Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Publikationer

Här hittar du rapporter från Triple Fs projekt.

Projektrapporter

Rapporter

 • PM till Delleverans 1 Elektrifierade godstransporter Stockholm Syd

  Publicerad den 15 mars 2021

  Detta projekt har som mål att föreslå och utvärdera arbetssätt, samarbeten, innovationer och investeringar som bidrar till att nå de nationella målen om fossiloberoende godstransporter. Projektet genomförs i lokal branschsamverkan i området kring Stockholm Syd och fördjupar sig i hur logistikområdet och transporterna till och från detsamma kan bli hållbara. Resultaten hittills har bland annat identifierat olika koncept för elektrifiering samt en kartläggning av när i tiden olika åtgärder behöver ske för att möjliggöra fossilfria godstransporter.

   

  Visa (pdf 2.63 MB)
 • Delleverans 2 Elektrifierade godstransporter Stockholm Syd

  Publicerad den 15 mars 2021

  Detta projekt har som mål att föreslå och utvärdera arbetssätt, samarbeten, innovationer och investeringar som bidrar till att nå de nationella målen om fossiloberoende godstransporter. Projektet genomförs i lokal branschsamverkan i området kring Stockholm Syd och fördjupar sig i hur logistikområdet och transporterna till och från detsamma kan bli hållbara. 

  Denna rapport utgör den andra delleveransen inom projektet och presenterar resultat och slutsatser för arbetspaket 1 och 2. Inom ramen för AP2 genomfördes fortsatta fördjupningar i förutsättningar för att realisera målbilden, med ökat fokus på frågor rörande policy och regelverk.

  Visa (pdf 5.08 MB)
 • Slutrapport Laddinfrastrukturlösningar för elektrifierad distribution av dagligvaror

  Publicerad den 15 mars 2021

  I denna studie har behov av och lösningar för utformning av en lämplig laddinfrastruktur för distributionsfordon med eldrift hos dagligvaruföretag och livsmedelsgrossister utvärderats. Intresset är stort inom dagligvarubranschen såväl som i andra branscher för att införa tyngre fordon med eldrift för att minska växthusgasutsläppen, fossilberoendet och miljöpåverkan överlag. En uppbyggnad av en laddinfrastruktur är avgörande för att eldrivna distributionslastbilar skall vara möjliga att använda.

  Studien bidrar med kunskapssammanställning om svensk livsmedelshandel, utveckling av elfordon och laddinfrastruktur för att kunna utgöra beslutstöd för dagligvaruföretag.

   

  Visa (pdf 2.83 MB)
 • Triple F Utvecklingsplan

  Publicerad den 15 mars 2021

  Utvecklingsplanen är ett av Triple Fs etableringsprojekt och har som syfte att verka som ett vägledande dokument för prioriteringar och projekt inom programmet, samt för att säkerställa att verksamheten inriktas på de relevanta frågeställningarna för att bidra till omställningen. Rapporten är framtagen under etableringsfasen, i nära dialog med konsortiet, och baseras till stor del på Omvärldsanalyserna inom Logistik, Teknik och Policy. Utvecklingsplanen kommer att uppdateras löpande under programtiden.

   

  Visa (pdf 5.96 MB)
 • Delleverans 1 Elektrifierade godstransporter Stockholm Syd

  Publicerad den 15 mars 2021

  Detta projekt har som mål att föreslå och utvärdera arbetssätt, samarbeten, innovationer och investeringar som bidrar till att nå de nationella målen om fossiloberoende godstransporter. Projektet genomförs i lokal branschsamverkan i området kring Stockholm Syd och fördjupar sig i hur logistikområdet och transporterna till och från detsamma kan bli hållbara. Resultaten hittills har bland annat identifierat olika koncept för elektrifiering samt en kartläggning av när i tiden olika åtgärder behöver ske för att möjliggöra fossilfria godstransporter.

