till ett fossilfritt Sverige. Rollen för THETC inom Triple F är som idégivare, utförare av innovationsprojekt och projektledning. Av speciellt intresse är hur godstransportsystemet kan optimeras utifrån olika transportslag, inkluderat flygplan. Även genomförbarhetsstudier och utvecklandet av demonstratörer för att bevisa/motbevisa innovationshypoteser är möjligt område för THETC att bidra inom.

  Kontaktperson: Jacob Ahrnstein

 • Vattenfall Läs mer om Vattenfall

  Roll i Triple F:

  Vattenfall är motiverade att agera snabbt och beslutsamt i uppdraget att bli fossilfria inom en generation. Frakt- och transportsektorn är prioriterad på gruppnivå inom Vattenfall och därför måste vi hitta och implementera nya affärs- och tekniklösningar snabbt för att påverka den nödvändiga omställningen till fossilfria transporter. För att uppnå detta måste Vattenfall utveckla kompetens och relationer med de starka nyckelaktörer som finns i den logistiska värdekedjan och som är representerade i Triple F-plattformen - vi behöver hitta vår position och roll i denna konstellation av ledande aktörer. Vi är motiverade att utveckla nya användningsmöjligheter och affärsmodeller i alla delar av frakt- och godstransport och i vidare utveckling av våra egna kommersiella E-Mobility affärs- och energitjänstlösningar.

  Kontaktperson: Colin Stewart

 • Volvo Cars Läs mer om Volvo Cars

  Roll i Triple F:

  Utifrån en transportköparroll har Volvo Cars AB ett intresse av att utveckla även sitt logistiksystem i fossilfri riktning. Som global aktör och användare av alla modaliteter finns en erfarenhetsbank att som transportköpare och i nätverk utvärdera och testa ny teknik och nya innovationer för att bidra i framtagande av färdplaner och innovationer.

  Kontaktperson: Staffan Johannesson

 • WSP Läs mer om WSP

  Roll i Triple F

  WSP kan delta som utförare av projekt och som processledare eller samordnare inom projekten. WSP kan bidra med: Expertkompetens inom godstransporter och logistik, expertkompetens inom citylogistik, processledning, framtagning och förankring av strategier, implementeringsstrategier för fossilfria transporter, digitaliseringens möjligheter och konsekvenser för transporter, marknadsundersökningar kopplade till godstransporter, leda samverkansprojekt mellan offentliga organisationer och företag men även förståelse för transporter och näringslivets drivkrafter och förändringsvilja

  Kontaktperson: Mona Pettersson 

Akademi

Partners

 • Chalmers Läs mer om Chalmers

  Roll i Triple F:

  Chalmers kommer att delta i initiering och genomförande av såväl innovationsprojekt som doktorandprojekt. Chalmers deltar i flera av de 3H-grupperingar som kan knytas till programmet, såsom CLOSER, Lighthouse, LTS, m.fl. Som ett av Universiteten i konsortiet kommer Chalmers att medverka i att utforma doktorandprogrammet och handleda och examinera doktorander. En utvecklad samverkan finns sedan länge med universiteten i Linköping och Lund inom området hållbar logistik, genom det gemensamma nätverket LENS.

  Kontaktperson: Violeta Roso

 • Högskolan i Halmstad Läs mer om Högskolan i Halmstad

  Roll i Triple F:

  Högskolan i Halmstad bedriver forskning och utbildning inom digital design, tjänsteinnovation, dataanalys och AI. HH bidrar med kunskap inom både teknik och människo-centrerad tjänstedesign och är aktiva i forsknings- och innovationsprojekt. Liksom övriga lärosäten i konsortiet bidrar Högskolan i Halmstad med att handleda doktorander och examinera doktorer.

  Kontaktperson: Pontus Wärnestål, docent i informatik vid Akademin för informationsteknologi

 • Jönköping Universitet Läs mer om Jönköpings Universitet

  Roll i Triple F 

  JU kommer att vara aktiva i forsknings- och doktorandprojekt i nära samarbete med de andra aktörerna i konsortiet. Vi är medlemmar av Closer och därigenom aktiva i flera Triple Helix- grupper. Tillsammans med övriga akademiska aktörer kommer vi att bidra till att utforma doktorandprogrammet, samt bistå med handledning och examination av doktorander.

  Kontaktpersoner: Prof. Per Hilletofth 

 • KTH Läs mer om KTH

  Roll i Triple F:

  KTH kommer att bidra till Triple F-programmet genom att initiera och driva forskningsprojekt med kompetens från gruppen för tågtrafik och logistik inom avdelningen för transportplanering samt från det tvärvetenskapliga forskningscentret ITRL. Avdelningen för Transportplanering bedriver forskning och utbildning inom modellering och simulering av gods- och persontrafik, signalteknik samt kapacitetsanalys. Målet är att utföra forskning som är avgörande för järnvägssystemets effektivitet och dess konkurrenskraft för att på så vis förbättra systemets prestanda. Gruppen har nära samarbete med myndigheter såsom Trafikverket bl.a. inom ramen av KAJT och Horizon 2020/Shit2rail, Transportstyrelsen och Energimyndigheten samt näringslivet - järnvägens kunder och operatörer. Frågor av extra intresse för gruppen rör i detta sammanhang effektivitet av järnvägsbaserade intermodala transportkedjor med avseende på kostnadsstruktur och energiutnyttjande. 

