Hoppa till huvudinnehåll

2020.3.2.18 - Affärsmodeller för framtidens hållbara logistiksystem

Projektet syftar till att snabba upp omställningen till fossilfria godstransporter genom att studera affärsmodeller för fordonstillverkare respektive transport- och logistikföretag. Ett fokus på affärsmodeller bidrar med ökad kunskap kring kommersiella såväl som tekniska och policybaserade drivkrafter och hinder för omställningen. Elektrifiering av transporter är ett studieobjekt, men även andra former för fossilfria transporter ingår i projektet.

Illustration av en väg som går mot fjärran med pengar och papper och affärsmodeller längs vägen!

Framtidens logistiksystem står inför dramatiska förändringar, och omställningen mot fossilfria godstransporter måste gå fortare. Dagens låga förändringstakt beror till en del på att olika aktörer har olika affärsmodeller som inte samspelar tillräckligt. Fossilfrihet kan uppnås på olika vägar, där elektrifiering ofta nämns. En omställning till elektrifierade godstransporter påverkar på många sätt olika aktörers affärsmodeller och även hur de kan samspela för att effektivt bidra till omställningen.

 

Syftet med projektet är att bygga kunskap kring hur affärsmodeller för primärt transport- och logistikföretag och fordonstillverkare kommer att se ut i ett framtida elektrifierat godstransportsystem. Projektet fokuserar på vägtransporter, då dess omställning ses som särskilt angelägen. De två företagstyperna, deras affärsmodeller och affärsmodellernas samspel är i fokus. Projektet kommer även att studera andra relevanta aktörer i ett logistiksystem, samt följa utvecklingen inom teknik- och policy-områdena, då dessa har stor påverkan på företagens affärsmodeller.

Projektet genomförs som ett 5-årigt industridoktorandprojekt i samverkan mellan Scania och Linköpings universitet. Metodmässigt genomförs forskningen huvudsakligen med traditionella metoder (litteraturstudier, fallstudier och konceptuell analys och utveckling), men några frågeställningar besvaras även med stöd från aktionsforskning.

Projektet relaterar framförallt till Triple Fs utmaning: reducerad användning av fossilfria bränslen. I synnerhet kommer den kunskap projektet genererar att bidra till snabbare införande av elektrifierade godstransporter.

Linköpings Universitet och Scania ingår även i projektet! 

Vill du veta mer?