   

  Visa (pdf 5.66 MB)
 • Triple F etableringsprojekt - Omvärldsanalys Logistik

  Publicerad den 10 mars 2021

  Rapport från Triple F kring " Logistikens roll i omställningen"

  Denna rapport har tagits fram inom ramen för etableringsprojektet Omvärldsanalys Logistik. Syftet är att beskriva logistikens roll i omställning av godstransportsystemet samt identifiera kunskapsbehov för att möjliggöra omställningen och skapa underlag för prioritering inom programmet.

  Visa (pdf 1.36 MB)
 • Triple F etableringsprojekt - Omvärldsanalys Teknik

  Publicerad den 15 februari 2021

  Rapport från Triple F kring "Teknikens roll i omställningen"

  Teknik är ett av tre FoI-områden inom Triple F. Rapporten har tagits fram inom ramen för etableringsprojektet Omvärldsanalys Teknik. Rapportens mål är att kartlägga och analysera teknikens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem samt identifiera områden som är intressant för fortsatt arbete inom Triple F. Rapporten för även ett resonemang kring hur de olika områdena teknik, logistik och policy samverkar.

  Visa (pdf 5.98 MB)
 • Systemövergripande uppföljning 2020

  Publicerad den 13 november 2020

  Den Systemövergripande uppföljningen har målsättningen att skapa en ram som aktörer inom och utanför Triple F kan referera till, dvs. ta fram ett uppföljningssystem som beskriver om/hur inrikes godstransporter (exklusive flyg) närmar sig det svenska klimatmålet för transportsektorn om minus 70% lägre utsläpp av växthusgaser år 2030 jämfört med 2010. Projektet ska även tydliggöra metodproblem och hitta luckor i statistiken samt göra avstämningar mot andra uppföljningar och prognoser. Första uppföljningen togs fram 2019 och planen är att uppdatera den varje år.

  Visa (pdf 1.33 MB)
 • Triple F etableringsprojekt - Omvärldsanalys Policy

  Publicerad den 13 november 2020

  Denna rapport har tagits fram inom ramen för etableringsprojektet Omvärldsanalys Policy. Rapportens mål är att sammanställa och analysera styrmedel i Sverige och i världen som bidrar till minskade växthusgasutsläpp från godstransportsektorn och att identifiera kunskapsluckor inom policyområdet.

  Visa (pdf 1.11 MB)
 • Fossil Free Freight Challenge 2020 - slutrapport

  Publicerad den 11 november 2020
  Visa (pdf 6.9 MB)
 • Förlängda sjöben: när- och kustsjöfartens potential

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 2.53 MB)
 • Slutrapport: Framtida fossiloberoende tunga transporter inom gruv/stålbranschen

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 7.81 MB)
 • Hållbara biogasbaserade transportlösningar

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 1.01 MB)
 • FÖRBÄTTRAD FYLLNADSGRAD FÖR E-HANDEL – Returer och e-handel

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 510.67 KB)
 • HCT intermodalt – en genomförbarhetsstudie

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 619.2 KB)
 • Effektiva fossilfria logistiksystem för återvinningstransporter i tätorter

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 971.17 KB)
 • Effektiva cirkulära flöden

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 1.47 MB)
 • Fossilfri bygglogistik – En förstudie

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 1.42 MB)
 • Goods distribution challenge 2019

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 1.19 MB)
 • Biofuels for low carbon shipping

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 1.62 MB)
 • Utvärdering av DME som drivmedel m a p partiklar

  Publicerad den 21 januari 2019
  Visa (pdf 4.62 MB)
 • Urbana distributionssystem: Vägen mot transporteffektiva städer

  Publicerad den 21 januari 2019
  Visa (pdf 789.73 KB)

Etableringsprojekt

Rapporter

 • Systemövergripande uppföljning 2019

  Publicerad den 28 november 2019
  Visa (pdf 1.92 MB)