Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Mycket krävs för att nå Sveriges klimatmål

Godstransporternas omställning är en nyckel för att nå̊ klimatmålen. Målet till 2030 är en minskning med 70% av CO2-utsläppen från 2010 gällande transporter inom Sverige och i nästa steg skall hela Sverige vara fossilfritt 2045. Den systemövergripande uppföljningen för godstransportsektorn 2019, framtagen av Triple F, visar på hur aktörerna hittills har svarat mot klimatutmaningen, och ger underlag inom vilka områden och hur Triple F-partner och externa aktörer bör arbeta mot de uppsatta målen.

Sveriges klimatmål innebär stora utmaningar för aktörerna i godstransportsektorn, och Triple F som samordnande part ser att programmets roll i denna process som betydande. Uppföljningsrapporten 2019 och uppdateringarna de kommande åren ska fungera som ett gemensamt dataunderlag och ska kunna användas för att identifiera forsknings- och utvecklingsbehov.ingevierth.jpg

- Det är viktigt att ha en gemensam bas som knyter samman de olika projekten inom Triple F, med generell information men framför allt med statistisk, berättar  Inge Vierth, (VTI) Forskningsledare Policy, Triple F en av författarna till rapporten, som hon tagit fram tillsammans med Johanna Takman, VTI och Lina Trosvik, VTI samt Patrik Klintbom (RISE) Forskningsledare Teknik, Triple F och Johannes Hüffmeier (RISE).

Fokus på en minskning av CO2-utsläppen

2019 års uppföljningsrapport avser det kortare tidsperspektivet: tio år tillbaka i tiden och tio framåt, och en minskning av CO2-utsläppen med 70%. Det är dock viktigt att inte låsa sig in i kortsiktiga lösningar som kan försvåra uppföljandet av målet av ett fossilfritt Sverige 2045. Därför kommer det långsiktiga perspektivet inkluderas i rapporterna längre fram. 

Inge beskriver att det fokus huvudsakligen ligger på att studera utvecklingen inom Triple F:s tre utmaningar: 

  • Överflyttning till mer energieffektiva och fossilfria trafikslag
  • Ett mer transporteffektivt samhälle
  • Ökad andel förnybara drivmedel

Inge förklarar vidare att när de satte samman rapporten insåg de att Klimatpolitiska rådet tagit fram ett interaktivt uppföljningsverktyg med ett liknande syfte. Klimatpolitiska rådets verktyg Panorama har dock ett bredare perspektiv och täcker inledningsvis hela transportsektorn (inte enbart godstransporter) längre fram även andra sektorer. Planen är att Triple F tar fram ett liknande interaktivt verktyg som Panorama, men i ett senare steg.

- Att både Triple F och Klimatpolitiska rådet tagit fram dataplattformer med liknande fokus visar på vikten att det finns gemensamma indikatorer att relatera till i arbetet att nå de uppsatta klimatmålen, utrycker Inge. 

Triple Fs uppföljningsrapporter kommer inte bara att vara ett sätt att följa upp inom vilka områden projekt eller organisationer har bidragit till att uppfylla klimatmålen utan också i vilka sammanhang det inte blir så.  

- En viktig aspekt i samband med uppföljningen är möjligheten att studera vilka effekter som styrmedel satta på nationell eller internationell nivå har haft på CO2-utsläppen från godstransporter.

Styrmedel – vägen framåt

- Flera myndigheter och forskare påpekar att vi inte komma långt med dagens morötter och piskor. Detta innebär att det krävs fler eller helt andra styrmedel och åtgärder för att uppnå de svenska klimatmålen. Det är också viktigt att se vad andra länder gör, vad som har fungerat bra och mindre bra och lära av detta, säger Inge och fortsätter förklara att samspelet mellan styrmedel på olika områden är viktig. En annan viktig aspekt är konkurrensen om förnybara drivmedel. 

- Gällande t ex biobränsle är frågan hur mycket sådant bränsle som kommer att finnas tillgängligt i Sverige och internationellt och i vilken sektor den gör störst nytta. Skall det t ex användas till lastbilar eller sjöfart? Eller kanske flyget? Det är viktigt att vi tar reda på var de förnybara bränslen används bäst. Skall vi fokusera på batterier för lastbilar och behöver vi då elvägar, ja det finns många frågor och här kan det vara avgörande att övergripande styrmedel styr åt rätt håll, fortsätter Inge. 

I den allmänna debatten kretsar mycket kring CO2-utsläppen, som också är focus för Triple F. Det finns dock ytterligare områden som måste beaktas. Det kan t ex vara viktigt att analysera om åtgärder (t ex överflyttningen från väg till sjöfart) leder till mer utsläpp av kväve, svavel och partiklar som är negativa för miljön.

- Inte heller buller och trafiksäkerhet får glömmas bort. Det är i dessa sammanhang viktigt att säkerställa att styrmedlen som ska uppnå klimatmålen inte motverkar någon av de andra aspekterna nämnvärt, poängterar Inge. 

I nästa steg

Triple F kommer studera hur styrmedel, både de som finns idag och kommande kan komplettera varandra, snarare än motverka varandra. 

- Vi vill också exemplifiera vilka styrmedel och åtgärder som har genomförts och vilken påverkan de har haft på mängden CO2-utsläpp i Sverige. Ett exempel är vilken klimatpåverkan tillåtelsen av tyngre lastbilar, max 64 ton i stället för max 60 ton har haft?

Inge fortsätter förklara hur Ikea t ex har arbetat med att effektivisera sina transporter genom att se över produktdesignen (stapelbara vattenkannor mm) och förpackningarna (paketera värmeljus mindre skrymmande för att kunna utnyttja fordon och fartyg effektivare). Det skulle vara kul att ge ett par exempel för åtgärder, som organisationer har genomfört och som har led till en stor reduktion av CO2-utsläppen, i 2020 års rapport. 

Har du och/eller din organisation erfarenheter som ni vill dela med er av?

Till nästa rapport, är du/ni intresserade av att dela med dig/er av era och er organisations erfarenheter kontakta Inge så snart ni har möjlighet. Triple F är intresserad av innovativa projekt som har resulterat i minskade CO2-utsläpp. 

För mer information kontakta: 

Inge Vierth
e-mail: inge.vierth@vti.se