Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Region Skåne

Region Skåne har som regional utvecklingsansvarig satt upp mål för Skånes transporters utveckling i form av önskad trafikslagsfördelning, samt i form av miljömål, vilka anger att år 2030 ska Skåne vara klimatneutralt och fossilbränslefritt. I Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne beskrivs problem och behov som Region Skåne står inför. Region Skåne vill främst bidra till uppsatta problemformuleringar och eftersträvar projekt som möter de verkliga behov som Region Skåne står inför för att kunna delta i projekt.

Områden där regionen ser specifikt intresse av att stödja och genomföra projekt innefattar bl.a.:

  • Minskad lastbilstransit i Skåne genom överflyttning till närsjöfartslösningar
  • Effektivisering av väg och järnvägstrafik
  • Alternativa bränslen
  • Innovativ logistik

Region Skåne har nyligen initierat ett regionalt nätverk för gods- och logistikfrågor - Transport och Logistik i Skåne – som samlar kommuner, rederier, hamnar, fackliga organisationer och väg- och järnvägstransportörer. De regionala nätverket kommer på sikt vara kopplat till noden Lund och därmed skapa en kritisk massa och koppling till akademisk utbildning vid universitet och högskolan. Detta kommer även innebära möjlighet för associerade partners att bidra i Triple F som viktiga aktörer för projektgenomföranden.

Roll i Triple F

Region Skåne kommer att bidra med regional kunskap och data kring logistik- och transportverksamhet i Skåne. Därtill kommer Region Skåne att delta med projekt som stöds inom ramen för den nyligen framtagna regionala godsstrategin. Genom det regionala logistiknätverket kommer Region Skåne även samla regionala aktörer som potentiellt kanbidra in i projekt som drivs inom ramen för Triple F. Region Skåne sitter också i styrelsen för Triple F.

Kontaktperson: Petra Stelling