  Kontaktperson: Behzad Kordnejad, Tekn. dr, Avd. för Transportplanering

 • Linköpings Universitet Läs mer om Linköpings Universitet

  Roll i Triple F

  Linköpings universitet kommer att vara aktiva i doktorandprojekt och innovationsprojekt i nära samarbete med de andra aktörerna i konsortiet. Vi arbetar aktivt i det av Tillväxtverket finansierade regionala kluster som finns för att utveckla fossilfria godstransporter. Tillsammans med de andra universiteten kommer vi att utforma doktorandprogrammet, handleda och examinera doktorander.

  Kontaktpersoner:

  Prof. Mats Abrahamsson 

  Prof. Jan Lundgren 

   
 • Luleås Tekniska Universitet Läs mer om LTU

  Roll i Triple F:

  LTU kommer att delta genom att initiera och driva såväl forskningsprojekt som doktorandprojekt knutna till Triple F-programmet. Huvudsakliga intresseområden är tunga transporter baserat på råvaruutag i de norra delarna av Sverige, citylogistik med koppling mot långväga transporter till/från staden, samt drift och underhåll av järnvägssystem. LTU deltar bl.a. i 3H-grupperingen Luleå näringslivs (AB) branschråd för transporter LTU deltar i ett antal 3H-grupperingar som knyts till TripleF. Som ett av de deltagande universiteten kommer LTU att bidra till att utforma doktorandprogrammet, samt medverka i doktorandprojekten med handledning, examination mm. LTU kommer också vid behov att bistå med kompetens till projekt i programmet som initierats av andra parter.

  Kontaktperson: Maria Öberg, Forskare, Avd. för Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnadsteknik

   
 • Lunds Tekniska Universitet Läs mer om Lunds Universitet

  Roll i Triple F 

  Lunds universitet kommer att vara aktiva i doktorandprojekt och i forsknings- och innovationsprojekt i samarbete med andra aktörer inom Triple F. Lunds universitet är medlem i flera Triple Helix-grupper, bl a de som koordineras av Closer, och arbetar aktivt i många nätverk och kluster, såsom ALICE inom EU. Ett specifikt samarbete Helsingborgs stad bedrivs inom plattformen Relog (retail logistics). Tillsammans med övriga universitet utformar och driver Lunds universitet doktorandprogrammet inom konsortiet genom att utbilda och examinera doktorander. Lunds universitet ett upparbetat samarbete med Chalmers universitet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet där vi koordinerar ett nationellt nätverk för miljöforskning inom logistik och transport (LENS). Inom LENS hålls regelbundna doktorandutbildningar, som är öppna för doktorander vid alla lärosäten i Sverige.

  Kontaktperson: Docent Henrik Pålsson, Avd. för Förpackningslogistik

 • Högskolan i Borås Läs mer om högskolan

  Roll i Triple F:

  Högskolan i Borås bidrar i projektet med kunskap om dess logistikflöden och transporter, främst inom textil och modebranschen. Vidare kommer högskolan i Borås att bidra inom doktorand projekten med tydlig hållbarhetsfokus där transporterna inom textil och modebranschen måste göras mer hållbara i framtiden. Denna förändring kan komma genom förändringar inom produktionssystemet (var produkterna tillverkas i förhållande till försäljningsställe) men även i förlängningen demonstrera alternativa transport- och logistikupplägg för minskat fossilberoende.

  Kontaktperson: Prof. Daniel Ekwall

 • Göteborgs Universitet Läs mer om Göteborgs Universitet

  Roll i Triple F:

  GU avser bidra genom att initiera, driva och delta i innovations- och doktorandprojekt. GU-forskare är aktiva i triple helix-initiativ såsom CLOSER, Lighthouse och Logistik & Transport Stiftelsen LTS. Liksom övriga universitet i konsortiet kommer GU bidra till att utforma doktorandprogrammet och handleda doktorander och examinera doktorer. GU deltar även i nätverket LENS.

  Kontaktperson: Prof. Johan Woxenius

 • Örebro Universitet Läs mer om Örebro Universitet

  Roll i Triple F

  Örebro universitet (ORU) bidrar genom att initiera, driva och delta i innovations- och doktorandprojekt, samt genom att agera som koordinator och projektägare för demonstratorer och testbäddar. ORU bidrar med ett tvärvetenskapligt fokus i innovationsprojekten och i utformningen av doktorandprogrammet.

  Kontaktpersoner:

  Prof. Frans Prenkert 

  Prof. Achim J. Lilienthal