Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

2019.2.2.4 Överflyttning till fossilsnåla trafikslag – konkurrensytor idag och i framtiden

Transportsystem har stor miljöpåverkan där framförallt vägtransporter bidrar till stora utsläpp av CO2. Ett verktyg för att minska miljöbelastningen är överföring av gods till andra mer miljöeffektiva transportsätt. Detta projekt syftar till att stimulera denna överflyttning genom att analysera och identifiera åtgärder som kan förbättra konkurrenskraften hos intermodala transporter inkluderande järnväg och sjöfart. För att få ett transportsystem som i sin helhet är effektivt och hållbart är det viktigt att sammankopplingen av olika trafikslag fungerar effektivt och sömlöst.

Detta forskningsprojekt har policy-fokus och är strukturerat utifrån aspekterna teknik, marknad och regelverk. Inom teknik är fokus på hur tekniska innovationer inom olika trafikslag förväntas påverka konkurrensytorna mellan trafikslagen och därmed förutsättningarna för intermodala transporter. Exempel på tekniska innovationer är laddbara, elektriska och autonoma fordon och fartyg, infrastruktur vid terminaler, teknisk innovation kring omlastning. Marknadsmässiga aspekter berör områden som affärsmodeller, kundkrav, konkurrens och stordriftsfördelar. Det regulatoriska perspektivet fokuserar på aspekter som regelverk för sjö och järnvägstransporter, HCT och framförallt regler och ramverk kring intermodala transporter. Förutom forskningsresultaten bidrar projektet med forskningskompetens och -kapacitet inom området konkurrensytor mellan trafikslag och ökad användning av sjöfart och järnväg. Projektet är ett doktorandprojekt med en doktorand inskriven vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Företagsekonomiska institutionen. Doktoranden har dock sin huvudsakliga arbetsplats vid Trafikverkets göteborgskontor, men har även arbetsplats inom projektet vid universitetet.

Göteborgs Universitet
Kontakt: Johan Woxenius