Hoppa till huvudinnehåll

2020.3.2.12 - Energieffektiva och elektrifierade intermodala system för snabbrörligt och tidskänsligt gods

Utsläppen från inrikes transporter, utom flyg, skall minska med minst 70% till år 2030 jämfört med år 2019. Det här projektet avser att bidra till att kopplingen mellan mobilitet och fossila bränslen bryts vilket förväntas främja en ökad användning av trafikslag med hög energieffektivitet såsom järnväg.

Sveriges klimatpåverkande utsläpp skall vara netto-noll år 2045 där målet är ett fossilfritt godstransportsystem. Detta innebär att gods ska kunna transporteras utan att fossila drivmedel, eller fossilbaserad energi, används. Ett delmål är att utsläppen från inrikes transporter, utom flyg, skall minska med minst 70% till år 2030 jämfört med år 2019.

Illustration av vägar och kartonger som är placerade i ett landskap

Projektet avser att bidra till att kopplingen mellan mobilitet och fossila bränslen bryts vilket förväntas främja en ökad användning av trafikslag med hög energieffektivitet såsom järnväg. En ökad andel i järnvägstransporter minskar även den fossila energianvändningen eftersom järnvägar i huvudsak är elektrifierade vilket underlättar användning av fossilfri elenergi.

 

Vid intermodala transportupplägg är anslutande vägtransporter ofta kostsamma, energikrävande och medför negativ miljöpåverkan. Förkortade vägtransporter underlättar användning av batteridrivna elfordon, för vilka aktionssträckorna ofta är begränsande. Anslutningstransporternas längd kan minskas om de intermodala systemens yttäckning ökas genom att system med mellanliggande terminaler etableras samt används i stråk, eller korridorer med stora flöden av främst snabbrörligt och tidskänsligt gods. Detta gods transporteras ofta under höga tidskrav och kan omfatta livsmedel och detaljhandelsvaror.

Studier har indikerat att i ett intermodalt transportsystem med god yttäckning kan en fjärdedel av den analyserade mängden snabbrörligt gods, och hälften av det gods som transporteras på avstånd över 300 km, överflyttas från vägtransporter, till intermodala transporter samtidigt som energiförbrukning och koldioxidutsläpp mer än halveras. Kunskapsbrister och avsaknad av alternativ medför att snabbrörligt och tidskänsligt gods transporteras på väg oavsett avstånd och möjligheter att samutnyttja andra trafikslag.

Vill du veta mer?