Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Lunds Universitet

Lunds universitet bedriver omfattande forskning och utbildning om logistik och transporter där miljö och hållbarhet integreras med ekonomiska aspekter. Såväl forskning som utbildning sker i samarbete med omgivande samhälle, t ex med näringsliv, myndigheter, kommuner städer och andra samhällsaktörer.

Lunds universitets forskning inom godstransportområdet innefattar e-handel och dess påverkan på transporter, citylogistik, gles- och landsbygdlogistik, High Capacity Transport, intermodala transporter, förpackningslogistik (förpackningens roll för effektiva transport och effektiv logistik), intelligenta transportsystem (ITS) och hållbara transporter på lång sikt (t ex det genomförda forskningsprogrammet LETS 2050 med fokus på koldioxidsnåla godstransporter 2050). Vidare jobbar forskare på Lunds universitet med systemanalyser av transport samt har forskare som studerar interaktioner mellan person- och godstransporter. Inom Lunds universitet finns ett brett nätverk av forskare från olika discipliner med erfarenhet av att samarbeta och forska om transporter. Tillsammans har forskarna exempelvis haft projekt där transportfrågor har belysts utifrån olika perspektiv (juridiskt, logistik, mikro- och makroekonomiskt, samhälle, person- och gods, politisk styrning etc.). På LTH, som är den tekniska fakulteten på Lunds universitet, finns en Transportportal som samlar en bred grupp av forskare med anknytning till transporter.

Roll i Triple F

Lunds universitet kommer att vara aktiva i doktorandprojekt och i forsknings- och innovationsprojekt i samarbete med andra aktörer inom Triple F. Lunds universitet är medlem i flera Triple Helix-grupper, bl a de som koordineras av Closer, och arbetar aktivt i många nätverk och kluster, såsom ALICE inom EU. Ett specifikt samarbete Helsingborgs stad bedrivs inom plattformen Relog (retail logistics). Tillsammans med övriga universitet utformar och driver Lunds universitet doktorandprogrammet inom konsortiet genom att utbilda och examinera doktorander. Lunds universitet ett upparbetat samarbete med Chalmers universitet, Linköpings universitet och Göteborgs universitet där vi koordinerar ett nationellt nätverk för miljöforskning inom logistik och transport (LENS). Inom LENS hålls regelbundna doktorandutbildningar, som är öppna för doktorander vid alla lärosäten i Sverige.

Kontaktperson: Docent Henrik Pålsson, Avd. för Förpackningslogistik