Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

2019.2.2.1 Transportinköp - varuägarens roll i omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem

Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på transporternas miljöpåverkan och transportsektorns framtida utveckling. En omställning till ett fossilfritt transportsystem förutsätter förändrat kravställande från transportköpande företag, då de val som transportköpare gör får direkta och indirekta effekter på användandet av olika trafikslag, drivlinor och drivmedel. För att uppnå det långsiktiga målet att ställa om till ett fossilfritt transportsystem räcker det alltså inte med nya tekniska lösningar. Det krävs också förändrat beteende hos transportköpare.

Det föreslagna doktorandprojektet skall på olika sätt bidra till målet med fossilfria godstransporter genom bättre kunskapsunderlag och nyttogörande av forskningsresultat. Syftet är att bidra till kunskapen om hur transportinköpande företag kan medverka till omställningen, genom att bättre förstå företagens incitamentsstrukturer, drivkrafter och målsättningar för utformning av nya gröna strategier och affärsmodeller för hållbara transportinköp. Det långsiktiga målet är att kunna utöva en direkt påverkan på transportbranschens berörda aktörer, men även på lagstiftare, politiker och myndigheter
 
Projektet skall bidra till åtgärdsförslag för godstransporter inom det transporteffektiva samhället, vilket bedöms har en stor förbättringspotential. För godstransporter på väg uppskattas denna potentialen till ungefär 1 miljon ton CO2-e till 2030 och ungefär 2,5 miljoner ton CO2-e till 2045, jämfört med BAU-scenariot.
 
Inom Transportinköpspanelen, där doktoranden kommer att vara verksam, finns redan omfattade data, kunskap och erfarenhet som kommer projektet till godo. Utgångspunkten är kvantitativa data från longitudinella enkätstudier av transportinköpande företag som genomförts 2012, 2014, 2016 och 2018. Under projektet kommer nya enkätutskick att ske under 2020 och 2022. Därutöver kommer kvalitativa fallstudier, deltagande i program för erfarenhetsutbyte mellan akademin/industrin samt regelbundna workshops ge en fördjupad förståelse för transportinköpets betydelse för omställningen till hållbara och fossilfria godstransporter. Projektet genomförs under fyra år av doktorand anställd på IVL Svenska Miljöinstitutet och med stöd från huvudhandlare på Chalmers och biträdande handledare på IVL. 

IVL
Kontakt: Linda Styhre