Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Green Cargo

Green Cargo, som Sveriges största leverantör av järnvägslösningar för godstransporter, kommer att bidra med expertis och kompetens och hjälpa till att guida vilka forsknings- och innovationsfrågor som behövs drivas kopplat till järnvägssektorn. De är en aktiv partner i KAJT och kommer genom den intressentgrupperingen att ha en roll som projektgenererare och utförare.

Roll i Triple F 

Inom Triple F är Green Cargo bland annat intresserade av innovationsprojekt kopplat till supply-chains och järnvägens roll som en del av en integrerad försörjningskedja. Detta kan i praktiken även innebära informationsöverföring mellan trafikslag som gör planeringen, och styrningen mer proaktiv men också frågor kring hur policy främjar järnvägstransporter. Vilka incitament som krävs för att en överflyttning till större andel godstransporter på järnväg ska kunna ske? Hur kan prestanda, kostnads- och kvalitetsmässigt, i det järnvägsrelaterade produktionsnätverket förbättras? Mätmetoder och samhällsekonomiska modeller är också av intresse samt hur man fokuserar på rätt investeringar, t ex infrastrukturellt, för att lösa flaskhalsar i järnvägssystemet. Genom optimering av tåglägen (successiv tilldelning) utifrån ett systemperspektiv effektiviseras användningen av infrastruktur, behov av att bygga mer kapacitet minskar. Gör man både och så höjs såväl kvalitet som tillgänglig kapacitet.

Kontaktperson: Jonatan Gjerdrum