Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

2019.2.2.5 Fossilfri Bygglogistik

Just nu pågår tusentals byggprojekt runt om i landet. Till och från dessa transporteras cirka 20% av Sveriges totala transporterade vikt. Med andra ord är en ”fossilfri bygglogistik” med effektiva och fossilfria byggtransporter en förutsättning för att Sverige ska kunna nå ett fossilfritt godstransportsystem år 2045 En ”fossilfri bygglogistik” är viktigt också med tanke på att Sverige måste tillmötesgå behovet av ökat byggande för att möta andra problem i samhället. Det ökande byggande är en rimlig delförklaring till att godstransportarbetet på väg har ökat de senaste åren.

Målet med projektet är att med systemanalys som grund öka kunskapen om samhällets samlade byggtransporter och baserat på detta ta fram en kravplattform för en ”fossilfri bygglogistik”. Ett antal praktiskt användbara metoder och deras påvisade effekter för ”fossilfri bygglogistik” presenteras. Detta ger kunskap om vilka metoder som är användbara för att åstadkomma fossilfrihet för byggaktörerna som helhet och inte bara för enskilda aktörer och kommer utgöra grunden till en kravplattform som kan fungera som beslutsunderlag vid planering av ett byggprojekt. I denna ingår också mätmodeller för uppföljning av systemets prestation och miljöbelastning, men i en förlängning av projektet, också praktiska ”piloter”.

Potentialen med projektet är hög. Tidigare utvärderingar av bygglogistik såsom i Norra Djurgårdsstaden, Skanska/DHL och Servistik visar på att antalet lastbilar som anlöper ett byggprojekt kan minskas med 60 till 80%, vilket motsvarar en minskning av totala antalet godstransporter på väg med 6%. Ett norskt projekt visar att med HVO-tank på byggarbetsplatsen skulle man kunnat minska CO2 utsläppen med 13% och skulle maskinerna kunna köras på el kan utsläppen minskas med 14-27%. Vidare, att ställa en HVO tank från Energifabriken på Sankt KorsEbbepark bygge i Linköping visar en potential att minska CO2 utsläppen med 450 ton. Planen för detta projekt inkluderar att driva en tank på plats som ett pilotprojekt. 

Linköpings Universitet
Kontakt: Anna Fredriksson