Hoppa till huvudinnehåll

Strategier för minskade koldioxidutsläpp genom landansluten el för godssjöfart

Målen om att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030, och senast 2045 inte generera nettoutsläpp av växthusgaser kräver omställning inom samtliga trafikslag. Sjöfartens omställning bedöms vara svårare än inom andra områden.

Illustration som beskriver projektet, med ett skep, en hamn och en laddkabel.

Vanligtvis drivs idag fartygs hjälpmotorer på marinbränsle medan fartyg står still. Detta ger upphov till utsläpp av koldioxid som hade kunnat undvikas genom att fartyg kopplas till anläggningar för landansluten el. Det här projektet kommer att generera kunskap om hur en kraftig utbyggnad av laddinstrastruktur kan träda plats och vilka landströmsinvesteringar som har potential att leda till störst minskningar av CO2-utsläpp och därmed rekommendera strategier för att främja effektiv utbyggnad och användning.

Målen om att minska växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030, och senast 2045 inte generera nettoutsläpp av växthusgaser kräver omställning inom samtliga trafikslag. Sjöfartens omställning bedöms vara svårare än inom andra områden.

Vanligtvis drivs idag fartygs hjälpmotorer på marinbränsle medan fartyg står still. Detta ger upphov till utsläpp av koldioxid som hade kunnat undvikas genom att fartyg kopplas till anläggningar för landansluten el. EU-kommissionens nya direktivförslag förutsätter en kraftig upptagningstakt och utbyggnad av infrastruktur för landström. För att denna utbyggnad ska prioriteras där potentialen för utsläppsminskningar per investerad krona är som störst krävs mer kunskap, vilket detta projekt syftar till att generera.

Genom användandet av AIS (fartygspositionsdata) och uppgifter om fartygs bränsleanvändning utvecklas i detta projekt metoder för att identifiera vilka landströmsinvesteringar som har potential att leda till störst minskningar av CO2-utsläpp och därmed rekommendera strategier för att främja effektiv utbyggnad och användning. Genom att i samråd med branschrepresentanter uppskatta kostnader för landansluten elanvändning vid kaj inom olika fartygssegment kan projektet också utreda vilka typer av styrmedel som behövs för att upptagningen av landströmslösningar ska vara hög.

Tidigare studier har visat att bränsleförbrukning vid kaj står för ungefär 5 procent av sjöfartens totala bränsleanvändning, vilket innebär att bytet till ett fossilfritt energialternativ resulterar i en väsentlig minskning av sjöfartens koldioxidutsläpp. Genom att förbättra kunskapen kring hur offentliga åtgärder bör prioriteras bidrar projektet till godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.

Projektpartners
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI (koordinerande), Sveriges Hamnar och Svensk Sjöfart

FOI-projekt
2021.4.2.5

 

Kontakt

Henrik Sjöstrand