Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

H. Effektiva cirkulära flöden (CIRF)

I detta projekt har man analyserat förutsättningarna för att den transportefterfrågan som uppstår som resultat av den cirkulära ekonomin effektivt kan absorberas av överkapaciteten i det befintliga transportsystemet. 

Projektet bygger på litteraturstudier, intervjuer, workshops samt modellresultat från den nationella godstransportmodellen Samgods. I projektet har fokus legat på fyra produktområden: byggmaterial, elektronikprodukter, textilier och personbilar. Branschaktörer såsom byggföretag, elektronikföretag, textilföretag, biltillverkare, avfallshanterare, återvinningsföretag, branschorganisationer, välgörenhetsorganisationer och forskare har bidragit i genomförandet av projektet.

Transportefterfrågan visade sig se olika ut beroende på vilka steg i avfallstrappan som material och produkterna förväntas ta. I de fall som det t.ex. handlar om att öka användning som konstruktionsmaterial/återfyllnad, vilket är fallet för schaktmassor, så kommer transporterna mest troligen att minska. Detta är fallet då schaktmassor kan återanvändas direkt på plats eller i nära anslutning till avfallsgenereraren. 

För att studera i vilken omfattning det är rimligt att anta att de nytillkomna cirkulära flödena kan absorberas av den befintliga överkapaciteten i transportsystemet har vi försökt skatta den realiserbara effektiviseringspotentialen av tomma och underutnyttjande transporter, på nationell nivå. Den här typen av analyser har historisk visat sig svårgenomförbara på grund av att det finns svårigheter att samla in relevant, empiriskt data i tillräckligt stor omfattning. För att kunna genomföra analyserna ändå, har vi försökt utveckla metoder för att kunna genomföra analyserna på modellresultat från den nationella transportmodellen Samgods. Resultaten visar att det inte går att dra säkra slutsatser baserad på analyser av modellresultat från Samgods för detta ändamål. I viss mån är resultaten lovande, givet att dessa kan valideras och kalibreras med hjälp av kompletterande analyser av empiriskt data.

Rapport

 

VTI

Kontakt: Joakim Kalantari