Hoppa till huvudinnehåll

Projekt om fossilfria transporter i skogssektorn avslutas

tisdag, september 7, 2021

Projektet v avslutas. Olle Ollsson från Stockholm Environment har varit projektledare, läs mer om projektets resultat och slutsatser.

Skogsindustrins transporter utgör ungefär en fjärdedel av de vägburna godstransporterna i Sverige. Även om man historiskt har arbetat framgångsrikt med olika utsläppsminskningsåtgärder kopplat till ökad effektivitet räcker inte det för att helt fasa ut användandet av fossila bränslen, utan det krävs att man byter till icke-fossila energikällor.  

I projektet har vi analyserat tre teknikalternativ som skulle kunna möjliggöra detta: l HVO100 - ett biobaserat bränsle som går använda direkt i befintliga motorer - LBG, flytande biogas, och elektrifiering med batterier. I och med att skogsindustrins transporter inte alla är stöpta i samma form så har vi också analyserat hur väl dessa olika alternativ fungerar för industriinterna transporter, transporter från terminal till industri samt tre olika varianter av transporter av virke från skog till industri, säger Olle Olsson, SEI.

Projektet har dels gjort kvantitativa analyser på kostnader och växthusgasbalanser och dels gjort kvalitativa analyser där projektteamet intervjuat olika aktörer kring praktiska aspekter vilket är svårare att fånga i siffror. 

Våra teknoekonomiska analyser tyder på att batterielektrifiering är det kostnadsmässigt mest konkurrenskraftiga alternativet i fyra av fem typtransportfall, men att för de längsta transporterna från skog till industri så faller flytande biogas ut marginellt bättre än batterialternativet. Vad gäller klimatpåverkan faller LBG ut bäst om gasen helt produceras från rötning, medan batterielektrifiering har lägre utsläpp jämfört med LBG producerad via förgasning, menar Olle.   

Vad gäller mer praktiska aspekter skiljer sig de att de olika teknikerna betydligt när det gäller hur stor påverkan de får på transportsystemet som helhet. Med HVO100 kan man i princip bara byta ut bränslet och i övrigt organisera transporterna som vanligt, men det finns viktiga politiska osäkerheter kring bränslet som skapar risker. LBG är mindre politiskt osäkert men kommer kräva mer investeringar i utbyggnad av infrastruktur och det finns ännu ej 64-tons LBG-lastbilar på marknaden.

Olle forsätter att förklara i kontexten av batterielektrifiering finns det inte heller 64-tons lastbilar kommersiellt tillgängligt samt att det finns en del frågetecken kring det praktiska genomförandet. Frågetecken kring det praktiska genomförandet finns framförallt när det gäller transporter av virke med lastbil direkt från skog till industri. Olle understyker dock att för punkt-till-punkt-transporter mellan industrier eller från järnvägsterminal till industri bör hindren vara betydligt mindre samt att den implementering ser klart rimligt ut och bör testas i praktiken. 

Vill du ta reda på mer?

Illustration som visar timmer fraktas på en ellastbil

2019.2.2.21 Accelerad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn

Detta projekt studerar godstransporter i skogssektorn och utmaningen att nå fossilfria transporter på väg i Sverige med alternativa drivlinor, energibärare och systemlösningar.