Hoppa till huvudinnehåll

A. Effektiva fossilfria logistiksystem för återvinningstransporter i tätorter

Studiens syfte var att svara på frågeställningen om det finns förutsättningar att utveckla ett fossiloberoende godstransportsystem för återvinningsbart material och andra returflöden där befintliga distributionssystem i tätorter. Kan dessa även användas för blandat gods, i högre grad än hittills även kan inkludera återvinningstransporter? 

Genom studien togs underlag fram för att i en efterföljande huvudstudie vidare undersöka hur nya distributions- och transportmöjligheter kan skapas med hjälp av fossilfria fordon. Exempelvis kan det i vissa fall vara möjligt att öka utnyttjandet av de fossilfria fordonen genom att meranvända dessa nattetid och/eller att använda dessa för trafik i gallerior där fossildrivna fordon inte är tillåtna för att distribuera gods respektive att samla in återvinningsbart material.

Potentiella återvinnings- och returflöden som identifierades var:

  • Returpapper
  • Förpackningar av papper och plast
  • Returer från restauranger
  • Returflöden av styckegods kopplat till e-handel

Potentialen bedömdes finnas där flödena är tillräckligt stora och regelbundna för att behöva hämtas och/eller tömmas ofta, men även där de är för små för att köras med separata fordon.

Vill du veta mer?